CACGIA

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular del grau en Intel·ligència Artificial

Aquesta és una comissió executiva encarregada d’avaluar els blocs curriculars dels estudiants i les estudiants del grau en Intel·ligència Artificial (GIA). 

La CACGIA està formada per:

 1. El degà o degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, que la presideix.
 2. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
 3. El coordinador o coordinadora acadèmica del grau en Intel·ligència Artificial.
 4. Un representant del professorat per cada departament amb docència significativa al grau en Intel·ligència Artificial, designat pel degà o degana escoltant els departaments i el coordinador o coordinadora del grau.
 5. Dos representants de l’estudiantat del grau en Intel·ligència Artificial que hagin superat la Fase Inicial, membres de la Junta de Facultat, designats pel degà o degana a proposta del delegat o delegada d’estudiants del centre. Si a la Junta de Facultat no hi ha prou membres amb la condició exigida, el degà o degana nomena els membres de l’estudiantat que faltin entre els membres de l’estudiantat del grau que compleixin aquesta condició.

​Document de normativa de la comissió

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez
 • Coordinador acadèmic del grau: Ramon Sangüesa Sole

Representants dels departaments 

 • AC: Josep Lluis Berral Garcia
 • CS: Jordi Delgado Pin
 • EIO: Karina Gibert Oliveras
 • ESAII: Anais Garrell Zulueta
 • ESSI: Petar Jovanovic
 • M: Mónica Sánchez Soler

Representants de l'estudiantat

 • Maria Gil Casas
 • Miquel Rodríguez Sansaloni