Ofertas de proyectos

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

Formació Professional Tecnologia

Tradicionalment sempre s'ha dit que com més es matxuca un concepte a classe, és a dir, més es repeteix (efecte de freqüència), més queda a la memòria de l'estudiant i més aprenen. Però, és això cert o es tracta d'un mite educatiu? Quantes repeticions són necessàries? Aquest treball pretén fer un estudi comparatiu, de camp, valorant: a) Si l'efecte de freqüència existeix i és rellevant a l'aula en l'aprenentatge de conceptes relacionats amb la tecnologia o l'especialitat de FP on es realitzi el pràcticum. b) Quin nombre de repeticions és necessari per a que l'efecte es doni. Idealment caldrà tenir accés, com a mínim, a dades de dos grups d'estudiants de secundària o cicles: un grup experimental i un grup control sobre els que poder realitzar l'estudi.

Formació Professional Tecnologia

En esta propuesta se plantea un estudio de campo en el que los estudiantes puedan comparar la efectividad de ludificar un aula, mediante juegos de cartas, retos o test de respuesta virtual (Kahoot!, Socrative,...), respecto a otras metodologías que no incluyan juegos (clase magistral tradicional, ABP,...). Se trata, por tanto, de determinar evidencias empíricas a favor o no de la ludificación.

Formació Professional Tecnologia

Es proposa desenvolupar un conjunt d'aplicacions basades en Arduino/Raspberry Pi robustes des del punt de vista didàctic, dissenyades amb metodologia PBL i per al desplegament de aprenentatge cooperatiu: especificar el problema, estudiar els components i inventar els diagrames de blocs top-down, desenvolupar les solucions, escriure el document i la presentació, realitzar el prototipatge i la verificació de funcionament. En cada secció s'ha d'indicar què fa cada estudiant i com serà la cooperació entre ells per assolir resultats i com sabran que ho han fet bé per tal de continuar avançant en el disseny. El contingut específic associat a un producte com l'Arduino o la Raspbery Pi tal com sensors, actuadors, circuits electrònics, llenguatges de programació, simulació, PCB, etc., s'utilitza per desplegar i integrar competències genèriques tals com el treball en grup, l'anglès, la comunicació oral i escrita i la planificació de projectes.

Tecnologia

En este TFM se abordará el desarrollo de materiales curriculares transversales sobre tecnoética. La idea principal es crear estos materiales didácticos (algunos en base a otros materiales previos, ya existentes) y, en la medida de lo posible, conectarlos con otras áreas de secundaria y la acción tutorial, así como llevarlos a la práctica en una prueba piloto.

Formació Professional Tecnologia

La manca d'interès del jovent per estudiar en STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) és un dels problemes actuals en l'educació universitària i en la formació en general. Aquest interès ha de començar a desenvolupar-se en la fase de l'educació secundària, o inclús abans. Per això és bàsic que els nois i, sobretot les noies, entrin en el món de la programació no únicament com a usuaris sinó també com a desenvolupadors. 'Processing' és un entorn de programació creat originalment per a l'ensenyament de programació en el context de les arts visuals. D'una manera simple permet anar introduint els conceptes bàsics de programació i tractament de material audiovisuals, alhora que es creen dissenys originals. Aquest Treball Fi de Master té per objectiu dissenyar i desenvolupar un programa educatiu basat en aquest programari. Es pot orientar tant a un curs d'introducció a la programació, com a la creació de recursos que serveixin de suport a altres matèries (física, química, matemàtiques, etc.). Per exemple, que els estudiants aprenguin a programar una simulació de com la Terra orbita al voltant del Sol permet entendre molt millor els conceptes de la física astronòmica al mateix temps que s'aprenen els conceptes de la programació.

En un estudi previ realitzat per la directora, es va demostrar que els estudiants responen diferents els questionaris electronics que els fets en paper. Aquest TFM es centraria en investigar les principals causes s'aquest efecte, repetint l'experiment en el centre on l'estudiant estigui treballant o realitzant les practiques, i presentar les primeres conclusions.

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades