Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 21-22
AMMM Mètodes Algorísmics per a Models Matemàtics Q1, Q2
CPDS Concurrència, Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts Q1
SIRI Seminaris d'Innovació i Recerca en Informàtica Q1, Q2
SMDE Modelatge Estadístic i Disseny d'Experiments Q1, Q2
TMIRI Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica Q1, Q2

Especialitat

Computació Avançada

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
ADS Estructures de Dades Avançades Q2
CC Complexitat Computacional Q2
CPS Resolució de Problemes Combinatoris Q2
RA Algorismes Aleatoris Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
AGT Teoria de Jocs Algorísmica Q2
AVLSI Algorismes per a VLSI Q1
CSN Xarxes Socials i Complexes Q1

Gràfics i Realitat Virtual

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
A3DM Modelat Avançat en 3d Q2
FRR Representació Realista d'Alta Velocitat Q2
GTCG Eines Geomètriques per a Gràfics per Computador Q1
VAR Realitat Virtual i Augmentada Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
CA Animació per Computador Q1
GPR Processat en Geometria Q1
SRGGE Renderització Escalable en Gràfics i Videojocs Q2
SV Visualització Científica Q1

Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
CNANM Arquitectura de Xarxes de Computadors i Gestió de Xarxes Q1
SANS Anàlisi Estadística de Xarxes i Sistemes Q1
SNM Modelatge Estocàstic de Xarxes Q1
TOML Temes Sobre Optimització i Aprenentatge Automàtic Q2
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
CCBDA Computació al Núvol i Anàlisi de Dades Massives Q2
DS Sistemes Descentralitzats Q2
FINE Xarxes d'Internet del Futur Q1
IAS Aplicacions i Seguretat en Internet Q1

Ciència de les Dades

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
DAKD Anàlisi de Dades i Descobriment de Coneixement Q1
DW Data Warehousing Q1
ML Aprenentatge Automàtic Q2
MVA Anàlisi Multivariant Q1, Q2
OD Open Data
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
AHLT Tecnologies Avançades del Llenguatge Humà Q2
ASM Modelat Estadístic Avançat Q1
BDM Administració de Dades Massives Q2
BSG Bioinformàtica i Genètica Estadística Q1
IR Recuperació de la Informació Q1
KMLMM Aprenentatge Automàtic Basat en Kernel i Modelat Multivariant Q1
OTDM Tècniques d'Optimització per a la Mineria de Dades Q1
SNLP Processament Estadístic del Llenguatge Natural
SOBI Bussiness Intelligence Orientada als Serveis

Computació d'Altes Prestacions

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
MA Arquitectura de Multiprocessadors Q2
OS Sistemes Operatius Q1
PA Arquitectura del Processador Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
APA Arquitectura Avançada del Processador Q2
CHPC Compiladors per Computadors d'Altes Prestacions Q1
NCD Disseny de Circuits Nanoelectrònics Q2
PD Disseny del Processador Q1
PPTM Eines i Models de Programació Paral·lela Q2
SA Arquitectura de Supercomputadors Q1
SCA Supercomputació per Aplicacions Exigents Q1

Enginyeria de Serveis

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
EB E-Business
RES Enginyeria de Requisits pels Serveis
SM Gestió de Serveis
SOA Arquitectura Orientada als Serveis
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 21-22
ASE Enginyeria del Software Avançada
BDM Administració de Dades Massives Q2
BIP Projecte d'Intel·ligència Empresarial
DW Data Warehousing Q1
SEAIT Aspectes Socials i Ambientals de Les Tecnologies de la Informació
SOBI Bussiness Intelligence Orientada als Serveis
VBP Viabilitat de Projectes Empresarials Q2
WS Serveis Web

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 21-22
ADSDB Algorismes, Estructures de Dades i Bases de Dades Q1
DEWS Disseny i Avaluació de Sistemes Basats en la Web
I2P Projecte d'Innovació Interdisciplinari Q2
SIBIT Innovació en Els Serveis Basada en Les Tecnologies de la Informació

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny