Grau en Enginyeria Informàtica

Esteu aquí

Sobre

El Grau en Enginyeria Informàtica, s'imparteix a la FIB des del mes de setembre de 2010 i proporciona coneixements, habilitats i competències necessaris per treballar en el camp de l'enginyeria informàtica.
El pla d'estudis està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS.
La FIB és un dels pocs centres espanyols que ofereixen la possibilitat de cursar les cinc especialitats del Grau en Enginyeria Informàtica reconeguts en l'àmbit internacional.

Destinataris

Els estudiants han de tenir una bona base científica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models abstractes i bona capacitat d'observació, atenció i concentració.

Idioma

Les matèries s'imparteixen en català, castellà o anglès. A la descripció de cada assignatura es pot veure amb més detall l'idioma d'impartició.

Durada

El grau té una durada de 4 anys (cursos).

Dedicació

  • Temps complet
    20h classes, 20h-25h treball personal per setmana
  • Temps parcial
    10h classes i 10h-12.5h treball personal per setmana

Dobles titulacions

Segells

Acreditació AQU - Excel·lent
Euro-inf grau