CACFI

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial del Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la Fase Inicial de l’Estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana Cap d’Estudis de la Fase Inicial
 3. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions, amb veu i sense vot, i que actuarà de secretari o secretària
 4. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència en la Fase Inicial per a cada departament amb docència en aquesta Fase, nomenat pel Degà o Degana a proposta del Director o Directora del corresponent Departament
 5. Dos representants de l’Estudiantat que hagin superat la Fase Inicial, membres de la Junta de Facultat, nomenats pel Degà o Degana a proposta del Delegat o Delegada de Centre; si a la Junta de Facultat no hi ha prou membres amb la condició exigida, el Degà o Degana nomenarà els membres de l’Estudiantat que faltin entre els membres de l’Estudiantat de la Facultat que compleixin la condició; el mandat d’aquests dos representants és d’un any

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez

PDI VINCULAT A LA DOCÈNCIA

 • AC: Jordi Tubella Murgadas
 • CS: Lluís Padró Cirera
 • FIS: Elvira Guardia Manuel
 • MAT: Mercè Mora Giné

MEMBRES ESTUDIANTAT

 • Alba Cañete Garrucho
 • Ferran Ramírez Navajón