Empresa i Entorn Econòmic

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
OE
PART D'ECONOMIA.
Treballa l'entorn socioeconòmic on es desenvolupa l'activitat de l'empresa a través d'unes sessions que simulen ser un minicurset per ser ministre d'economia i proporciona eines per entendre com funciona l'economia d'un país.
PART D'EMPRESA:
Descripció del que és l'empresa, les relacions amb l'entorn, el paper de l'empresari, els tipus d'empreses, etc. S'expliquen els processos i activitats principals que es porten a terme en cadascun dels departaments, com si es tractés d'una sèrie de documentals anomenats “Què es fa a les empreses?”

Professorat

Responsable

 • Joan Carles Gil Martin ( )
 • Jose M. Cabré Garcia ( )

Altres

 • Joan Subirats Soler ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0.9
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.7

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.3 - Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.
 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.1 - Comprendre i explicar de manera raonada els conceptes econòmics bàsics, els objectius i els instruments de política econòmica i la seva influència en l'activitat econòmica.
  • CT3.2 - Conèixer i descriure els principals processos de les àrees funcionals de l'empresa i els vincles existents entre ells, que fan possibles la coordinació i la integració en un conjunt.
  • CT3.3 - Saber trobar i interpretar la informació bàsica que permet avaluar l'entorn econòmic de l'organització.
  • CT3.4 - Conèixer els conceptes financers bàsics que permeten valorar els costos i els beneficis d'un projecte o de diferents alternatives, fer el seguiment d'un pressupost, controlar els costos, etc.
  • CT3.5 - Identificar les possibilitats d'ús i els beneficis que pot aportar l'aplicació en les diferents tipologies de software empresarial i serveis TIC existents.
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
  • CT3.7 - Demostrar coneixement de la normativa i de la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1 - Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.1 - Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts, i generar oportunitats.

Objectius

 1. L 'alumne ha d'adquirir un raonament crític que li permiti esbrinar quina seria la millor política econòmica davant d'una situació adversa, o no, en un sistema econòmic i, a la vegada, entendre el perquè hem arribat a aquesta situació crítica.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.1, CT3.3,
 2. L'alumne ha de ser capaç de demostrar coneixement general del concepte d'empresa i d'organització i del rol de l'empresari, i classificar una organització empresarial segons els diferents criteris, en especial, saber identificar les formes jurídiques més adients.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 3. L'alumne ha de conèixer el funcionament de la empresa com a sistema, els diferents subsistemes o àrees funcionals, i els seus objectius i identificar els models d'organització aplicables.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 4. L'alumne ha de ser capaç d'identificar quins tipus d'aplicacions empresarials i serveis TIC pot aplicar una organització donats uns determinats objectius a aconseguir amb el seu ús.
  Competències relacionades: CT8.1, CT3.5, CT2.3,
 5. L'alumne ha de demostrar conèixer les dimensions del procés de direcció: influència, estratègia, planificació, organització, direcció de persones, control i decisió.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 6. L'alumne ha de ser capaç d'identificar els interessos dels principals stakeholders de les organitzacions i conèixer els principis de bon govern i responsabilitat social corporativa.
  Competències relacionades: CT3.6, CT2.3,
 7. L'alumne ha de ser capaç d'entendre la importància i els objectius de la gestió dels recursos humans per a les empreses i demostrar coneixements bàsics dels principals processos en aquesta àrea.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 8. L'alumne ha de ser capaç d'entendre la importància i els objectius de la gestió financera a les empreses i demostrar coneixement bàsic dels principals processos en aquesta àrea, en especial, la comptabilitat, l'anàlisi del cicle curt -explotació- i del cicle llarg -inversió- i les fonts de finançament adients.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2, CT3.4,
 9. L'alumne ha de ser capaç de aplicar els conceptes financers bàsics per analitzar la viabilitat econòmica d'un projecte, analitzar econòmicament les diferents alternatives d'una decisió i fer el control d'un pressupost.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.4,
 10. L'alumne ha de ser capaç d'entendre els principals conceptes comercials com ara mercat, demanda, competència, comportament del client i els principals mètodes per el seu estudi.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 11. L'alumne ha de ser capaç de demostrar coneixements bàsics dels instruments de marketing i la seva utilització per definir el marketing-mix.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 12. L'alumne ha de ser capaç de demostrar coneixements bàsics del principals objectius de la direcció d'operacions i de los principals processos en aquesta àrea.
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 13. L'alumne ha de ser capaç d'entendre el paper que els diners juguen en qualsevol sistema econòmic, distingir quines son les principals variables que determinen el bon funcionament d'un sistema monetari i esbrinar què succeeix quan aquestes condicions es trenquen.


  Competències relacionades: CT3.1, CT3.3,
 14. L'alumne ha de ser capaç d'identificar quins aspectes d'un procés empresarial es veuen afectats i cóm per les principals legislacions que regulen l'ús de les TIC a les organitzacions.
  Competències relacionades: CT3.7,
 15. L'alumne ha de ser capaç d'entendre i formular els principals conceptes de comptabilitat nacional, saber interpretar i ser crític amb els indicadors econòmics, saber buscar informació rigorosa sobre aquests i saber de les relacions entre les principals variables econòmiques.
  Competències relacionades: CT3.1, CT3.3,
 16. L'alumne ha d'entendre el paper que l'Estat juga en un sistema econòmic, conèixer les pautes per les que es regeix un sistema fiscal, les característiques dels principals impostos de l'economia espanyola i del sistema fiscal espanyol en general, i familiaritzar-se amb els conceptes de pressupost de l'Estat, dèficit públic i Deute Públic.


  Competències relacionades: CT3.1, CT3.3,
 17. L'alumne ha de ser capaç de formular, entendre i comparar les principals doctrines de política econòmica, saber del seu origen i evolució, i conèixer les implicacions de l' aplicació o no de les tesis que defenen.
  Competències relacionades: CT3.1, CT3.3,
 18. L'alumne ha de ser capaç de formular la definició d'alguns conceptes econòmics bàsics; distingir entre els instruments i els objectius de política econòmica, a la vegada que familiaritzar-se amb la subjectivitat d'aquesta disciplina.

  Competències relacionades: CT3.1, CT3.3,

Continguts

 1. PART 1 - ECONOMIA
 2. 1.1 CONCEPTES ECONÒMICS BÀSICS
  En aquest tema s'introdueix a l'alumne en el món de l'economia i de la política econòmica, a través de definicions de conceptes, així com inflació, recessió, atur, població activa, tipus d'inflació, i de l'anàlisi dels principals objectius de la política econòmica, tals com el creixement econòmic, l'estabilitat de preus, l'eficiència, la distribucio equitativa de la renda, la plena ocupació, etc.
 3. 1.2 ESPECIALITZACIÓ, INTERCANVI I DINER
  En aquest tema s'estudia com l'especialització genera eficiència i provoca la necessitat de l'intercanvi. Quan l'intercanvi és necessari, el bescanvi esdevé ineficient i apareix el diner.S'estudia el paper que els diners juguen en qualsevol sistema econòmic, distingint quines son les principals variables que determinen el bon funcionament d'un sistema monetari i es reflexiona sobre què succeeix quan aquestes condicions es trenquen.
 4. 1.3 ELS IMPOSTOS A ESPANYA
  Aquest tema tracta del paper que l'Estat juga en un sistema econòmic, estudiant les pautes per les que es regeix un sistema fiscal, les característiques dels principals impostos de l'economia espanyola i del sistema fiscal espanyol en general, i ens introdueix en conceptes com pressupost de l'Estat, dèficit públic i Deute Públic.

 5. 1.4 LA MEDICIÓ DEL PIB
  Aquest tema ens explica com es mesura i compara la riquesa, el benestar i el desenvolupament dels països i com han anat evolucionant els ratis per comparar els paísos, a la vegada que ens dona eines per saber interpretar i ser crític amb els indicadors econòmics. Acaba fent una reflexió sobre la importància de l'economia submergida.
 6. 1.5 INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA FISCAL I A LA POLÍTICA MONETÀRIA
  Aquest tema ens introdueix en el concepte del cicle econòmic, fa un repàs per l'història de les dues grans escoles de pensament econòmic en el món occidental: l'escola no intervencionista -o els clàssics- i l'escola intervencionista -o keynesians-. A través de l'anàlisi del crack de 1929, ens apropa a la comprensió del funcionament dels mercats bursàtils i als punts comuns i divergents en les tesis de les dues escoles.
 7. 1.6 LA POLÍTICA FISCAL
  Aquest tema ens introdueix al pensament keynesià. Keynes rebutja les tesis clàssiques de no intervenció a l'economia. Keynes defèn que en èpoques de crisis econòmica l'Estat té la capacitat i la responsabilitat d'intervenir en l'economia, a través de la política fiscal. Crearà un model a on demostrarà que l'economia pot estar en equilibri amb una situació d'atur massiu i ens explicarà que l'Estat, a través de la política fiscal, augmentant la despesa pública o disminuint els impostos, pot catalitzar de nou el creixement econòmic.
 8. 1.6 BIS ANNEX A LA POLÍTICA FISCAL: LA CORBA DE PHILLIPS
  En aquest annex, Phillips analitza empíricament les tesis keynesianes. Intenta demostrar, que el món, empíricament és keynesià. Veurem, també, com a partir dels anys 70, del segle passat, el món va deixar d'esser keynesià.
 9. 1.7 LA POLÍTICA MONETÀRIA
  Aquest tema fa un anàlisis del pensament monetarista i del funcionament de la política monetària. Els monetaristes, com hereus del pensament clássic, pensen que l'Estat no ha d'intervenir a l'activitat econòmica. Defensen, en tot cas, l'us de la política monetària. La política monetària és una política econòmica que fa servir la quantitat de diners com a variable de control per assegurar i mantenir l'estabilitat econòmica. Estudiarem quins son els instruments que disposem per injectar o treure diners d'un sistema econòmic.
 10. PART 2- EMPRESA
 11. 2.1 INTRODUCCIÓ A L'EMPRESA
  Introducció al concepte de empresa i al rol de l'empresari. Criteris de classificació de les diferents tipologies d'empreses, formes jurídiques i empresa familiar. Descripció de l'empresa com a sistema, dels seus subsistemes i dels models i els criteris bàsics d'organització.
 12. 2.2 DIRECCIÓ, EMPRENEDORIA I INTRA-EMPRENEDORIA
  Presentació de les dimensions del procés de direcció: influència, estratègia, planificació, organització, direcció de persones, control i decisió. Explicitar la dimensió ètica de la empresa i la seva relació amb la gestió de la influència amb els stakeholders. Emprenedòria i intra-emprenedòria: contextualització, Model de Porter i Business Canvas
 13. 2.3 RECURSOS HUMANS
  Descripció de la importància i objectius de l'àrea de Recursos Humans, així com dels principals processos d'aquesta àrea funcional.
 14. 2.4 FINANCES
  Descripció dels objectius de l'àrea de Finances, així com dels principals processos d'aquesta àrea funcional a curt i llarg termini i de les fonts de finançament. Descripció de la comptabilitat com a sistema de informació i com a procés i del conceptes comptables bàsics per analitzar la viabilitat econòmica d'un projecte, l'impacte econòmic d'una decisió i fer el control d'un pressupost.
 15. 2.5 COMERCIAL I MARKETING
  Descripció dels objectius de l'àrea Comercial i Marketing, així com dels principals conceptes com ara mercat, demanda, competència, comportament del client i dels principals mètodes per el seu estudi, com l'investigació de mercats. Descripció dels instruments de marketing i la seva utilització per definir el marketing-mix.
 16. 2.6 OPERACIONS
  Descripció dels objectius de l'àrea d'Operacions, així com dels principals processos d'aquesta àrea funcional.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Tema 1.1: "Conceptes econòmics bàsics"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de preparar els casos, llegir els articles proposats i anar treballant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels continguts associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 18
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Tema 1.2: "Especialització, Intercanvi i Diner"

L'estudiant haurà de llegir i preparar la discussió-debat de tres casos, que l'ajudaran a introduïr-se en el món del diner.
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3.5h

Pràctica d'Estudi Continuat 1

Consisteix en la resposta a una sèrie de preguntes que fan referència als temes 1.1 i 1.2, i a "n" articles del document "lectures d'economia". Aquesta pràctica es pot treballar en grup però s'entrega individualment. En aquest acte avaluatiu només es té en compte l'entrega individual de la PEC.
Objectius: 18 13
Setmana: 2 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0.5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Debat i Control sobre la Pràctica d'Estudi Continuat 1

Consisteix en un debat-control sobre la matèria dels temes 1.1 i 1.2, on només son avaluats els alumnes que hi participen.
Objectius: 18 13
Setmana: 3 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Tema 1.3: "Els impostos a Espanya"

L'alumne ha de visionar un vídeo sobre el tema 1.3, llegir els apunts i articles relacionats amb el tema i participar activament a les classes.
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 16
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Tema 1.4: "La medició del PIB"

A través de l'estudi d'aquest tema 1.4 i l'assistència activa a classe i la realització de la PEC2, l'alumne aprendrà sobre la relativitat de les dades econòmiques i sobre els índexs de mesura del benestar dels països.
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 15
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Pràctica d'Estudi Continuat 2

Consisteix en la resposta a una sèrie de preguntes que fan referència als temes 1.3 i 1.4, i a "n" articles del document "lectures d'economia". Aquesta pràctica es pot treballar en grup però s'entrega individualment. En aquest acte avaluatiu només es té en compte l'entrega individual de la PEC.
Objectius: 16 15
Setmana: 3
Teoria
0h
Problemes
0.5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Debat i Control sobre la Pràctica d'Estudi Continuat 2

Consisteix en un debat-control sobre la matèria dels temes 1.3 i 1.4, on només son avaluats els alumnes que hi participen.
Objectius: 16 15
Setmana: 5
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Tema 1.5: "Introducció a la política Fiscal i a la política monetària"

L'estudiant, amb l'estudi dels apunts i les "Lectures d'economia", juntament amb la participació activa a classe, haurà d'assimilar els principals punts dels dos principals pensaments econòmics: keynesià i clàssic. A més, haurà de comprendre el perquè de la necessitat o no de que l'Estat intervingui en l'activitat econòmica.
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 17
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Tema 1.6: "Política Fiscal"

L'alumne, mitjançant les explicacions del professor a classe, els apunts, les lectures proposades i la realització de la PEC 3, haurà d'assimilar els principals instruments de la política fiscal keynesiana.
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 17 1
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Tema 1.7: "Política Monetària"

L'alumne, mitjançant les explicacions del professor a classe, els apunts, les lectures proposades, la realització de la PEC 3 i el treball sobre un simulador de política econòmica, haurà d'assimilar els principals instruments de la política monetària.
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica pels contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 13 17 1
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Pràctica d'Estudi Continuat 3

Consisteix en la resposta a una sèrie de preguntes que fan referència als temes 1.5, 1.6 i 1.7, i a diversos articles del document "lectures d'economia". Aquesta pràctica es pot treballar en grup però s'entrega individualment. En aquest acte avaluatiu només es té en compte l'entrega individual de la PEC.
Objectius: 13 17 1
Setmana: 7
Teoria
0h
Problemes
0.5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Debate y Control sobre la Pràcrtica d'Estudi Continuat 3

Consisteix en un debat-control sobre la matèria dels temes 1.5, 1.6 i 1.7, on només son avaluats els alumnes que hi participen.
Objectius: 13 17 1
Setmana: 7
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Tema 2.1 "Introducció a l'Empresa"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de llegir, visualitzar o treballar els materials docents proposats i anar preparant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Teoria: Exposició contingut "Introducció a l'Empresa"
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica per als contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 2 3 4 14
Continguts:
Teoria
2.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3.5h

Tema 2.2 "Direcció, Emprenedoria i Intra-Emprenedoria"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de llegir, visualitzar o treballar els materials docents proposats i anar preparant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Teoria: Desenvolupament contingut "Direcció"
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica per als contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 5 6
Continguts:
Teoria
2.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Tema 2.3 "Recursos Humans"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de llegir, visualitzar o treballar els materials docents proposats i anar preparant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Teoria: Desenvolupament contingut "Recursos Humans"
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica per als contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 7
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Pràctica d'Estudi Continuat 4

Consisteix en l'estudi dels materials docents que fan referència als temes 2.1, 2.2 i 2.3 i en la resposta a diverses preguntes d'aquests temes aplicades al cas Quick & Fresh. Aquesta pràctica es pot treballar en grup però s'entrega individualment. En aquest acte avaluatiu només es té en compte l'entrega individual de la PEC.
Objectius: 2 3 4 5 6 7 14
Setmana: 8
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Debat i Control sobre la Pràctica d'Estudi Continuat 4

Consisteix en una sessió de preguntes y debate sobre la matèria dels temes 2.1, 2.2 i 2.3 i sobre les qüestions del cas Quick & Fresh, on només son avaluats els alumnes que són preguntats o que hi participen.
Objectius: 2 3 4 5 6 7 14
Setmana: 9
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Tema 2.4 "Finances"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de llegir, visualitzar o treballar els materials docents proposats i anar preparant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Teoria: Desenvolupament contingut "Finances"
 • Problemes: Desenvolupament contingut "Finances"
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica per als contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 8 9
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Pràctica d'Estudi Continuat 5

Consisteix en l'estudi dels materials docents que fan referència al tema 2.4 i en la resposta a diverses preguntes d'aquest tema aplicades al cas Quick & Fresh. Aquesta pràctica es pot treballar en grup però s'entrega individualment. En aquest acte avaluatiu només es té en compte l'entrega individual de la PEC.
Objectius: 8 9
Setmana: 11
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3.5h

Debate y Control sobre la Pràctica d'Estudi Continuat 5

Consisteix en una sessió de debat i preguntes sobre la matèria del tema 2.4 i sobre les qüestions del cas Quick & Fresh, on només son avaluats els alumnes que són preguntats o que hi participen.
Objectius: 8 9
Setmana: 12
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Tema 2.5 "Comercial i Marketing"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de llegir, visualitzar o treballar els materials docents proposats i anar preparant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Teoria: Desenvolupament contingut "Comercial i Marketing"
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica per als contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 10 11
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Tema 2.6 "Operacions"

L'alumne, a més de participar activament a les classes, haurà de llegir, visualitzar o treballar els materials docents proposats i anar preparant les "Pràctiques d'estudi continuat" (PECs).
 • Teoria: Desenvolupament contingut "Producció"
 • Aprenentatge autònom: Estudiar el material que s'indica per als contingut associats i realitzar la PEC corresponent
Objectius: 12
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Pràctica d'Estudi Continuat 6

Consisteix en l'estudi dels materials docents que fan referència als temes 2.5 i 2.6 i en la resposta a diverses preguntes d'aquests temes aplicades al cas Munich. Aquesta pràctica es pot treballar en grup però s'entrega individualment. En aquest acte avaluatiu només es té en compte l'entrega individual de la PEC.
Objectius: 10 11 12
Setmana: 13
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Control i debat sobre la Pràctica d'Estudi Continuat 6

Consisteix en una sessió de debat i preguntes sobre la matèria dels temes 2.5 i 2.6 i sobre les qüestions del cas Munich, on només son avaluats els alumnes que són preguntats o que hi participen.
Objectius: 10 11 12
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Conferències i debats

Conferències i debats

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
6h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

És una combinació de classes magistrals, lectura de documentació diversa, elaboració d'unes pràctiques d'estudi continuat (PECs) i sessions de debat-control on es discuteix i s'avalua la matèria feta fins aquell moment.

Cada tema va acompanyat d'explicacions del professor i documentació vària a llegir i treballar; entre aquesta documentació hi ha apunts, vídeos, lectures, casos, articles de premsa econòmica i, el que anomenem, les pràctiques d'estudi continuat (PECs). L'estudiant realitza les PECs en grup, o no, fora de l'horari de classe i les ha d'entregar, individualment, a través del Racó de l'assignatura, abans d'una data determinada.

Al llarg del curs hi ha 6 sessions de debat-control on els estudiants poden exposar els seus dubtes i reflexions sobre la matèria vista fins al moment, i el professor pot preguntar, oralment o per escrit, sobre aquesta i sobre les PECs. A cada sessió només son avaluats, òbviament, aquells estudiants que participen per iniciativa pròpia o aquells que son preguntats, directament, pel professor. Les entregues de les PECs i les respostes a les “preguntes directes” seran determinants per obtenir la nota de l'assignatura. La participació voluntària només podrà millorar la nota; és a dir, mai afectarà negativament a la nota final. Ara bé, l'absència de “participació voluntària” sí ho farà.

El professor, informant prèviament als estudiants, pot dedicar una estona a fer preguntes durant qualsevol sessió de classe teòrica que seran avaluades com a “preguntes directes”.

Mètode d'avaluació

Els elements d'avaluació son els següents:

. PEC1 Prova d'estudi continuat 1
. PEC2 Prova d'estudi continuat 2
. PEC3 Prova d'estudi continuat 3
. PEC4 Prova d'estudi continuat 4
. PEC5 Prova d'estudi continuat 5
. PEC6 Prova d'estudi continuat 6

Sistema d'Avaluació Continuada (14 setmanes)

Nota Avaluació Continuada:

(NAC) = (1/6)PEC1+(1/6)PEC2+(1/6)PEC3+(1/6)PEC4+(1/6)PEC5+(1/6)PEC6

Les PECs consisteixen en l'elaboració d'unes pràctiques fora de classe i en la resposta a una sèrie de preguntes a classe sobre la pràctica feta i la matèria vista fins aquell moment. Per respondre a les preguntes s'ha d'haver entregat la pràctica. No lliurar la pràctica a temps suposa una penalització d'1 punt sobre 10 a la nota del control de la PEC.

Nota Competència Transversal Esperit emprenedor i Innovació (nivell 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------
La nota de la competència transversal serà una ponderació de la nota obtinguda en la segona part de l'assignatura (part d'empresa), que és traduirà de la següent manera:

NCT = Nota Competència Transversal = (1/3)PEC4+(1/3)PEC5+(1/3)PEC6
. A en el cas de NCT >= 8,5
. B en el cas de NCT >= 6,5 < 8,5
. C en el cas de NCT >= 5 < 6,5
. D en el cas de NCT < 5

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Capacitats prèvies

En principi, el desenvolupament d'aquesta assignatura no requereix de capacitats prèvies.