Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 22-23
AMMM Mètodes Algorísmics per a Models Matemàtics Q1, Q2
CPDS Concurrència, Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts Q1
SIRI Seminaris d'Innovació i Recerca en Informàtica Q1, Q2
SMDE Modelatge Estadístic i Disseny d'Experiments Q1, Q2
TMIRI Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica Q1, Q2

Especialitat

Computació Avançada

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
ADS Estructures de Dades Avançades Q2
CC Complexitat Computacional Q2
CPS Resolució de Problemes Combinatoris Q2
RA Algorismes Aleatoris Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
AGT Teoria de Jocs Algorísmica Q2
AVLSI Algorismes per a VLSI Q1
CSN Xarxes Socials i Complexes Q1

Gràfics i Realitat Virtual

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
A3DM Modelat Avançat en 3d Q2
FRR Representació Realista d'Alta Velocitat Q2
GTCG Eines Geomètriques per a Gràfics per Computador Q1
VAR Realitat Virtual i Augmentada Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
CA Animació per Computador Q1
GPR Processat en Geometria Q1
SRGGE Renderització Escalable en Gràfics i Videojocs Q2
SV Visualització Científica Q1

Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
CNANM Arquitectura de Xarxes de Computadors i Gestió de Xarxes Q1
MGTN Mecanismes i Teoria de Jocs en Xarxes
SANS Anàlisi Estadística de Xarxes i Sistemes Q1
SNM Modelatge Estocàstic de Xarxes Q1
TOML Temes Sobre Optimització i Aprenentatge Automàtic Q2
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
CCBDA Computació al Núvol i Anàlisi de Dades Massives Q2
DS Sistemes Descentralitzats Q2
FINE Xarxes d'Internet del Futur Q1
IAS Aplicacions i Seguretat en Internet Q1

Ciència de les Dades

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
DAKD Anàlisi de Dades i Descobriment de Coneixement
DW Data Warehousing
ML Aprenentatge Automàtic
MVA Anàlisi Multivariant
OD Open Data
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
AHLT Tecnologies Avançades del Llenguatge Humà Q2
ASM Modelat Estadístic Avançat
BDM Administració de Dades Massives Q2
BSG Bioinformàtica i Genètica Estadística
IR Recuperació de la Informació
KMLMM Aprenentatge Automàtic Basat en Kernel i Modelat Multivariant
OTDM Tècniques d'Optimització per a la Mineria de Dades
SNLP Processament Estadístic del Llenguatge Natural
SOBI Bussiness Intelligence Orientada als Serveis
VBP Viabilitat de Projectes Empresarials Q2

Computació d'Altes Prestacions

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
MA Arquitectura de Multiprocessadors Q2
OS Sistemes Operatius Q1
PA Arquitectura del Processador Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
APA Arquitectura Avançada del Processador Q2
CHPC Compiladors per Computadors d'Altes Prestacions Q2
NCD Disseny de Circuits Nanoelectrònics Q2
PD Disseny del Processador Q1
PPTM Eines i Models de Programació Paral·lela Q2
SA Arquitectura de Supercomputadors Q1
SCA Supercomputació per Aplicacions Exigents Q1

Enginyeria de Serveis

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
EB E-Business
RES Enginyeria de Requisits pels Serveis
SM Gestió de Serveis
SOA Arquitectura Orientada als Serveis
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 22-23
ASE Enginyeria del Software Avançada
BDM Administració de Dades Massives Q2
BIP Projecte d'Intel·ligència Empresarial
DW Data Warehousing
SEAIT Aspectes Socials i Ambientals de Les Tecnologies de la Informació
SOBI Bussiness Intelligence Orientada als Serveis
VBP Viabilitat de Projectes Empresarials Q2
WS Serveis Web

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 22-23
ADSDB Algorismes, Estructures de Dades i Bases de Dades
AM Modelatge Avançat
ANLP Processament Avançat del Llenguatge Natural
CLC Cloud Computing
CN Xarxes de Computadors
DEWS Disseny i Avaluació de Sistemes Basats en la Web
EA Elements d'Animació
GP Processament Geomètric
I2P Projecte d'Innovació Interdisciplinari Q2
INM Introducció al Modelatge de Xarxes
RRMM Representació en Temps Real de Models Massius
SIBIT Innovació en Els Serveis Basada en Les Tecnologies de la Informació
VV Visualització del Volum

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny