Matrícula

Esteu aquí


La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop t'hagis matriculat, has de fer el pagament

 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert. 
 • Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés.

 • La matrícula dels estudiants nous a la UPC es fa presencialment.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

 

Llistat d'Admissió

 

 

 

Quan t’has de matricular?

 • 5 de setembre de 2019 a les 10.00 h

 

On has d'anar?

La matrícula d'estudiants de nou accés es fa presencialment a la Facultat d'Informàtica de Barcelona a l'edifici B6 del Campus Nord UPC.

 

Documentació necessària per a la matricula

 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI. Si tens nacionalitat estrangera cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE. Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 • En cas de voler domiciliar el pagament de la matrícula, has de lliurar l'Ordre de domiciliació (ordre SEPA que trobaràs i has d'omplir a l’e-Secretaria), signat per la persona titular del compte i l’estudiant, d’acord amb la normativa vigent. 
 • Curriculum Vitae
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al Máster o bé el comprovant d’haver fet efectiu el pagament dels drets d’expedició. En cas d'estudis realitzats a l'estranger seran necessaris l’original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució a on s’hagi obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol té una durada de com a mínim 3 anys, i què permet accedir a estudis de postgrau (màster) a aquell país. Si això no és possible, s’haurà d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions corresponents i el número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat ha de reflectir també la mitjana global obtinguda per l’estudiant. En cas d'estudis realitzats a l'estranger aquest certificat ha de contenir també informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

Important. Tots els documents expedits en países de fora de la Unió Europea hauran d’estar traduits a l'espanyol o al català, i legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent Postil·la.

 

Horaris i grups

En el moment de fer la matricula hauràs d'escollir les assignatures que vols cursar en aquell semestre, i a quin grup hi vols anar.


Quan t’has de matricular?

 •  25 de juliol de 2019

L'horari de la matrícula és de 10.00 a 14.00 hores. La matriculació d'estudiants està determinada pel seu "ordre de matricula" (basat en el rendiment acadèmic obtingut al semestre previ), i es consulta a l'e-Secretaria

On has d'anar?

La matrícula es realitza per internet a través de l'e-Secretaria.
En cas de no disposar de l'equip necessari hi haurà ordinadors disponibles al C6 Aula 306.
Informació pràctica que trobaràs a la web de la UPC


Tràmits relacionats amb la matrícula

Els estudiants de Fase Inicial Superada (Grau en Enginyeria Informàtica) poden presentar les instancies des del 16 fins el 30 de gener.

Els estudiants de la Fase Inicial (Grau en Enginyeria Informàtica) poden presentar les instancies des del 16 de gener fins al 4 de febrer (fins les 12h. del migdia).

Els estudiants del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades poden presentar les instancies des del 16 de gener fins el 3 de febrer.

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) / Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) / Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 25 de juliol de 2019
 • Matrícula Nous: 5 de setembre de 2019 a las 10:00h

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

 • Matricula d'estudiants que continuen (“no nous”): 28 de setembre de 2018
 • Matricula Nous: 27 de setembre de 2018 a les 10:00h

 

Període de sol·licitud de canvi de grup
divendres 07 febrer 2020 - 09:00 a dissabte 09 febrer 2019 - 23:59

Resolució de canvi de grup
dilluns 11 febrer 2019 - 12:00

Període de modificació de matrícula
divendres 07 febrer 2020 - 09:00 a dissabte 09 febrer 2019 - 23:59

Resolució de modificació de matrícula
dilluns 11 febrer 2019 - 12:00

Període Q2: 
dimecres, 5 febrer, 2020 a dijous, 6 febrer, 2020
Període Q2: 
dilluns, 10 febrer, 2020 a dimarts, 31 març, 2020
Període Q1: 
dilluns, 1 juliol, 2019 a divendres, 5 juliol, 2019
Període Q2: 
dilluns, 10 febrer, 2020 a dimarts, 31 març, 2020