Reavaluacions

Esteu aquí

Reavaluacions curs 2019-2020 quadrimestre de primavera

Què són les reavaluacions?

Les reavaluacions són una nova oportunitat per poder superar determinades assignatures de Fase Inicial. Consisteixen en un curs intensiu de 12 hores presencials amb la corresponent avaluació de l’assignatura. Es calcula que la reavaluació requereix unes 50 hores de dedicació per part de l’estudiant entre classes  presencials, hores d’estudi personal i avaluació. Només hi poden optar els estudiants que compleixen determinats requisits i les places són limitades. 

En l’actual context hem optat per que les reavaluacions siguin presencials, mantenint les mesures de protecció oficialment establertes. Serà obligatori l’ús de mascareta. Això ens ha portat a canviar les dates de reavaluació d’algunes assignatures. 

Oferta d’assignatures

Hi haurà reavaluació de les assignatures:

Cada estudiant podrà fer com a màxim la reavaluació d’una assignatura per quadrimestre.

Requisits mínims per optar a la reavaluació

Per a poder optar a la reavaluació d’una assignatura és requisit indispensable estar matriculat de l’assignatura corresponent i haver obtingut una nota final compresa entre 3.5 i 4.9. A més a més, hi ha requisits específics per algunes assignatures. Consulteu-los, si us plau, a la guia docent.

Dates

Els cursos intensius constaran de dues hores presencials diàries de classe en horari de matí.

  • Assignatures FM, EC, IC i M1: Cursos del 26 de juny al 3 de juliol. Examen: dilluns 6 de juliol al matí
  • Assignatures PRO1 i PRO2: Cursos del 3 al 10 de juliol. Examen: 13 de juliol al matí

Requisits per a poder ser avaluat del curs intensiu

Per tal de ser avaluat del curs intensiu és obligatori:

  • Assistir a totes les classes presencials.
  • Fer els exercicis o activitats que indiqui el professorat del curs.

Preinscripció i admissió

La preinscripció es farà 

  • dijous 25 de juny per les assignatures FM, EC, IC i M1 de 10:00 a 14:00 a través del racó, 
  • dijous 2 de juliol per les assignatures PRO1 i PRO2 de 10:00 a 14:00 a través de racó. 

Si hi ha més sol·licituds que places, tindran prioritat els estudiants que hagin obtingut notes més altes de l’assignatura. Cada estudiant podrà fer només el curs intensiu d’una assignatura per quadrimestre. En el moment de la preinscripció, els estudiants interessats hauran d’indicar de quines assignatures volen fer el curs intensiu fins un màxim de dues, amb una priorització de les dues assignatures en cas de demanar-ne més d’una. La preinscripció implica el compromís d’assistir al curs en cas de ser admès. L’admissió i no assistència al curs pot comportar no ser admès en altres edicions. La llista d’admesos, horaris definitius i aules es publicarà el mateix dia de la preinscripció a la tarda.

Avaluació

El resultat de l’avaluació del curs intensiu serà Apte o No apte. La nota definitiva de l’assignatura serà:

  • Nota definitiva = 5, si  la nota de l'intensiu és Apte;
  • Nota definitiva = Nota assignatura, si  la nota de l'intensiu és No apte;

on Nota assignatura és la nota sobre 10 obtinguda en el quadrimestre en curs.

Aules de classe

Assignatura Dies classes Horari Aula classes i examen Dia Examen Horari Examen
EC 26,29,30 juny 1,2,3 juliol 10-12 h A6001 6 de juliol 10- 13h
IC 26,29,30 juny 1,2,3 juliol 10-12 h A4002 6 de juliol 10- 13h
FM 26,29,30 juny 1,2,3 juliol 10-12 h A5001 6 de juliol 10- 13h
M1 26,29,30 juny 1,2,3 juliol 10-12 h A6002 6 de juliol 10- 13h
PRO1 del 3 al 10 de juliol 10-12 h classes online - C6S308 (examen) 13 de juliol 10- 13h
PRO2 del 3 al 10 de juliol 10:30-12:30 h C6S302 13 de juliol 10- 13h