Competències

Esteu aquí

Competències Transversals

BÀSIQUES

 • CB6
  Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7
  Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8
  Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9
  Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma..
 • CB10
  Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

 • CT1
  Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'I+D+i.

SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL

 • CT2
  Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

TREBALL EN EQUIP

 • CT3
  Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ

 • CT4
  Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

TERCERA LLENGUA

 • CT5
  Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

 • CT6
  Conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació mateixa, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat, i integrar les diverses necessitats i preferències per raó de sexe i gènere en el disseny de solucions i la resolució de problemes.

Competències Tècniques Generals

GENÈRIQUES

 • CG1
  Identificar i aplicar els mètodes i processos de gestió de dades més adequats per gestionar el cicle de vida de les dades, incloent-hi dades estructurades i no estructurades
 • CG2
  Identificar i aplicar mètodes d'anàlisi, extracció de coneixement i visualització de dades recollides en formats molt diferents
 • CG3
  Definir, dissenyar i implementar sistemes complexos que cobreixin totes les fases en projectes de ciència de dades
 • CG4
  Dissenyar i posar en marxa projectes de ciència de dades en dominis específics de forma innovadora

Competències Tècniques

ESPECÍFIQUES

 • CE1
  Desenvolupar algoritmes eficients fonamentats en el coneixement i comprensió de la teoria de la complexitat computacional i les principals estructures de dades, dins de l'àmbit de ciència de dades
 • CE2
  Aplicar els fonaments de la gestió i processament de dades en un problema de ciència de dades
 • CE3
  Aplicar mètodes d'integració de dades per donar solució a problemes de ciència de dades en entorns heterogenis
 • CE4
  Aplicar mètodes escalables d'emmagatzematge i processament paral·lel de dades, incloent-hi fluxos continus de dades, un cop identificats els més apropiats per a un problema de ciència de dades
 • CE5
  Modelar, dissenyar i implementar sistemes complexos de dades, incloent-hi la visualització de dades
 • CE6
  Dissenyar el procés de Ciència de Dades i aplicar metodologies científiques per a obtenir conclusions sobre poblacions i prendre decisions en conseqüència, a partir de dades estructurades o no estructurades i potencialment emmagatzemades en formats heterogenis.
 • CE7
  Identificar les limitacions imposades per la qualitat de dades en un problema de ciència de dades i aplicar tècniques per a disminuir el seu impacte
 • CE8
  Extreure informació de dades estructurades i no estructurades, tenint en compte la naturalesa multivariant de les mateixes.
 • CE9
  Aplicar mètodes adequats per a l'anàlisi d'altres tipus de formats, com ara processos i grafs, dins l'àmbit de ciència de dades
 • CE10
  Identificar els mètodes d'aprenentatge automàtic i modelització estadística a utilitzar per resoldre un problema específic de ciència de dades, i aplicar-los de forma rigorosa
 • CE11
  Analitzar i extreure coneixement d'informació no estructurada mitjançant tècniques de processament de llenguatge natural, mineria de textos i imatges
 • CE12
  Aplicar la ciència de dades en projectes multidisciplinaris per resoldre problemes en dominis nous o poc coneguts per la ciència de dades i que siguin econòmicament viables, socialment acceptables, i d'acord amb la legalitat vigent
 • CE13
  Identificar les principals amenaces en l'àmbit de l'ètica i la privacitat de dades en un projecte de ciència de dades (tant en l'aspecte de gestió com d'anàlisi de dades) i desenvolupar i implantar mesures adequades per esmorteïr aquestes amenaces.
 • CE14
  Portar a terme, presentar i defensar un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte d'enginyeria en l'àmbit de la ciència de dades en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments