CAGIA

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Grau en Intel·ligència Artificial

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del grau en Intel·ligència Artificial (GIA).

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del grau en Intel·ligència Artificial sobre les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.

Els mètodes d’avaluació, incloent-hi els de les assignatures de Fase Inicial, són tractats i debatuts per aquesta comissió i el debat és traslladat a la Comissió Permanent en el cas que la mateixa comissió ho consideri oportú.

Aquesta comissió fa saber a la Comissió d’Avaluació Acadèmica les qüestions relatives a la qualitat de l’activitat docent dels departaments.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El coordinador o coordinadora de la titulació amb funcions de cap d’estudis del GIA
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, o la persona que n’exerceix les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica responsable de la gestió dels estudis de grau o la persona que n’exerceix les funcions.
 4. El tècnic o tècnica responsable de la planificació acadèmica o la persona que n’exerceix  les funcions, amb veu i sense vot, i que actua com a secretari o secretària.
 5. Els representants davant del degà o degana dels departaments amb docència significativa a la FIB o les persones en qui deleguin, cas en el qual són nomenades pel degà o degana.
 6. Dos representants de l’estudiantat, matriculats en el GIA i membres de la Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o delegada d’estudiants del centre. El mandat d’aquests representants és d’un any. 

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Coordinador cap d'estudis: Ramon Sangüesa Sole
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez
 • Tècnica responsable de la planificació acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Javier Verdú Mula
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Karina Gibert Oliveras
 • ESAII: Cecilio Angulo Bahón
 • ESSI: Petar Jovanovic
 • FIS: Ferran Mazzanti Castrillejo
 • MAT: Mònica Sánchez Soler
 • OE: Ferran Sabaté Garriga

MEMBRES ESTUDIANTAT 

 • Núria Llopart Fernandez
 • Miquel Rodríguez Sansaloni