Ofertas de proyectos

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

Formació Professional Tecnologia

Tradicionalment sempre s'ha dit que com més es matxuca un concepte a classe, és a dir, més es repeteix (efecte de freqüència), més queda a la memòria de l'estudiant i més aprenen. Però, és això cert o es tracta d'un mite educatiu? Quantes repeticions són necessàries? Aquest treball pretén fer un estudi comparatiu, de camp, valorant: a) Si l'efecte de freqüència existeix i és rellevant a l'aula en l'aprenentatge de conceptes relacionats amb la tecnologia o l'especialitat de FP on es realitzi el pràcticum. b) Quin nombre de repeticions és necessari per a que l'efecte es doni. Idealment caldrà tenir accés, com a mínim, a dades de dos grups d'estudiants de secundària o cicles: un grup experimental i un grup control sobre els que poder realitzar l'estudi.

Formació Professional Tecnologia

En esta propuesta se plantea un estudio de campo en el que los estudiantes puedan comparar la efectividad de ludificar un aula, mediante juegos de cartas, retos o test de respuesta virtual (Kahoot!, Socrative,...), respecto a otras metodologías que no incluyan juegos (clase magistral tradicional, ABP,...). Se trata, por tanto, de determinar evidencias empíricas a favor o no de la ludificación.

Formació Professional Tecnologia

Es proposa desenvolupar un conjunt d'aplicacions basades en Arduino/Raspberry Pi robustes des del punt de vista didàctic, dissenyades amb metodologia PBL i per al desplegament de aprenentatge cooperatiu: especificar el problema, estudiar els components i inventar els diagrames de blocs top-down, desenvolupar les solucions, escriure el document i la presentació, realitzar el prototipatge i la verificació de funcionament. En cada secció s'ha d'indicar què fa cada estudiant i com serà la cooperació entre ells per assolir resultats i com sabran que ho han fet bé per tal de continuar avançant en el disseny. El contingut específic associat a un producte com l'Arduino o la Raspbery Pi tal com sensors, actuadors, circuits electrònics, llenguatges de programació, simulació, PCB, etc., s'utilitza per desplegar i integrar competències genèriques tals com el treball en grup, l'anglès, la comunicació oral i escrita i la planificació de projectes.

Formació Professional Tecnologia

La solución de problemas mediante herramientas informáticas o, más generalmente, utilizando el método algorítmico (o pensamiento computacional) es un marco adecuado y oportuno para potenciar las diversas cualidades de los estudiantes y hacer que ellos mismos sean conscientes de su participación y aportación al conjunto total. Proponer un proyecto en el que se sientan involucrados; dividir el proyecto en subproyectos; definir diferentes elementos tecnológicos en los que trabajar, según sus aptitudes y preferencias, facilitan que cada estudiante se sienta seguro, parte de la solución. Facilita a la vez su motivación por la tecnología y despierta su posible vocación una carrera profesional tecnológica.

Tecnologia

En este TFM se abordará el desarrollo de materiales curriculares transversales sobre tecnoética. La idea principal es crear estos materiales didácticos (algunos en base a otros materiales previos, ya existentes) y, en la medida de lo posible, conectarlos con otras áreas de secundaria y la acción tutorial, así como llevarlos a la práctica en una prueba piloto.

En un estudi previ realitzat per la directora, es va demostrar que els estudiants responen diferents els questionaris electronics que els fets en paper. Aquest TFM es centraria en investigar les principals causes s'aquest efecte, repetint l'experiment en el centre on l'estudiant estigui treballant o realitzant les practiques, i presentar les primeres conclusions.

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades