CACFinal

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular Final del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic final de l’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana cap d’estudis. 
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix  les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a  secretari o secretària.
 4. El coordinador o coordinadora de cadascuna de les especialitats del grau en Enginyeria Informàtica.
 5. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència en el grau en Enginyeria Informàtica per a cadascun dels departaments amb docència significativa a la Facultat que no tingui cap coordinador o coordinadora d’especialitat adscrit. Aquests membres són nomenats pel degà o degana a proposta del director o directora del departament corresponent.

Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegana cap d'estudis: Lídia Montero Mercadé
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

Coordinadors o coordinadores d'especialitat

 • Computació: M. José Blesa Aguilera (CS)
 • Enginyeria de Computadors: Juan José Costa Prats (AC)
 • Enginyeria del Software: Xavier Franch Gutiérrez (ESSI)
 • Sistemes d'Informació: Carme Martin Escofet
 • Tecnologies de la Informació: José María Barceló Ordinas (AC)

PDI nomenat pel degà

 • EIO: Erik Cobo Valeri
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Rodrigo I. Silveira Isoba
 • OE: Antonio Cañabate Carmona