CAGEI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Grau en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Pel caràcter selectiu de la Fase Inicial en el Grau en Enginyeria Informàtica, els mètodes d’avaluació en les assignatures de la Fase Inicial, aquesta comissió els informarà i els traslladarà a la Comissió Permanent.
Aquesta comissió farà saber a la Comissió d’Avaluació Acadèmica les qüestions relatives a la qualitat de l’activitat docent dels departaments.
Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. Els Vicedegans o Vicedeganes amb funcions de Cap d’Estudis del GEI
 3. El Cap o la Cap d’Àrea de Gestió Acadèmica de la Facultat que és responsable de la gestió d’alumnes en l’àmbit del GEI
 4. El Tècnic o la Tècnica en Gestió Acadèmica, amb veu i sense vot, i que actuarà de secretari o secretària
 5. Els Representants davant del Degà o Degana dels departaments amb docència significativa a la FIB o persones en qui deleguin, cas aquest en el qual seran nomenades pel Degà o Degana
 6. Tres representants de l’Estudiantat, matriculats en el GEI i membres de la Junta de Facultat, nomenats pel Degà o Degana a proposta del Delegat o Delegada de Centre; el mandat d’aquests representants és d’un any

Disposició transitòria: fins al 30 de setembre de 2015, aquesta comissió farà també les funcions que calgui com a Comissió Docent de l’Enginyeria Informàtica i un dels tres representants de l’Estudiantat podrà estar matriculat en el estudis d’Enginyeria Informàtica.

Addenda CAGEI

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegà Cap d'Estudis: René Alquézar Mancho
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Cap d'Àrea de Gestió Acadèmica: M. Cruz Arancón Lerma
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS:  Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Lídia Montero Mercadé (per delegació)
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Toni Urpí Tubella
 • FIS: Rossend Rey Oriol
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Ferran Sabaté Garriga

MEMBRES ESTUDIANTAT

 • Alejandro Adán Navarro
 • Marc Catalán Torrente
 • Alejandro Fortes Hidalgo