Reavaluacions

Esteu aquí

Reavaluacions curs 2023-2024 quadrimestre de tardor

Què són les reavaluacions?

Les reavaluacions són una nova oportunitat per poder superar determinades assignatures de Fase Inicial. Consisteixen en un curs intensiu de 12 hores presencials i l'avaluació de l'assignatura. Es calcula que la reavaluació requereix unes 50 hores de dedicació per part de l'estudiant entre classes presencials, hores d'estudi personal i avaluació. Només hi poden optar els estudiants que compleixen determinats requisits i les places són limitades. 

Oferta d'assignatures

Hi haurà reavaluació de les assignatures:

Cada estudiant/a podrà fer com a màxim la reavaluació d'una assignatura per quadrimestre.

Requisits mínims per optar a la reavaluació

Per a poder optar a la reavaluació d'una assignatura és requisit indispensable estar matriculat de l'assignatura corresponent i haver obtingut una nota final compresa entre 3,5 i 4,9. A més a més, hi ha requisits específics per algunes assignatures. En el cas de PRO2 cal haver obtingut una nota mínima de la pràctica i dels exercicis realitzats durant el curs. Aquests requisits s'indiquen a les guies docents.

Dates

Els cursos intensius constaran de dues hores presencials diàries de classe des del 26 de gener fins al 2 de febrer de 2024 en horari de matí. Els exàmens dels cursos es faran el dilluns 5 de febrer al matí.

Requisits per optar a l'avaluació del curs intensiu

Per optar a l’avaluació del curs intensiu és obligatori:

  • assistir a totes les classes presencials, i
  • fer els exercicis o activitats que indiqui el professorat del curs.

Preinscripció i admissió

La preinscripció es farà 

  • dijous 25 de gener de 2024, de 10.00 a 14.00 h a través del Racó

Si hi ha més sol·licituds que places, tindran prioritat l'estudiantat que hagi obtingut notes més altes a l'assignatura. Cada estudiant/a podrà fer només el curs intensiu d'una assignatura per quadrimestre. En el moment de la preinscripció, l'estudiantat interessat haurà d'indicar de quines assignatures vol fer la reavaluació, fins a un màxim de dues, amb una priorització de les dues assignatures en cas de demanar-ne més d'una. La preinscripció implica el compromís d'assistir al curs en cas de ser admès/a. L'admissió i no assistència al curs pot comportar-ne l'exclusió en posteriors edicions. La llista d'admesos/es, horaris definitius i aules es publicarà el mateix dia de la preinscripció a la tarda.

Avaluació

El resultat de l'avaluació del curs intensiu serà Apte o No apte. La nota definitiva de l'assignatura serà:

  • Nota definitiva = 5, si ; la nota de l'intensiu és Apte;
  • Nota definitiva = Nota assignatura, si ; la nota de l'intensiu és No apte;

on nota assignatura és la nota sobre 10 obtinguda aquest quadrimestre.

Aules de classe

Assignatura Dies classes Horari classes Aula classe Dia examen horari examen Aula examen
IC-10 26, 29, 30, 31 de gener; 1 i 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h A6101 5 de febrer 10.00-13.00 h A6101
FM-10 26, 29, 30, 31 de gener; 1 i 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h A6201 5 de febrer 10.00-13.00 h A6002
PRO1-10 26, 29, 30, 31 de gener; 1 i 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h C6S302 5 de febrer 10.00-13.00 h C6S302
PRO1-20 26, 29, 30, 31 de gener; 1 i 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h C6S303 5 de febrer 10.00-13.00 h C6S303
EC 26, 29, 30, 31 de gener; 1 i 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h A5102 5 de febrer 10.00-13.00 h A5102
M1 26, 29, 30, 31 de gener; 1 i 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h A5201 5 de febrer 10.00-13.00 h A5002
PRO2 26 i 30 de gener; 1 de febrer de 2024 10.00-12.00 h A5202 5 de febrer 10.00-13.00 h C6S306
29 i 31 de gener; 2 de febrer de 2024 10.00-12.00 h C6S306 5 de febrer 10.00-13.00 h