Matrícula


La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop t'hagis matriculat, has de fer el pagament

 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert. 
 • Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

La matrícula per als estudiants de nou accés és online.

 • La matrícula dels estudiants nous a la UPC es fa online via eSecretaria.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats.

 

 

Quan t’has de matricular?

 • 12 de febrer de 2021 a les 10.00 h

 

On has d'anar?

La matrícula d'estudiants de nou accés es fa presencialment a la Facultat d'Informàtica de Barcelona a l'edifici B6 del Campus Nord UPC.

 

Idioma

Els candidats hauran d'acreditar el seu domini de l'anglès, amb un nivell mínim de B2 al Marc Comú Europeu de Referència pels Idiomes (o equivalent).

 

Documentació necessària per a la matricula

 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI. Si tens nacionalitat estrangera cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE. Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 • En cas de voler domiciliar el pagament de la matrícula, has de lliurar l'Ordre de domiciliació (ordre SEPA que trobaràs i hauràs d'omplir a l’e-Secretaria), signat per la persona titular del compte i l’estudiant, d’acord amb la normativa vigent. 
 • Curriculum Vitae
 • Certificat de coneixement d'Anglès (mínim: B2 del Marc Comú Europeu de Referència pels Idiomes).
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al Máster o bé el comprovant d’haver fet efectiu el pagament dels drets d’expedició. En cas d'estudis realitzats a l'estranger seran necessaris l’original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució a on s’hagi obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol té una durada de com a mínim 3 anys, i què permet accedir a estudis de postgrau (màster) a aquell país. Si això no és possible, s’haurà d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions corresponents i el número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat ha de reflectir també la mitjana global obtinguda per l’estudiant. En cas d'estudis realitzats a l'estranger aquest certificat ha de contenir també informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

Important: Tots els documents emesos fora d’Espanya o a països no hispanoparlants han d’estar traduits al castellà o català. Els documents emesos a països que no pertanyen a l’Espai Europeu d’Educació Superior han d’estar segellats i legalitzats pel departament governamental corresponent.

 

Horaris i grups

En el moment de fer la matricula hauràs d'escollir les assignatures que vols cursar en aquell semestre, i a quin grup hi vols anar.


Tota la informació la trobaràs al tràmit matrícula estudiants de màster.
Informació pràctica que trobaràs a la web de la UPC


Tràmits relacionats amb la matrícula

 • Grau en Enginyeria Informàtica 
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: fins al 2 de febrer
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 2 de febrer
 • ​Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: fins al 2 de febrer
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 2 de febrer

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) | Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 8 de febrer de 2021
 • Matrícula estudiants de nou accés: 12 de febrer de 2021

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 1 d'octubre de 2020
 • Matrícula estudiants nous: 2 d'octubre de 2020

 

Període de sol·licitud de canvi de grup
divendres 12 febrer 2021 - 08:00 a diumenge 14 febrer 2021 - 23:59

Resolució de canvi de grup
dimarts 16 febrer 2021 - 08:00 a dimarts 16 febrer 2021 - 23:59

Període de modificació de matrícula
divendres 12 febrer 2021 - 08:00 a diumenge 14 febrer 2021 - 23:59

Resolució de modificació de matrícula
dimarts 16 febrer 2021 - 14:00 a dimarts 16 febrer 2021 - 23:59

Fase 1: dimecres 03 febrer 2021 - 10:00 a dimecres 03 febrer 2021 - 23:59

Fase 2: divendres 05 febrer 2021 - 10:00 a divendres 05 febrer 2021 - 14:00

Fase 1: dimecres 03 febrer 2021 - 10:00 a dimecres 03 febrer 2021 - 23:59

Fase 2: divendres 05 febrer 2021 - 10:00 a divendres 05 febrer 2021 - 14:00

Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma i la suspensió de la docència presencial a la universitat:
Els terminis per assolir el rendiment mínim en la fase inicial dels estudis de grau i de rendiment mínim en el primer any acadèmic, tant dels estudis universitaris de grau com de màster, queden ampliats en dos quadrimestres pels estudiants amb matrícula activa el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Període Q2: 
dilluns, 15 febrer, 2021 a dimecres, 31 març, 2021
Període Q1: 
dilluns, 6 juliol, 2020 a divendres, 17 juliol, 2020

Els estudiants de Fase Inicial Superada del Grau en Enginyeria Informàtica poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants de la Fase Inicial  del Grau en Enginyeria Informàtica poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.