CACFI

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la Fase Inicial de l’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana cap d’estudis de la Fase Inicial.
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix  les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a  secretari o secretària.
 4. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència en la Fase Inicial per a cada departament amb docència en aquesta fase, nomenat pel degà o degana a proposta del director o directora del departament corresponent.
 5. Dos representants de l’estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica que hagin superat la Fase Inicial, membres de la Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o delegada d’estudiants del centre. Si a la Junta de Facultat no hi ha prou membres amb la condició exigida, el degà o degana nomena els membres de l’estudiantat que faltin entre els membres de l’estudiantat de la Facultat que compleixin aquesta condició. El mandat d’aquests dos representants és d’un any.

Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegana cap d'estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI VINCULAT A LA DOCÈNCIA

 • AC: Jordi Tubella Murgadas
 • CS: Maria Lluisa Bonet Carbonell
 • FIS: Manel Canales Gabriel
 • MAT: Mercè Mora Giné

MEMBRES ESTUDIANTAT (gener 2024)

 • Óscar Barragán Galán
 • Francisco Javier Costa Ferrer-Vidal