Matrícula

Esteu aquí


La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop t'hagis matriculat, has de fer el pagament

 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert. 
 • Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés.

 • La matrícula dels estudiants nous a la UPC es fa presencialment. (informació pendent de confirmació)
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

 

Llistat d'Admissió

2020-2021 quadrimestre de tardor - es publicarà el 24 de juliol

 

Quan t’has de matricular?

 • 10 de setembre de 2020 a les 10.00 h

 

Documentació necessària per a la matricula

 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI. Si tens nacionalitat estrangera cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE. Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 • En cas de voler domiciliar el pagament de la matrícula, has de lliurar l'Ordre de domiciliació (ordre SEPA que trobaràs i has d'omplir a l’e-Secretaria), signat per la persona titular del compte i l’estudiant, d’acord amb la normativa vigent. 
 • Curriculum Vitae
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al Máster o bé el comprovant d’haver fet efectiu el pagament dels drets d’expedició. En cas d'estudis realitzats a l'estranger seran necessaris l’original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució a on s’hagi obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol té una durada de com a mínim 3 anys, i què permet accedir a estudis de postgrau (màster) a aquell país. Si això no és possible, s’haurà d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions corresponents i el número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat ha de reflectir també la mitjana global obtinguda per l’estudiant. En cas d'estudis realitzats a l'estranger aquest certificat ha de contenir també informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

Important. Tots els documents expedits en países de fora de la Unió Europea hauran d’estar traduits a l'espanyol o al català, i legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent Postil·la.

 

Horaris i grups

En el moment de fer la matricula hauràs d'escollir les assignatures que vols cursar en aquell semestre, i a quin grup hi vols anar.


Tota la informació la trobaràs al tràmit matrícula estudiants de màster.
Informació pràctica que trobaràs a la web de la UPC


Tràmits relacionats amb la matrícula

 • Grau en Enginyeria Informàtica 
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: dates pendents de confirmació
  • estudiants de Fase Inicial: dates pendents de confirmació
 • ​Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: dates pendents de confirmació
  • estudiants de Fase Inicial: dates pendents de confirmació

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) | Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 20 de juliol de 2020
 • Matrícula estudiants de nou accés: 10 de setembre de 2020

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 1 d'octubre de 2019 (pendent de confirmació)
 • Matrícula estudiants nous: 2 d'octubre de 2019 (pendent de confirmació)

 

Període de sol·licitud de canvi de grup
divendres 07 febrer 2020 - 08:00 a diumenge 09 febrer 2020 - 23:59

Resolució de canvi de grup
dimarts 11 febrer 2020 - 08:00 a dissabte 15 febrer 2020 - 08:00

Període de modificació de matrícula
divendres 07 febrer 2020 - 08:00 a diumenge 09 febrer 2020 - 23:59

Resolució de modificació de matrícula
dijous 11 febrer 2021 - 10:00 a dilluns 15 febrer 2021 - 08:00

Període Q1: 
dimecres, 8 juliol, 2020 a dijous, 9 juliol, 2020
Tràmit resolució q1: 
dijous, 23 juliol, 2020
Període Q2: 
dilluns, 10 febrer, 2020 a dijous, 30 abril, 2020
Període Q1: 
dilluns, 1 juliol, 2019 a divendres, 5 juliol, 2019
Període Q2: 
dilluns, 10 febrer, 2020 a dijous, 30 abril, 2020