Ofertes de projectes

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats

Formació Professional Tecnologia

La lingüística quantitativa explora les regularitats estadístiques de les llengües i les anomenades lleis lingüístiques. Com afecten la llei de Zipf, la llei de brevetat o l'efecte de freqüència a l'aprenentatge? En aquest treball es tracta d'explorar experimentalment la influència (o no) de les lleis lingüístiques a l'ensenyament-aprenentatge. Com influeix la llengua a la pràctica educativa? Idealment caldrà tenir accés a grups d'estudiants de secundària o cicles: un grup experimental i un grup control sobre els que poder realitzar l'estudi.

Formació Professional Tecnologia

La inteligencia artificial (IA) ha avanzado mucho en los últimos años, en especial con el desarrollo de aplicaciones de lenguaje natural (como GPT-3 y subsiguientes, ChatGPT, Bard...), de resolución de problemas matemáticos (Wolfram Alpha, Photomath...) y de generación de imágenes (Dall-e-2, Stable diffussion, Midjourney...). En este contexto múltiples preguntas son posibles. Algunas: - ¿Se puede o se deben incorporar esta tecnologías a la educación? - En caso afirmativo, ¿cómo y en qué debemos cambiar? - ¿Qué relación hay entre la ética y el uso de la IA en educación?

Formació Professional Tecnologia

Incorporar els principis biomecànics a les aules de tecnologia a nivell de secundària

Tecnologia

Por un lado, se trata de argumentar la importancia de una visión holística de la sostenibilidad en la educación, es decir, aquella que contemple la totalidad del sistema o del problema, y no se centre en resolver pequeñas partes integrantes del problema, perdiendo la visión de conjunto necesaria para alcanzar una comprensión más profunda del problema. En el aula, se trata de fomentar dos competencias transversales: 1) La sostenibilidad y compromiso social. 2) El pensamiento crítico. Para ello se pueden usar diferentes herramientas y estrategias, como el debate en clase.

Formació Professional Tecnologia

En aquest treball s'haurien d'analitzar les barreres i proposar iniciatives concretes i pràctiques per promoure l'interès i la participació de les estudiants femenines en les disciplines STEAM. L'objectiu final és proporcionar un marc pràctic per a educadors i responsables de polítiques educatives interessats en impulsar les vocacions STEAM a nivell d'ensenyament secundari.

Formació Professional Tecnologia

Caldrà analitzar com l'ús de la IA afecta els processos d'avaluació de Tecnologia. Caldrà veure els beneficis potencials i els desafiaments associats a l'ús d'aquesta eina i s'hi hauran d'incloure consideracions ètiques i de justícia educativa. S'hauran de donar recomanacions pràctiques per aprofitar els avantatges de la IA sense comprometre la qualitat i equitat de l'avaluació a Tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

La realitat augmentada ofereix moltes possibilitats pedagògiques. La proposta de TFM consisteix a buscar una eina d'AR útil per la docència i plantejar-ne l'aplicació en una unitat didàctica/unitat formativa.

Formació Professional Tecnologia

La tecnoética estudia los aspectos morales y éticos de la tecnología en la sociedad, en un sentido amplio: nos incumben tanto el diseño como la creación y el uso de la tecnología. En este TFM se propone que el estudiante de máster plantee la tecnoética mediante la creación de materiales educativos para la enseñanza secundaria o la formación profesional, utilizando metodologías activas y canales narrativos como el cine, la literatura o las series.

Formació Professional Tecnologia

La proposta consisteix a analitzar algunes de les eines d'AI com a possibles eines per a utilitzar en l'aula de Tecnologia o en alguna de les famílies de la formació professional. Analitzar especialment la seva utilitat pedagògica.

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats