Reavaluacions

Esteu aquí

Reavaluacions curs 2021-2022 quadrimestre de primavera

Què són les reavaluacions?

Les reavaluacions són una nova oportunitat per poder superar determinades assignatures de Fase Inicial. Consisteixen en un curs intensiu de 12 hores presencials amb la corresponent avaluació de l'assignatura. Es calcula que la reavaluació requereix unes 50 hores de dedicació per part de l'estudiant entre classes presencials, hores d'estudi personal i avaluació. Només hi poden optar els estudiants que compleixen determinats requisits i les places són limitades. 

Oferta d'assignatures

Hi haurà reavaluació de les assignatures:

Cada estudiant podrà fer com a màxim la reavaluació d'una assignatura per quadrimestre.

Requisits mínims per optar a la reavaluació

Per a poder optar a la reavaluació d'una assignatura és requisit indispensable estar matriculat de l'assignatura corresponent i haver obtingut una nota final compresa entre 3,5 i 4,9. A més a més, hi ha requisits específics per algunes assignatures. En el cas de PRO1 cal haver-se presentat a tots els exàmens (controls i final) durant el quadrimestre. En el cas de PRO2 cal haver obtingut un mínim de 4 sobre 10 a la nota global de la pràctica amb la ponderació establerta a la guia docent (2/3 del desenvolupament de la pràctica i 1/3 de l'examen de la pràctica). 

Dates

Els cursos intensius constaran de dues hores presencials diàries de classe de l'1 al 8 de juliol 2022de 10.00 a 12.00 h. Els exàmens dels cursos es faran el dilluns 11 de juliol, de 10.00 a 13.00 h. 

Requisits per a poder ser avaluat del curs intensiu

Per tal de ser avaluat del curs intensiu és obligatori:

  • Assistir a totes les classes presencials.
  • Fer els exercicis o activitats que indiqui el professorat del curs.

Preinscripció i admissió

La preinscripció es farà 

  • dijous 30 de juny de 2022, de 10.00 a 14.00 h a través del Racó

Si hi ha més sol·licituds que places, tindran prioritat els estudiants que hagin obtingut notes més altes a l'assignatura. Cada estudiant podrà fer només el curs intensiu d'una assignatura per quadrimestre. En el moment de la preinscripció, els estudiants interessats hauran d'indicar de quines assignatures volen fer el curs intensiu fins un màxim de dues, amb una priorització de les dues assignatures en cas de demanar-ne més d'una. La preinscripció implica el compromís d'assistir al curs en cas de ser admès. L'admissió i no assistència al curs pot comportar no ser admès en altres edicions. La llista d'admesos es publicarà el mateix dia de la preinscripció a la tarda.

Avaluació

El resultat de l'avaluació del curs intensiu serà Apte o No apte. La nota definitiva de l'assignatura serà:

  • Nota definitiva = 5, si  la nota de l'intensiu és Apte;
  • Nota definitiva = Nota assignatura, si  la nota de l'intensiu és No apte;

on Nota assignatura és la nota sobre 10 obtinguda en el quadrimestre en curs.

Aules de classe

Assignatura Dies classes Horari classes Aula classe Dia examen horari examen Aula examen
IC 1, 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol 10.00-12.00 h A1104 11 de juliol 10.00-13.00 h A1001
FM 1, 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol 10.00-12.00 h A1105 11 de juliol 10.00-13.00 h A1002
EC 1, 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol 10.00-12.00 h A1202 11 de juliol 10.00-13.00 h A2002
M1 1, 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol 10.00-12.00 h A1102 11 de juliol 10.00-13.00 h A2001
PRO1 1, 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol 10.00-12.00 h A5S109 11 de juliol 10.00-13.00 h A5S109
PRO2 1, 5 i 7 de juliol 10.00-12.00 h A1101 11 de juliol 10.00-13.00 h A3001
PRO2 4, 6 i 8 de juliol 10.00-12.00 h A5S113 11 de juliol 10.00-13.00 h A3001