Matrícula

Per poder matricular-te del màster com a nou estudiant, prèviament s'ha de tramitar l'admissió al màster (preinscripció). Consulta la informació relativa a l'admissió al web de màsters FIB.

La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop t'hagis matriculat, has de fer el pagament

 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert. 
 • Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

La matrícula per als estudiants de nou accés és en línia.

 • La matrícula dels estudiants nous a la UPC es fa en línia via e-Secretaria.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats.

 

Llistat d'Admissió

Resolució admissió 2021-2022 quadrimestre de primavera (català, espanyol, anglès)

 

Quan t’has de matricular?

 • 10 de febrer de 2022 a les 10.00 h

On t'has de matricular?

La matrícula d'estudiants de nou accés es fa en línia via e-Secretaria

Idioma

Els candidats hauran d'acreditar el seu domini de l'anglès, amb un nivell mínim de B2 al Marc Comú Europeu de Referència pels Idiomes (o equivalent).

 

Documentació necessària per a la matricula

 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI. Si tens nacionalitat estrangera cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE. Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 • En cas de voler domiciliar el pagament de la matrícula, has de lliurar l'Ordre de domiciliació (ordre SEPA que trobaràs i hauràs d'omplir a l’e-Secretaria), signat per la persona titular del compte i l’estudiant, d’acord amb la normativa vigent. 
 • Curriculum Vitae
 • Certificat de coneixement d'Anglès (mínim: B2 del Marc Comú Europeu de Referència pels Idiomes).
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al Máster o bé el comprovant d’haver fet efectiu el pagament dels drets d’expedició. En cas d'estudis realitzats a l'estranger seran necessaris l’original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució a on s’hagi obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol té una durada de com a mínim 3 anys, i què permet accedir a estudis de postgrau (màster) a aquell país. Si això no és possible, s’haurà d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions corresponents i el número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat ha de reflectir també la mitjana global obtinguda per l’estudiant. En cas d'estudis realitzats a l'estranger aquest certificat ha de contenir també informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

Important: Tots els documents emesos fora d’Espanya o a països no hispanoparlants han d’estar traduïts al castellà o català. Els documents emesos a països que no pertanyen a l’Espai Europeu d’Educació Superior han d’estar segellats i legalitzats pel departament governamental corresponent.

 

Horaris i grups

En el moment de fer la matricula hauràs d'escollir les assignatures que vols cursar en aquell semestre, i a quin grup hi vols anar.


Tota la informació la trobaràs al tràmit matrícula estudiants de màster.
Informació pràctica que trobaràs a la web de la UPC


Tràmits relacionats amb la matrícula

 • Grau en Enginyeria Informàtica 
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: fins al 28 de gener de 2022
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 4 de febrer de 2022
 • ​Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: fins al 4 de febrer de 2022
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 4 de febrer de 2022

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) | Màster en Intel·ligència Artificial (MAI) | Màster en Ciència de Dades (MDS)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 7 de febrer de 2022
 • Matrícula estudiants de nou accés: 10 de febrer de 2022

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MFPS)

 • Matrícula estudiants que continuen estudis (“no nous”): 29 de setembre de 2021
 • Matrícula estudiants nous: 30 de setembre de 2021

 

Període de sol·licitud de canvi de grup
divendres 11 febrer 2022 - 08:00 a diumenge 13 febrer 2022 - 23:59

Resolució de canvi de grup
dimecres 16 febrer 2022 - 12:00

Període de modificació de matrícula
divendres 11 febrer 2022 - 08:00 a diumenge 13 febrer 2022 - 23:59

Resolució de modificació de matrícula
dimecres 16 febrer 2022 - 12:00

Fase 1: Dimecres, 2 de febrer de 2022 de les 10:00h a les 23:59h

Fase 2: Divendres, 4 de febrer de 2022 de les 10:00h a les 23:59h

Fase 1: Dimecres, 2 de febrer de 2022 de les 10:00h a les 23:59h

Fase 2: Divendres, 4 de febrer de 2022 de les 10:00h a les 23:59h

Fase 1: dimecres 2 de febrer de 2022 de 10.00 h a 23.59 h

Fase 2: divendres 4 de febrer de 2022 de 10.00 h a 23.59 h

Període Q1: 
dimecres, 2 febrer, 2022 a divendres, 4 febrer, 2022
Tràmit resolució q1: 
dimecres, 9 febrer, 2022
Període Q1: 
dijous, 15 juliol, 2021 a diumenge, 31 octubre, 2021
Període Q2: 
dilluns, 14 febrer, 2022 a dijous, 31 març, 2022
Període Q1: 
dilluns, 5 juliol, 2021 a divendres, 16 juliol, 2021
Període Q1: 
dilluns, 13 setembre, 2021 a diumenge, 31 octubre, 2021
Període Q2: 
dimecres, 16 febrer, 2022 a dijous, 31 març, 2022