Ofertas de proyectos

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

Formació Professional Tecnologia

Es proposa desenvolupar un conjunt d'aplicacions basades en Arduino/Raspberry Pi robustes des del punt de vista didàctic, dissenyades amb metodologia PBL i per al desplegament de aprenentatge cooperatiu: especificar el problema, estudiar els components i inventar els diagrames de blocs top-down, desenvolupar les solucions, escriure el document i la presentació, realitzar el prototipatge i la verificació de funcionament. En cada secció s'ha d'indicar què fa cada estudiant i com serà la cooperació entre ells per assolir resultats i com sabran que ho han fet bé per tal de continuar avançant en el disseny. El contingut específic associat a un producte com l'Arduino o la Raspbery Pi tal com sensors, actuadors, circuits electrònics, llenguatges de programació, simulació, PCB, etc., s'utilitza per desplegar i integrar competències genèriques tals com el treball en grup, l'anglès, la comunicació oral i escrita i la planificació de projectes.

Tecnologia

Aquest treball consisteix en dissenyar, organitzar i allotjar material docent al portal digital del projecte SardEscola (veure la Nota1) per tal que tota la comunitat educativa pugui accedir, via internet, a consultar aquest material de forma fàcil i compartida. Aquest portal ja existeix, però a hores d'ara està buit de contingut. De partida, es compta amb els materials didàctics que s'han produït pel projecte transversal multidisciplinari "La sardana, més que una dansa", que com a prova pilot del projecte SardEscola es va impartir al curs de 1r d'ESO (veure la Nota 2) de l'Escola Solc (http://www.escolasolc.com/) en dues edicions, el segon trimestre del curs 2017-18 i el tercer trimestre del curs passat (2018-19). Aquest projecte transversal no està dissenyat per ensenyar a ballar sardanes, sinó que es basa en utilitzar la sardana com a recurs didàctic, de manera que la sardana es converteix en un pretext per definir temes de treball, muntar tallers i fer exercicis de diverses matèries pròpies d'aquesta etapa educativa (matemàtiques, ciències, llengua, socials, història, educació física, música, dansa, emprenedoria, etc.). En aquest sentit, també s'espera l'aportació de nou material per part de l'estudiant que realitzi aquest TFM. L'àrea de treball en la que s'emmarca aquest TFM és el "Disseny i incorporació de recursos tecnològics i didàctics que ajudin a millorar/facilitar la tasca docent de mestres i professors". _____ Nota 1: EL projecte SardEscola utilitza la sardana com a recurs didàctic per treballar continguts transversals a l'Educació Secundària. S'inspira i pren com a referència el projecte Cinescola (http://cinescola.info/pagina-exemple/) utilitzant, però, la sardana en comptes del cinema. _____ Nota 2: Si bé els materials docents dels que es disposa actualment estan principalment orientats a Secundària, no es descartà crear continguts també per a Primària.

Formació Professional Tecnologia

La manca d'interès del jovent per estudiar en STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) és un dels problemes actuals en l'educació universitària i en la formació en general. Aquest interès ha de començar a desenvolupar-se en la fase de l'educació secundària, o inclús abans. Per això és bàsic que els nois i, sobretot les noies, entrin en el món de la programació no únicament com a usuaris sinó també com a desenvolupadors. 'Processing' és un entorn de programació creat originalment per a l'ensenyament de programació en el context de les arts visuals. D'una manera simple permet anar introduint els conceptes bàsics de programació i tractament de material audiovisuals, alhora que es creen dissenys originals. Aquest Treball Fi de Master té per objectiu dissenyar i desenvolupar un programa educatiu basat en aquest programari. Es pot orientar tant a un curs d'introducció a la programació, com a la creació de recursos que serveixin de suport a altres matèries (física, química, matemàtiques, etc.). Per exemple, que els estudiants aprenguin a programar una simulació de com la Terra orbita al voltant del Sol permet entendre molt millor els conceptes de la física astronòmica al mateix temps que s'aprenen els conceptes de la programació.

En un estudi previ realitzat per la directora, es va demostrar que els estudiants responen diferents els questionaris electronics que els fets en paper. Aquest TFM es centraria en investigar les principals causes s'aquest efecte, repetint l'experiment en el centre on l'estudiant estigui treballant o realitzant les practiques, i presentar les primeres conclusions.

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades