Tutories

Esteu aquí

Els tutors són professors voluntaris vinculats a la FIB que fan un seguiment del progrés dels estudiants que els són assignats.

Tot estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica pot sol·licitar que se li assigni un professor tutor a través d’una aplicació accessible des del Racó. En el cas dels estudiants del Grau de Ciència i Enginyeria de Dades hauran de sol·licitar un tutor enviant un correu electrònic a .

En principi els tutors s’assignen per un curs acadèmic. Les funcions del tutor són informar, orientar, aconsellar i animar els estudiants tutoritzats amb l’objectiu de millorar del seu rendiment acadèmic.

Contribueixen a identificar els aspectes acadèmics i extra-acadèmics que incideixen negativament en el l’aprenentatge de l’estudiant tutoritzat per tal de corregir-los i potenciar-ne les capacitats.

Els tutors fan un seguiment de cada estudiant, de manera que, en cas d'obtenir resultats poc satisfactoris, pugui posar-hi remei el més aviat possible. Per què això sigui possible, els tutors programen un mínim de dues sessions presencials per quadrimestre amb cada tutoritzat i en fan un seguiment continuat.

També s'assigna un professor tutor a l'estudiantat: