CQ

Esteu aquí

Comissió de Qualitat

Aquesta comissió actua en l’àmbit del seguiment i l’avaluació de la qualitat en els diferents serveis de la Facultat.

Aquesta comissió ha de fer arribar propostes de millora als diversos òrgans col·legiats o unipersonals de la Facultat.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana de Qualitat.
 3. El cap o la cap de la Unitat Transversal de Gestió que dóna suport a la FIB o la persona que n’exerceix  les funcions.
 4. El cap o la cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de la FIB o la persona que n’exerceix  les funcions, que actua com a secretari o secretària.
 5. Dos membres del col·lectiu de la UPC nomenats pel rector o rectora.
 6. Dos professionals del sector TIC nomenats pel degà o degana.
 7. Dos representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat.
 8. Un representant del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat.
 9. Dos representants de l’estudiantat matriculat a la Facultat.

La designació dels dos representants del personal docent i investigador, del representant del personal d’administració i serveis i dels dos representants de l’estudiantat es fa a partir d’una candidatura proposada pel degà o degana i aprovada per la Comissió Permanent amb el suport d’una majoria, com a mínim, de les dues terceres parts dels vots emesos vàlidament. El mandat dels dos representants del personal docent i investigador i del representant del personal d’administració i serveis és de dos anys, i el dels dos representants de l’estudiantat és d’un any.

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

 

Composició (gener 2024)

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz
 • Persona nomenada pel rector: Asunción Moreno Bilbao
 • Persona nomenada pel rector: Ricardo Vega Alemparte
 • Persona nomenada pel degà: Josep Miquel Oliver
 • Persona nomenada pel degà: Carlos Navarro García

MEMBRES ELECTIUS PDI

 • Carlos Álvarez Martínez
 • Mercè Mora Giné

MEMBRE ELECTIU PAS

 • Jose Manuel Diéguez Pérez

MEMBRES ELECTIUS ESTUDIANTAT 

 • Àlex Herrero Bravo
 • Oriol Catasús Llena