En acabar el Màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències genèriques

 • Ser emprenedors i innovar
 • Treballar exercint la sostenibilitat i el compromís social
 • Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit
 • Treballar en equip
 • Fer un ús solvent dels recursos d'informació
 • Aprendre autònomament

Competències específiques

 • Conèixer els continguts curriculars de l'especialitat
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • Cercar informació i aplicar-la
 • Concretar el currículum i desenvolupar metodologies didàctiques
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'alumnat
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals, desenvolupar funcions de tutoria i participar en l'avaluació, recerca i innovació dels processos d'ensenyament-aprenentatge
 • Conèixer la normativa i la història de la professió
 • Informar i assessorar les famílies