Reavaluacions

Esteu aquí

Què són les reavaluacions?

Les reavaluacions són una nova oportunitat per poder superar determinades assignatures de Fase Inicial. Consisteixen en un curs intensiu de 12 hores presencials amb la corresponent avaluació de l’assignatura. Es calcula que la reavaluació requereix unes 50 hores de dedicació per part de l’estudiant entre classes  presencials, hores d’estudi personal i avaluació. Només hi poden optar els estudiants que compleixen determinats requisits i les places són limitades.

Oferta d’assignatures

Hi haurà reavaluació de les assignatures:

curs 2018-19 (1r i 2n quadrimestre)

Cada estudiant podrà fer com a màxim la reavaluació d’una assignatura per quadrimestre.

Requisits mínims per optar a la reavaluació

Per poder optar a la reavaluació d’una assignatura és requisit indispensable estar matriculat de l’assignatura corresponent i haver-ne obtingut una nota final compresa entre 3.5 i 4.9. Consulteu els requisits mínims addicionals de cada assignatura detallats en el 'Mètode d'avaluació' de les guies docents corresponents.

Informació del curs intensiu

Els cursos intensius tindran una durada de sis dies, i constaran de dues hores presencials diàries de classe en horari de matí. L’examen es farà el dilluns següent a la finalització dels cursos pel matí. Les dates per cada quadrimestre s’indiquen al calendari acadèmic del curs.  

Requisits per a poder ser avaluat del curs intensiu

Per tal de ser avaluat del curs intensiu és obligatori:

  • Assistir a totes les classes presencials.
  • Fer els exercicis o activitats que indiqui el professorat del curs.

Preinscripció i admissió

La preinscripció es farà a través del racó. Si hi ha més sol·licituds que places, tindran prioritat els estudiants que hagin obtingut notes més altes de l’assignatura. Cada estudiant podrà fer només el curs intensiu d’una assignatura. En el moment de la preinscripció, els estudiants interessats hauran d’indicar de quines assignatures volen fer el curs intensiu, fins un màxim de dues, amb una priorització de les dues assignatures en cas de demanar-ne més d’una. La preinscripció implica el compromís d’assistir al curs en cas de ser admès. L’admissió i no assistència al curs pot comportar no ser admès en altres edicions. La llista d’admesos, horaris definitius i aules es publicarà el mateix dia de la preinscripció a la tarda.

Avaluació

El resultat de l’avaluació del curs intensiu serà Apte o No apte. La nota definitiva de l’assignatura serà:

Nota definitiva = 5,                          si  la nota de l’ intensiu és Apte;

Nota definitiva = Nota assignatura,   si  la nota de l’ intensiu és No apte;

 

Nota assignatura és la nota sobre 10 obtinguda en el quadrimestre en curs.

La realització del curs intensiu es valorarà positivament a l’avaluació curricular.