CACFGCED

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular d'Avaluació Final del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la fase corresponent de l’estudiantat del Grau en Ciencia i Enginyeria de Dades (GCED).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El coordinador o coordinadora del grau, que la presideix
 2. El cap o la cap d'estudis del grau.
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
 4. Tres representants del personal docent i investigador vinculat a la docència del GCED nomenats pel coordinador o coordinadora, un a proposta del degà o degana de l'FIB, un altre a porposta del degà o degana de l'FME i l'altre a proposta del director o directora de l'ETSETB.

Composició 

 • Coordinador: Ferran Marqués Acosta 
 • Cap d'estudis: Marta Casanellas Rius
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI vinculat a la docència

 • ETSETB - Francesc Rey Micolau
 • FIB - vacant
 • FME - Oriol Serra Albo

Ordre de Matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'haurà de matricular quan tots aquests ho hagin fet, l'últim dia. Per qualsevol excepció s'haurà d'anar a parlar amb el Cap d'Estudis.

Pels estudiants de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no tindrà en compte el resultat de les reavaluacions del quadrimestre en curs.

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits.

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

Criteris per establir l'ordre de matrícula

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són:

 1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals.
 2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
 3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d'NM.

Bonificacions per a l'Estudiantat membre de comissions 

Si ets membre d'una comissió, consulta la normativa associada on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.