CAMAI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster en Intel·ligència Artificial

La Comissió Acadèmica del Màster (CAMAI) està integrada pel coordinador o coordinadora general del màster, els responsables interns de cada universitat i per tants vocals com blocs temàtics optatius hi ha en el pla d'estudis. En qualsevol cas, hi ha d'haver com a mínim un vocal de cadascuna de les universitats participants, designats per la universitat corresponent, després d’escoltar el coordinador o coordinadora general i als responsables interns. Els vocals seran professorat del màster.

La Comissió Acadèmica del Màster:

 1. Assumeix l’establiment de criteris d’admissió i selecció d’estudiants, el procés de selecció i l’avaluació d’aprenentatges previs, o, alternativament, acorda la creació d’una subcomissió d’accés que assumeixi aquestes funcions, d’acord amb el que estigui establert a la memòria de verificació del màster.
 2. És dipositària de les candidatures per a l’admissió i la selecció d’estudiants i responsable dels sistemes de reclamació.
 3. En el procés d’admissió, analitza les sol·licituds i decideix el conjunt de candidats admesos a través de la comissió d’accés, integrada pel coordinador o coordinadora general i els responsables interns de cada universitat. Si escau, la Comissió Acadèmica del Màster, decideix els complements de formació requerits quan correspongui.
 4. Desenvolupa un protocol i un pla per distribuir i publicitar el màster.
 5. Informa sobre les condicions del conveni de col·laboració.
 6. Fixa l’oferta anual d’assignatures del màster, si s’escau, a partir de les propostes dels responsables interns de cada universitat.
 7. És responsable del funcionament general del programa, així com d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.
 8. Elabora el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potenciï el rendiment de l’estudiant, d’aularis, d’espais docents, etc.
 9. A través de l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja propostes de millora, i estableix els mecanismes per fer un seguiment de la implantació.
 10. Estableix la periodicitat de les seves reunions i el sistema de presa de decisions per arribar als acords corresponents, i crea les comissions o subcomissions específiques que consideri oportunes.
 11. Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del contingut del conveni.
 12. Decideix sobre els aspectes docents que no estiguin regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.
 13. Promou totes les activitats conjuntes que potenciïn el caràcter interuniversitari del màster.

Composició

Coordinador General

 • Ulises Cortés

Responsables Interns

 • Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona: Maite López Sánchez
 • Facultat d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya: Oscar Romero Moral
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili: Domènec Savi Puig Valls

Vocals (maig 2022)

 • Computational Intelligence: Àngela Nebot Castells (UPC)
 • Professional Practices: Javier Vázquez Salceda (UPC)
 • Human-Computer Interaction: Jordi Turmo Borras (UPC)
 • Multi-Agent Systems: Maite López Sánchez (UB)
 • Modelling, Reasoning, & Problem Solving: Javier Larrosa Bondia (UPC)
 • Knowledge Engineering & Machine Level: Aïda Valls Mateu (URV)
 • Vision, Perception and Robotics: Albert Oller Pujol (URV)