Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 23-24
ALG Àlgebra
AP1 Programació Aplicada I
CB Biologia Cel·lular
IB Introducció a la Bioinformàtica
POC Fisicoquímica i Química Orgànica
AP2 Programació Aplicada II
BC Bioquímica
CAL Càlcul
CAOS Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
MB Biologia Molecular
AP3 Programació Aplicada III
BDA Bioestadística i Anàlisi de Dades
DB Bases de Dades
DMO Matemàtica Discreta i Optimització
GG Genètica i Genòmica
AB Algorismes en Biologia
DV Visualització de Dades
PN Fisiologia i Neurobiologia
SMSP Models Estadístics i Processos Estocàstics
SNB Biologia de Sistemes i Xarxes
ADS Algorismes i Estructures de Dades
BP Biofísica
CG Genòmica Computacional
PGME Genètica de Poblacions i Evolució Molecular
SL Aprenentage Estadístic
HPC Computació d'Alt Rendiment
ML Aprenentage Automàtic
OT Tècniques Òmiques
PCG Filogenòmica i Genòmica Comparativa
SB Bioinformàtica Estructural
ESC Ètica i Comunicació Científica

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 23-24
IP Projecte d'Innovació
RP Projecte de Recerca

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny