CAMDS

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del màster en Ciència de Dades

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del màster en Ciència de Dades / Data Science (MDS).

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del màster en Ciència de Dades / Data Science sobre les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.

Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic de l’estudiantat del màster.

 

Composició d’aquesta comissió:

  1. El degà o degana, que la presideix.
  2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau, o el vicedegà o vicedegana responsable dels estudis de màster.
  3. El coordinador o coordinadora del màster, que és nomenat pel degà o degana amb l'aprovació de la Comissió Permanent de la FIB.
  4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, o la persona que n’exerceix  les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que n’exerceix  les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant com a secretari o secretària.
  5. Cinc representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat, nomenats pel degà o degana un cop escoltats els departaments amb docència significativa a la FIB.

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

 

Composició de la comissió (febrer 2024)

  • El degà: Josep Fernandez Ruzafa
  • El vicedegà d’estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
  • El coordinador del màster: Anna Queralt Calafat
  • El cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI representant dels departaments

CS: Marta Arias Vicente
EIO: Lídia Montero Mercadé
ESSI: Petar Jovanovic
CS: Lluís Belanche Muñoz
vacant