Computació

Capacita per dissenyar sistemes informàtics complexos tenint en compte criteris crítics d'eficiència, fiabilitat i seguretat. Prepara per ser capaç d'avaluar aquests requeriments i recomanar les màquines, els llenguatges de programació i els mètodes algorísmics més adequats per dissenyar-ne una solució informàtica.

 

Orientació professional

Un graduat especialitzat en Computació haurà adquirit els coneixements necessàries per dissenyar sistemes informàtics complexos i crítics en termes d'eficiència, fiabilitat i seguretat. Des de la planificació dels vols d'un aeroport, o la verificació del funcionament d'un sistema de frenada ABS, fins al disseny de la interfície persona-màquina dels mòbils del futur. La coresponsabilitat social que obliga a exigir solucions cada cop més eficients, energèticament o econòmica per exemple, fa de l'informàtic amb aquestes habilitats un professional altament valorat en àmbits molt diversos. Per exemple, en àrees com la robòtica i l'optimització de processos a la indústria, els productes financers i la predicció a la banca, la planificació d'infraestructures a l'administració pública, l'experimentació científica i el tractament d'imatges en centres de recerca biomèdica, o la programació de jocs i aplicacions del web a la industria pròpiament informàtica.

La creixent exigència d'innovació front als nous reptes requereix de professionals entrenats per treballar amb rigor científic i que puguin integrar-se en equips multidisciplinars d'enginyers, científics o economistes. La vàlua de l'especialista en computació radica en la seva habilitat per innovar, i per detectar i garantir els requeriments crítics d'un sistema informàtic complex. Aquesta tendència en la nova indústria informàtica ve liderada per les firmes de més prestigi d'àmbit global.

Coordinador d'especialitat

Persona Departament Correu electrònic
Blesa Aguilera, Maria Josep CS

Professors d'especialitat

Persona Departament Correu electrònic
Alvarez Faura, Maria del Carme CS
Álvarez Napagao, Sergio CS
Andujar Gran, Carlos CS
Argudo Medrano, Oscar CS
Arias Vicente, Marta CS
Atserias Peri, Albert CS
Balcázar Navarro, Jose Luis CS
Béjar Alonso, Javier CS
Blesa Aguilera, Maria Josep CS
Bonacina, Ilario CS
Calvo Ibañez, Albert CS
Chica Calaf, Antonio CS
Codina Sancho, Esteve EIO
Cortés García, Ulises CS
De Parada Muñoz, Irene María MAT
Delgado Pin, Jordi CS
Duch Brown, Amalia CS
Escudero Bakx, Gerard CS
Fairen Gonzalez, Marta CS
Fenollosa Bielsa, Carles CS
Ferrer Cancho, Ramon CS
Garcia Subirana, Joan EIO
Giménez Ábalos, Víctor CS
Gómez Sebastià, Ignasi CS
Hinjos García, Daniel CS
Lozano Boixadors, Antoni CS
Marco Sola, Santiago CS
Martínez Parra, Conrado CS
Muñoz Pandiella, Imanol CS
Padro Cirera, Lluis CS
Pasarella Sanchez, Edelmira CS
Patel, Bhumika Ashvinbhai EIO
Petit Silvestre, Jordi CS
Pontón Martinez, Jose Luis CS
Ríos Jerez, Alejandro CS
Rivero Almeida, Jose Miguel CS
Rodriguez Carbonell, Enric CS
Romero Merino, Enrique CS
Sangüesa Sole, Ramon CS
Serna Iglesias, Maria Jose CS
Vazquez Salceda, Javier CS
Vinacua Pla, Alvaro CS

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT COMPUTACIÓ

 • CCO1
  Tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i dels models de la computació i saber-los aplicar per a interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics, relacionats amb la informàtica.
  • CCO1.1
   Avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar, desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.
  • CCO1.2
   Demostrar coneixement dels fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, el disseny i el processament de llenguatges.
  • CCO1.3
   Definir, avaluar i seleccionar plataformes de desenvolupament i producció hardware i software per al desenvolupament d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.
 • CCO2
  Desenvolupar de forma efectiva i eficient els algorismes i el software apropiats per a resoldre problemes complexos de computació.
  • CCO2.1
   Demostrar coneixement dels fonaments, dels paradigmes i de les tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents, i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzin aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
  • CCO2.2
   Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment en els que estan relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
  • CCO2.3
   Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa, i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona computador.
  • CCO2.4
   Demostrar coneixement i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional; dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloent les que es dediquen a l'extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans volums de dades.
  • CCO2.5
   Implementar software de cerca d'informació (information retrieval).
  • CCO2.6
   Dissenyar i implementar aplicacions gràfiques, de realitat virtual, de realitat augmentada i videojocs.
 • CCO3
  Desenvolupar les solucions informàtiques que, considerant l'entorn d'execució i l'arquitectura del computador sobre el qual s'executen, aconsegueixin el millor rendiment.
  • CCO3.1
   Implementar codi crític seguint criteris de temps d'execució, eficiència i seguretat.
  • CCO3.2
   Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en asemblador com en alt nivell.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

 • Algorísmia (A)
  • Prerequisit: EDA - Estructures de Dades i Algorismes
  • Precorequisit: PE - Probabilitat i Estadística
  • Corequisit: PROP - Projectes de Programació
 • Gràfics (G)
  • Prerequisit: IDI - Interacció i Disseny d'Interfícies
  • Corequisit: PROP - Projectes de Programació
 • Intel·ligència Artificial (IA)
  • Prerequisit: EDA - Estructures de Dades i Algorismes
  • Corequisit: PROP - Projectes de Programació
 • Lògica a la Informàtica (LI)
  • Prerequisit: EDA - Estructures de Dades i Algorismes
  • Corequisit: PROP - Projectes de Programació
 • Llenguatges de Programació (LP)
  • Corequisit: PROP - Projectes de Programació
 • Teoria de la Computació (TC)
  • Prerequisit: EDA - Estructures de Dades i Algorismes
  • Corequisit: PROP - Projectes de Programació

Assignatures complementàries d'especialitat


Requisits especialitat computació

Requisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.