CACFinal

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular Final del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic final de l’Estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana Cap d’Estudis 
 3. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions, amb veu i sense vot, i que actuarà de secretari o secretària
 4. El coordinador o coordinadora de cadascuna de les especialitats del Grau en Enginyeria Informàtic
 5. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència en el Grau en Enginyeria Informàtica per a cadascun dels departament amb docència significativa a la Facultat que no tingui cap coordinador o coordinadora d’especialitat adscrit; aquests membres seran nomenats pel Degà o Degana a proposta del Director o Directora del corresponent Departament

 

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegà Cap d'Estudis: René Alquézar Mancho
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez

COORDINADORS O COORDINADORES D'ESPECIALITAT

 • Computació: Albert Rubio Gimeno (CS)
 • Enginyeria de Computadors: Juan José Costa Prats (AC)
 • Enginyeria del Software: Xavier Franch Gutiérrez (ESSI)
 • Sistemes d'Informació: Enric Mayol Sarroca (ESSI)
 • Tecnologies de la Informació: José María Barceló Ordinas (AC)

PDI NOMENAT PEL DEGÀ

 • EIO: Erik Cobo Valeri
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • FIS: Jordi Boronat Medico
 • M: Anna Rio Doval
 • OE: Xavier Llinàs Audet