Pla d'estudis

Les especialitats que ofereix la FIB per al Màster en Formació del Professorat són: 

Tecnologia

Per impartir les matèries de Tecnología de l’ESO i del Batxillerat. 

 
Pràcticum
Específic Tecnología
Genèric

Primer quadrimestre (30 ECTS)

Segon quadrimestre (30 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-TEC - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-TEC - 6 ECTS)

 
Pràcticum
Específic Tecnologia
Genèric

Primer quadrimestre (15 ECTS)

Segon quadrimestre (14 ECTS)

Tercer quadrimestre (15 ECTS)

Quart quadrimestre (16 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-TEC - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-TEC - 6 ECTS)

Formació Professional (Tecnologies Industrials)

Per exercir la docència en els cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies industrials de la Formació Professional.

El pla d'estudis per a la modalitat presencial i semipresencial és el mateix. A les guies docents es diferencia la metodologia i mecanismes d'avaluació de les dues modalitats.

 
Pràcticum
Específic Formació Professional
Genèric

Primer quadrimestre (30 ECTS)

Segon quadrimestre (30 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-FP- 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-FP - 6 ECTS)

 
Pràcticum
Específic Formació Professional
Genèric

Primer quadrimestre (15 ECTS)

Segon quadrimestre (14 ECTS)

Tercer quadrimestre (15 ECTS)

Quart quadrimestre (16 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-FP - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-FP - 6 ECTS)

 

Modalitat Presencial (Tecnologia i FP)

Temps complet: Setmanalment la dedicació de l’estudiant és de 15h de classes presencials a l’aula i de 35-45 h. de treball individual/estudi. En el període de pràcticum les hores en el horari acordat amb el centre.

Temps parcial: Setmanalment la dedicació és la meitat que a temps complet. En aquest cas el pràcticum i el TFM es realitzen durant el segon curs acadèmic.

Les classes són per la tarda (entre les 16h-21h) segons estableix el calendari acadèmic.

 

Modalitat Semipresencial (FP)

Temps complet: Es realitzen 1 o 2 sessions presencials mensuals en horari de dissabte. La dedicació setmanal és de 50-60 h de treball individual/estudi. El pràcticum en centres docents és presencial.

Temps parcial: Setmanalment la dedicació és la meitat que a temps complet. En aquest cas el pràcticum i el TFM es realitzen durant el segon curs acadèmic.

Les classes presencials en dissabte són preferentment pel matí i en els dies establerts en el calendari acadèmic.