CAA

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Acadèmica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’avaluació de l’activitat docent dels departaments amb docència a la FIB i de l’avaluació acadèmica del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la FIB.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions, amb veu i sense vot, i que actuarà de secretari o secretària
 3. Cinc representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat
 4. Dos representats de l’Estudiantat matriculat a la Facultat


La designació dels cinc representants del personal docent i investigador i dels dos representants de l’Estudiantat es farà a partir d’una candidatura proposada pel Degà o Degana i aprovada per la Comissió Permanent amb el suport d’una majoria, com a mínim, de les 2/3 parts dels vots emesos vàlidament; el mandat dels cinc representants del personal docent i investigador és de dos anys i el dels dos representants de l’Estudiantat és d’un any.

 

Composició (febrer 2016)

 • Degà: Josep Fernánez Ruzafa
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez

MEMBRES ELECTIUS PDI

 • Erik Cobo Valeri
 • Agustín Fernández Jiménez
 • Jordi Martí Rabassa
 • Lluís Padró Cirera
 • Maria Ribera Sancho Samsó

MEMBRES ELECTIUS ESTUDIANTAT

 • Juan Miguel de Haro Ruiz
 • Albert Rial Farràs