Normativa acadèmica

Esteu aquí

Normatives específiques FIB-GEI

Normativa acadèmica del grau, engloba el conjunt de normes de funcionament d'aquests estudis. Alguns aspectes estan particularitzats en documents annexes.

Altres normatives específiques FIB-GEI

 

Avaluació curricular

Totes les assignatures del pla d’estudis estan organitzades en blocs curriculars. Quan un estudiant ha cursat totes les assignatures d'un determinat bloc curricular es realitza l’avaluació curricular del bloc per a aquell estudiant. La responsabilitat d’aquesta avaluació és de la Comissió d’Avaluació Curricular (una Comissió diferent per a cada bloc). És aquesta Comissió qui decideix si l’estudiant ha superat o no el bloc.

Blocs curriculars

El Grau en Enginyeria Informàtica s'organitza en tres blocs curriculars:

 • Fase Inicial: Està format per les 8 assignatures obligatòries que constitueixen els dos primers quadrimestres de la titulació. (F, FM, IC, PRO1, EC, M1, M2 i PRO2)
 • Obligatòries Comunes: Està format per les assignatures obligatòries de la titulació que no formen part de la Fase Inicial. (PE, BD, SO, EDA, CI, EEE, IES, XC, IDI, AC, PAR, PROP)
 • Avaluació Final: Està format per totes les assignatures no incloses en els blocs anteriors. En formen part les assignatures de les especialitats, les assignatures optatives i el Treball de Fi de Grau.

L'estudiantat de la Fase Inicial està subjecte a una normativa de permanència específica que es detalla a l’apartat 4 del document de normativa acadèmica del grau (apartat normatives específiques FIB-GEI).

Aspectes generals de l'avaluació curricular

La comissió d’avaluació curricular de cada bloc és responsable de l’avaluació curricular de tots els estudiants que han cursat totes les assignatures del bloc. Les comissions d'avaluació curricular són sobiranes pel que fa als criteris aplicats, i tenen en compte les característiques específiques de les diferents promocions i dels actes d'avaluació. Les comissions d'avaluació curricular es reuneixen al final de cada quadrimestre.

Per a cada estudiant avaluat d’un bloc curricular, el resultat de l’avaluació ha d’indicar si l’estudiant ha superat el bloc o no.

Si l’estudiant supera el bloc, les assignatures suspeses amb nota superior a 4 passen a tenir una qualificació numèrica de 5.0, i una valoració d’Aprovat. L’estudiant rep tots els crèdits del bloc, i no pot tornar-se a matricular de cap assignatura del bloc.

Quan un estudiant no supera el bloc llavors es diu que està Suspens de Qualificació. En aquest cas no es produeix cap modificació ni de les qualificacions numèriques ni de les valoracions del rendiment. L’estudiant haurà de repetir una o més de les assignatures del bloc per tal de millorar la seva situació per a la següent avaluació curricular.

Aspectes particulars de l'avaluació de la Fase Inicial

D'acord amb la normativa de permanència de la UPC, la Fase Inicial ha de ser superada en el termini màxim de quatre quadrimestres naturals a partir de la primera matrícula de l'estudiant que ingressa a la Facultat. En el cas d'estudiants de via lenta, se'ls permet matricular dues vegades el nombre de crèdits que formen part de la Fase Inicial (és a dir, poden matricular fins a 120 crèdits).

La Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial no ha establert uns criteris generals en relació a la seva tasca d'avaluació. No obstant això, sí que hi ha circumstàncies que s'han repetit al llarg del temps:

 • Els estudiants amb una i només una assignatura suspesa amb una nota igual o superior a 4 (i que tenen les altres set assignatures del bloc aprovades) acostumen a superar el bloc curricular, si no es donen altres circumstàncies.
 • Es considera de forma positiva de cara al resultat de l'avaluació intentar superar totes les assignatures suspeses encara que tinguin una nota igual o superior a 4.

Aspectes particulars de l'avaluació de les Obligatòries Comunes

La Comissió d'Avaluació Curricular del bloc d'Obligatòries Comunes fora de la Fase Inicial ha establert uns criteris en relació als estudiants amb assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4.
 • Es tancarà el bloc a aquells estudiants que tinguin una, i només una, assignatura suspesa amb una nota igual o superior a 4, sempre i quan la resta d'assignatures estiguin aprovades, la nota mitjana del bloc curricular estigui aprovada i no es donin altres circumstàncies negatives.
 • Es considerarà la possibilitat de tancar el bloc a aquells estudiants que tinguin dues, i només dues, assignatures suspeses amb una nota igual o superior a 4, sempre i quan la resta d'assignatures estiguin aprovades, la nota mitjana del bloc curricular sigui igual o superior a 5,75 i no es donin altres circumstàncies negatives. Els criteris a valorar individualment de cara a la decisió final són:
  • El paràmetre de rendiment del quadrimestre (es valorarà positivament que sigui igual o superior a 0,75)
  • La nota mitjana del quadrimestre
  • La nota mitjana de les assignatures agrupades per departaments
  • La voluntat d'haver intentat superar les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4
  • El nombre d'assignatures aprovades curricularment a la Fase Inicial, ja que sembla raonable que no hi hagi més de 3 assignatures superades d'aquesta manera al llarg de la carrera.
La Comissió d'Avaluació Curricular és sobirana pel que fa a l'aplicació i/o modificació d'aquests criteris.

Aspectes particulars de l'avaluació Final

La Comissió d'Avaluació Curricular Final ha considerat que, tractant-se d'una avaluació amb caràcter global, la superació de la qual dóna pas a l'obtenció del títol, no correspon l'establiment de criteris de caràcter general. En particular vol destacar que, contràriament al que sol ser bastant comú a les altres avaluacions curriculars, no s'aplicarà de forma automàtica el criteri de donar per superat el bloc curricular a aquells estudiant que tinguin una, i només una, assignatura suspesa amb nota igual o superior a 4.

Els criteris que es tindran en consideració a l'hora d'avaluar curricularment de forma individualitzada a cada estudiant que tingui una, i només una, assignatura suspesa amb nota igual o superior a 4 (i que tinguin les altres assignatures del bloc aprovades) són:

 • El nombre d'assignatures aprovades curricularment en els blocs anteriors: Sembla raonable que el nombre total no sigui superior a 3 (una per bloc). Es valorarà positivament que en l'expedient de l'alumne no hi hagi cap assignatura aprovada curricularment.
 • L'actitud de l'estudiant intentant superar les assignatures en les que hagi suspès amb una nota igual o superior a 4, especialment quan es tracta d'assignatures obligatòries de l'especialitat de l'estudiant.

La Comissió d'Avaluació Curricular és sobirana pel que fa a l'aplicació i/o modificació d'aquests criteris.
 

Ordre de Matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants i les estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'haurà de matricular quan tots aquests ho hagin fet, l'últim dia. Per qualsevol excepció s'haurà d'anar a parlar amb el cap o la cap d'estudis (graus), o al vicedegà o vicedegana d'Estudis de Postgrau (màsters)

Pels estudiants de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no tindrà en compte el resultat de les reavaluacions del quadrimestre en curs.

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Nombre de crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Nombre de crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits.

Pel càlcul de CM, CA i NM es tenen en compte les assignatures del pla d’estudis, les pràctiques curriculars i el treball de fi d'estudis.

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

Criteris per establir l'ordre de matrícula

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són:

 1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals.
 2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
 3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d'NM.

Criteris per establir l'ordre de matricula

Si ets membre d'una comissió, consulta l'apartat de més a dalt, normativa específica dels estudis on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.