Junta Electoral de la FIB

Esteu aquí

La Junta Electoral de la FIB és l'òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals de la Facultat, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

La Junta Electoral resol totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals de la Facultat.

(Reglament electoral de la UPC, títol II, capítol 2) 

Composició d'aquesta comissió:

 • Dos vocals representants del Personal Docent i Investigador
 • Un vocal representant del Personal d'Administració i Serveis
 • Un vocal representant de l'estudiantat
 • El secretari acadèmic o la secretària acadèmica, que actua com a president o presidenta

Composició (desembre 2023)

Presidenta: Montserrat Maureso Sánchez

Personal Docent i Investigador

Titulars

 • Ferran Sabaté Garriga

 • Guillermo Godoy Balil

Suplents (per ordre de suplència)

 • Enric Rodríguez Carbonell

 • Maria José Serna Iglesias

Personal d'Administració i Serveis

Titular

 • Maribel Gutiérrez Delgado

Suplent

 • Lídia Martínez Rojas

Estudiantat

Titular

 • Eloi Montañés Castellana

Suplent

 • Miquel Rodriguez Sansalon