Ofertas de proyectos

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

Formació Professional Tecnologia

Evidència empírica de l'ús d'un CAD paramètric 3D per millorar la concepció visual i facilitar l'aprenentatge de conceptes tecnològics del currículum docent.

Formació Professional

Formació Professional Tecnologia

Tradicionalment sempre s'ha dit que com més es matxuca un concepte a classe, és a dir, més es repeteix (efecte de freqüència), més queda a la memòria de l'estudiant i més aprenen. Però, és això cert o es tracta d'un mite educatiu? Quantes repeticions són necessàries? Aquest treball pretén fer un estudi comparatiu, de camp, valorant: a) Si l'efecte de freqüència existeix i és rellevant a l'aula en l'aprenentatge de conceptes relacionats amb la tecnologia o l'especialitat de FP on es realitzi el pràcticum. b) Quin nombre de repeticions és necessari per a que l'efecte es doni. Idealment caldrà tenir accés, com a mínim, a dades de dos grups d'estudiants de secundària o cicles: un grup experimental i un grup control sobre els que poder realitzar l'estudi.

Formació Professional Tecnologia

L'objectiu que es persegueix es promoure l'aprenentatge en ciència i tecnologia desenvolupant una activitat per al centre en pràcticum mitjançant el mètode Open Science Schooling, desenvolupant aprenentatge formal i no fornal.

Formació Professional Tecnologia

Sostenibilitat ambiental a la Reserva de la Biosfera del Montseny, l'excusa ideal per la millora de l'aprenentatge de la tecnologia.

Tecnologia

Quan es vol introduir la programació a l'aula és molt habitual fer servir robots o aplicacions d'Arduino. Però no tots els alumnes se senten atrets per la robòtica o per les aplicacions típiques que fem amb Arduino. Els microcontroladors pensats per a aplicacions vestibles ens permeten fer propostes que puguin arribar a altres tipus d'alumnes. Aquesta proposta de TFM és força oberta i permet que la persona que la triï se la pugui adaptar als seus gustos i interessos.

Formació Professional Tecnologia

El constructivisme com part essencial en el procés de formació dels estudiants de tecnologia. La formació en el cas de de la industria carrossera a la vall d'Arbúcies.

Formació Professional Tecnologia

Per a afavorir la construcció del coneixement estratègic a l'aula s'ha d'ensenyar als alumnes a analitzar conscientment les característiques dels problemes que es plantegen i les decisions que es prenen per ajustar-s'hi. Es planteja fer-ho en l'aprenentatge del procés d'electrificació del Baix Montseny.

Formació Professional Tecnologia

This projects aims at identifying different teaching approaches when compared to those prevalent in our country. This implies, for example, focusing at the role that the different stakeholders/actors have in the learning process. The analysis of those will provide a foundation on different approaches to educational methods. To narrow the research, the project will focus on one country in Europe that would show different approaches to practice (Finland, Germany, Norway, or Switzerland are potential countries that the student will consider).

Formació Professional Tecnologia

Aquest projecte preten desenvolupar una sèrie de programes educatius a través de l'embarcació de l'Escola de Capacitació Nautico Pesquera de Catalunya (goleta), a fi de portar els joves del sistema educatiu de Catalunya a viure experiències al mar, vinculades curricularment, amb enfocaments competencials i amb un gran protagonisme per a desenvolupar les softskills

Formació Professional Tecnologia

Escenaris i visions de futur a l'educació de la formació professional/tecnològica Scenarios and visions of the future of professional/technological and vocational education Amb aquesta investigació estudiarem, de manera acotada, les tendències, escenaris de futur i visions el context de la formació professional. Amb aquesta proposta intentarem publicar un article a una revista, resultat d'aquesta investigació. Es treballarà amb textos en anglès.

Tecnologia

Des de fa uns anys la ludificació (o gamificació, en anglès) està creixent en l'àmbit educatiu. En aquest treball es volen analitzar quines són les eines més adequades que es poden aplicar en una aula de tecnologia i amb quins objectius didàctics es podrien utilitzar. Es farà una proposta concreta d'aplicació a l'aula i se n'analitzaran els resultats obtinguts.

Tecnologia

Hi ha diferències entre gèneres a l'hora de jugar? Es té en compte el gènere quan es creen activitats ludificades? La participació a l'aula és diferent entre gèneres? En aquest treball es farà una recerca bibliogràfica sobre l'estat de la qüestió i s'analitzaran els resultats des d'una perspectiva de gènere d'una activitat ludificada duta a terme a l'aula de tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

Ús d'una tècnica didàctica de les investigades al màster (una concreta a decidir) per aplicar un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU (a definir) a la Reserva de la Biosfera del Montseny, com a eina per millorar la docència i l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

Des de fa més de 20 anys les TIC s'han implementat i han revolucionat de manera radical l'aprenentatge de les tècniques gràfiques en les enginyeries. Hi ha diferents usos i opinions sobre la teoria de les TIC en l'Enginyeria Gràfica. El TFM tracta de fer un estudi i recull de les estratègies usades a la universitat per aplicar-les de manera empírica i pionera a l'ESO, FP i/o Batxillerat, per adaptar els estudiants i donar-los eines del que es trobaran i necessitaran al seu pas per les aules universitàries. http://hdl.handle.net/2117/330284

Formació Professional Tecnologia

Noves identitats a l'alumnat del màster de formació del professorat. Estimem, com a punt de partida, que els alumnes del Màster de formació del professorat (FP) han experimentat canvis a la seva praxis i/o manera de d'entendre la tasca educativa, que estan directament vinculats amb la identitat de l'alumne. Amb aquesta investigació avaluarem amb metodologies qualitatives i quantitatives aquest canvis.

Formació Professional Tecnologia

Desenvolupament sostenible al context de l'educació de la Formació professional/Tecnològica. Sustainable development in the context of professional and vocational trainning El desenvolupament sostenible ha estat integrat a l'educació superior universitària, però encara es troba en un moment incipient a la formació professional. Aquesta investigació persegueix explorar les tendències i accions necessàries a una formació professional integrada en un context social de desenvolupament sostenible. Proposem l'ús de metodologies qualitatives i quantitatives. Sustainable development has been integrated in the curricula of university education, however it is still in early stages in the professional and vocational trainning. With the present research we will explore which are the trends, gaps and areas for action and policy in professional trainning. We propose the use of qualitative and quantitative methologies. Amb aquesta investigació intentarem realitzar una publicació formal Desenvolupament sostenible al context de l'educació de la Formació professional/Tecnològica. Sustainable development in the context of professional and vocational trainning. Amb aquesta investigació intentarem realitzar una publicació formal

Tecnologia

Formació Professional Tecnologia

This project aims at identifying educational practices that have been defined under the umbrella of sustainability. The results will be reviewed as a source for growth into the sustainable development foundation data base in a way that could facilitate the replication of further work in Spain/Catalonia.

Tecnologia

Davant la poca motivació que es pot percebre en algunes classes, es proposa una intervencióeducativa fonamentada en la metodologia constructivista de l'aprenentatge basat en problemes (ABP) per millorar la motivació i l'interès de l'alumnat i que, així, els seus resultats acadèmics millorin.

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades