CAA

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Acadèmica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació de l’activitat docent dels departaments amb docència a la FIB i de l’avaluació acadèmica del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la FIB.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix  les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
 3. Cinc representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat.
 4. Dos representats de l’estudiantat matriculat a la Facultat.

La designació dels cinc representants del personal docent i investigador i dels dos representants de l’estudiantat es fa a partir d’una candidatura proposada pel degà o degana i aprovada per la Comissió Permanent amb el suport d’una majoria, com a mínim, de les dues terceres parts dels vots emesos vàlidament. El mandat dels cinc representants del personal docent i investigador és de dos anys i el dels dos representants de l’estudiantat és d’un any.

Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició (gener 2024)

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

MEMBRES ELECTIUS PDI

 • Manel Frigola Bourlon
 • Enric Mayol Sarroca
 • Mercè Mora Giné
 • Pere Pau Vázquez Alcocer
 • Javier Verdú Mulá

MEMBRES ELECTIUS ESTUDIANTAT 

 • Christian Conejo Raubiene
 • Nuria Llopart Fernandez