CACOCFFI

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular d'Assignatures Obligatòries Comunes Fora de la Fase Inicial del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la fase corresponent de l’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana cap d’estudis.
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
 4. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència en la fase corresponent per a cada departament amb docència en aquesta fase, nomenat pel degà o degana a proposta del director o directora del departament corresponent.
 5. Dos representants de l’estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica que hagin superat la fase corresponent, membres de la Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o delegada d’estudiants del centre. Si a la Junta de Facultat no hi ha prou membres amb la condició exigida, el degà o degana nomena els membres de l’estudiantat que faltin entre els membres de l’estudiantat de la Facultat que compleixin aquesta condició. El mandat d’aquests dos representants és d’un any.

Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegana cap d'estudis: Lídia Montero Mercadé
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI VINCULAT A LA DOCÈNCIA

 • AC: Julita Corbalán González
 • CS: Marta Fairén González
 • EIO: José Antonio González Alastrue
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Dolors Costal Costa
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ESTUDIANTAT (gener 2024)

 • Christopher Louis Dortignacq Meneses
 • Maria Camps Llorente