CAGEI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del grau en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.

Els mètodes d’avaluació, incloent-hi els de les assignatures de Fase Inicial, són tractats i debatuts per aquesta comissió i el debat és traslladat a la Comissió Permanent en el cas que la mateixa comissió ho consideri oportú.

Aquesta comissió fa saber a la Comissió d’Avaluació Acadèmica les qüestions relatives a la qualitat de l’activitat docent dels departaments.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. Els vicedegans o vicedeganes amb funcions de cap d’estudis del GEI.
 3. El tècnic o tècnica responsable de la gestió dels estudis de grau o la persona que n’exerceix  les funcions.
 4. El tècnic o tècnica responsable de la planificació acadèmica o la persona que n’exerceix  les funcions, amb veu i sense vot, i que actua com a secretari o secretària.
 5. Els representants davant del degà o degana dels departaments amb docència significativa a la FIB o les persones en qui deleguin, cas en el qual són nomenades pel degà o degana.
 6. Tres representants de l’estudiantat, matriculats en el GEI i membres de la Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o delegada d’estudiants del centre. El mandat d’aquests representants és d’un any. 

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegana cap d'estudis: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana cap d'estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Tècnica responsable de la gestió dels estudis de grau: Maribel Gutiérrez Delgado
 • Tècnica responsable de la planificació acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS:  Guillem Godoy Balil
 • EIO: José Antonio González Alastrue (per delegació)
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ESTUDIANTAT (gener 2024)

 • Oscar Barragán Galán
 • Maria Camps Llorente
 • Francisco Javier Costa Ferrer-Vidal