CACFGCED

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular d'Avaluació Final del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la fase corresponent de l’estudiantat del Grau en Ciencia i Enginyeria de Dades (GCED).

Composició d’aquesta comissió:

  1. El coordinador o coordinadora del grau, que la presideix
  2. El cap o la cap d'estudis del grau.
  3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
  4. Tres representants del personal docent i investigador vinculat a la docència del GCED nomenats pel coordinador o coordinadora, un a proposta del degà o degana de l'FIB, un altre a porposta del degà o degana de l'FME i l'altre a proposta del director o directora de l'ETSETB.

Composició 

  • Coordinador: Ferran Marqués Acosta 
  • Cap d'estudis: Guillem Perarnau Llobet
  • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI vinculat a la docència

  • ETSETB - Francesc Rey Micolau
  • FIB - Pere Pau Vázquez Alcocer
  • FME - Oriol Serra Albo