Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 22-23 Llengües
ALG Àlgebra Q1 Català, Castellà
CRA Coneixement i Raonament Automàtic Q1 Català
FC Fonaments dels Computadors Q1 Català
FM Fonaments Matemàtics Q1 Català
PA1 Programació i Algorísmia I Q1 Català, Castellà
CAL Càlcul Q2 Català, Castellà
IE Introducció a l'Estadística Q2 Anglès
IR Introducció a la Robòtica Q2 Català, Castellà
MSS Modelització i Simulació de Sistemes Q2 Català
PA2 Programació i Algorísmia II Q2 Català, Castellà
ABIA Algorismes Bàsics per la Intel·ligència Artificial Q1 Català, Castellà
IAA Introducció a l'Aprenentatge Automàtic Q1 Català
IBD Introducció a Les Bases de Dades Q1 Català
ME Modelització Estadística Q1 Català
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuits Q1 Català
OPT Optimització Q2 Català, Castellà
PAA Programació i Algorísmia Avançada Q2 Català, Castellà
PLH Processament del Llenguatge Humà Q2 Català
PMAAD Preprocessament i Models Avançats d'Anàlisi de Dades Q2 Anglès
XNDL Xarxes Neuronals i Deep Learning Q2 Català
APRNS Aprenentatge per Reforç i No Supervisat
CAP Computació d'Altes Prestacions
SBC Sistemes Basats en el Coneixement
TVD Tractament de la Veu i el Diàleg
VO Visió per Ordinador
AESIA Aspectes Ètics i Socials de la Intel·ligència Artificial
BDA Bases de Dades Avançades
PAID Processos d'Anàlisi Intel·ligent de Dades
PIA Projecte Integrat d'Intel·ligència Artificial
RA Robòtica Avançada

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny