Junta Electoral de la FIB

Esteu aquí

La Junta Electoral de la FIB és l'òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals de la Facultat, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

La Junta Electoral resol totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals de la Facultat.

(Reglament electoral de la UPC, títol II, capítol 2) 

Composició d'aquesta comissió:

 • Dos vocals representants del Personal Docent i Investigador
 • Un vocal representant del Personal d'Administració i Serveis
 • Un vocal representant de l'estudiantat
 • El secretari acadèmic o la secretària acadèmica, que actua com a president o presidenta

Composició (novembre 2021)

Presidenta: Montserrat Maureso Sánchez

Personal Docent i Investigador

Titulars

 • Erik Cobo Valeri

 • José María Barceló Ordinas

Suplents (per ordre de suplència)

 • Anna Queralt Calafat

 • Josep-Llorenç Cruz Diaz

Personal d'Administració i Serveis

Titular

 • Antonia Gómez González (secretària)

Suplent

 • Albert Obiols Vives

Estudiantat

Titular

 • vacant

Suplent

 • Alex Rubio i Quintana