Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 18-19 Llengües
ALG Àlgebra Q1 Català
AP1 Algorísmia i Programació I Q1 Català
CAL Càlcul Q1 Català
LMD Lògica i Matemàtica Discreta Q1 Català
AC2 Àlgebra i Càlcul Avançats Q2 Català, Castellà
AP2 Algorísmia i Programació II Q2 Català
COM Computadors Q2 Català
PIE1 Probabilitat i Estadística I Q2 Català, Castellà
AP3 Algorísmia i Programació III Q1 Català
BD Bases de Dades Q1 Català
PIE2 Probabilitat i Estadística II Q1 Català
SIS Senyals i Sistemes Q1 Castellà
TEOI Teoria de la Informació Q1 Català
AA1 Aprenentatge Automàtic I Q2 Català
AD Anàlisi de Dades Q2 Català
IPA Introducció al Processament Audiovisual Q2 Català
OM Optimització Matemàtica Q2 Català
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts Q2 Català
AA2 Aprenentatge Automàtic II
BDA Bases de Dades Avançades
CAI Cerca i Anàlisi de la Informació
EI Emprenedoria i Innovació
VI Visualització de la Informació
PE Projectes d'Enginyeria
PIVA Processament d'Imatge i Visió Artificial
POE Processament del Llenguatge Oral i Escrit
TAED1 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I
TAED2 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny