CACFIGCED

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Aquesta comissió actua en l'àmbit de l'avaluació del rendiment acadèmic en la Fase Inicial de l’estudiantat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED).

Composició d'aquesta comissió:

 1. El coordinador o coordinadora del grau, que la presideix
 2. El cap o la cap d'estudis del grau.
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
 4. El professorat responsable de les assignatures del bloc.
 5. El representant de l'estudiantat a la comissió acadèmica si ha superat el bloc corresponent. Si el representant no ha superat el bloc corresponent, el coordinador o coordinadora del grau nomenarà un altre membre de l'estudiantat del GCED que hagi superat el bloc. El mandat d'aquest representant serà d'un any.

Composició 

 • Coordinador: Ferran Marqués Acosta
 • Cap d'estudis: Guillem Perarnau Llobet
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI vinculat a la docència

Responsables de les assignatures que hi ha a continuació o en la persona en qui delegui.

 • Càlcul (CAL)
 • Àlgebra (ALG)
 • Lògica i Matemàtica Discreta (LMD)
 • Algorísmia i Programació I (AP1)
 • Àlgebra i Càlcul Avançats (AC2)
 • Probabilitat i Estadística I (PIE1)
 • Computadors (COM)
 • Algorísmia i Programació II (AP2)

Membre estudiantat (desembre 2022)

 • Silvia Fàbregas Salazar