CACOCFFI

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular d'Assignatures Obligatòries Comunes Fora de la Fase Inicial del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la Fase corresponent de l’Estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana Cap d’Estudis
 3. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions, amb veu i sense vot, i que actuarà de secretari o secretària
 4. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència en la Fase corresponent per a cada departament amb docència en aquesta Fase, nomenat pel Degà o Degana a proposta del Director o Directora del corresponent Departament
 5. Dos representants de l’Estudiantat que hagin superat la Fase corresponent, membres de la Junta de Facultat, nomenats pel Degà o Degana a proposta del Delegat o Delegada de Centre; si a la Junta de Facultat no hi ha prou membres amb la condició exigida, el Degà o Degana nomenarà els membres de l’Estudiantat que faltin entre els membres de l’Estudiantat de la Facultat que compleixin la condició; el mandat d’aquests dos representants és d’un any

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegà Cap d'Estudis: René Alquézar Mancho
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez

PDI VINCULAT A LA DOCÈNCIA

 • AC: Julita Corbalán González
 • CS: Pere Pau Vázquez Alcocer
 • EIO: José Antonio González Alastrue
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Dolors Costal Costa
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ESTUDIANTAT

 • Albert Campano Barbesà
 • vacant