Crèdits
7.5
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
MAT
Introducció a les eines bàsiques del càlcul diferencial i integral d'una variable. Començant pels nombres racionals, reals i complexes i finalitzant amb nocions de càlcul de diverses variables.

Professorat

Responsable

 • Rafael Ramirez Ros ( )

Altres

 • Jordi Villanueva Castelltort ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
2
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.5
Aprenentatge autònom
7

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques

 • CE1 - Utilitzar amb destresa els conceptes i mètodes matemàtics subjacents els problemes de la ciència i l'enginyeria de les dades.

Competències Transversals

Transversals

 • CT5 - Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 [Avaluable] - Aprenentatge autònom. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Bàsiques

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG2 - Elegir i aplicar els mètodes i tècniques més adequats a un problema definit per dades que representin un repte pel seu volum, velocitat, varietat o heterogeneïtat, inclosos mètodes informàtics, matemàtics, estadístics i de processament del senyal.

Objectius

 1. Entendre el concepte de nombre real i complex
  Competències relacionades: CT6, CB1,
 2. Soltura en el càlcul intervalar i d'inequacions
  Competències relacionades: CE1, CT5, CT6, CB1,
 3. Modelat i plantejament de problemes d'optimització i càlcul numèric
  Competències relacionades: CE1, CT6, CG2, CB1,

Continguts

 1. Nombres
  Nombres racionals i reals. Valor absolut. Operacions i expressions.
 2. Funcions
  Estudi qualitatiu de les funcions més usuals i llurs inverses. Límits i continuïtat.
 3. Derivació
  Derivada d'una funció. Derivada d'una funció composta, inversa i d'una funció definida implícitament. Extrems relatius. Teoremes del valor mig. Regles de l'Hôpital. Fórmula de Taylor. Fórmula de l'error de Lagrange. Problemes d'optimització. Derivació parcial i gradient. Derivades direccionals. Pla tangent.
 4. Integració
  Càlcul de primitives: canvis de variable, fórmula de la integració per parts, integrals racionals, trigonomètriques i irracionals. Integral d'una funció en un interval. Teorema fonamental del Càlcul. Teorema del valor mig per integrals. Fórmula de Leibniz. Integrals impròpies: definició i criteris de comparació. Funció Gamma d'Euler.
 5. Successions i sèries
  Successions. Càlcul de límits. Sèries de nombres reals i complexos. Criteris més usuals de convergència. Sèries de potències. Radi de convergència. Derivació i integració d'una sèrie de potències.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Examen parcial


Objectius: 1 2
Setmana: 10 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
5h

Examen final


Objectius: 2 3
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

NombresTeoria
3h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

Estudi de funcionsTeoria
8h
Problemes
5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

DerivacióTeoria
12h
Problemes
8h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

IntegracióTeoria
12h
Problemes
8h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

Successions i sèriesTeoria
10h
Problemes
5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

Metodologia docent

Les classes de teoria introdueixen els conceptes, algorismes i resultats necessaris per assolir un nivell ben fonamentat i entenidor.

Aquests conceptes es posen en pràctica a les classes de problemes i laboratori.
Amb anterioritat a cada classe de problemes, el professor planteja problemes relacionats amb el tema en curs.

Mètode d'avaluació

Nota final = max(0.1*NPract + 0.9*NExFinal, 0.1*NPract + 0.3*NExParcial + 0.6*NExFinal)
on
[NPract]: nota de pràctiques (mètodes numèrics).
[NExParcial]: nota de l'examen parcial.
[NExFinal]: nota de l'examen final

Si escau, la nota de l'examen de reavaluació substituirà la nota anterior

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

 • Primer dels tres volums dels divulgadors Edwin Herman i Gilbert Strang, professors del MIT, editats per OpenSatx sota llicència gratuïta. Gairebé 3000 pàgines amb una gran quantitat d'exemples, figures i problemes resolts. https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1
 • Segon dels tres volums dels divulgadors Edwin Herman i Gilbert Strang, professors del MIT, editats per OpenSatx sota llicència gratuïta. Gairebé 3000 pàgines amb una gran quantitat d'exemples, figures i problemes resolts. https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2
 • Tercer dels tres volums dels divulgadors Edwin Herman i Gilbert Strang, professors del MIT, editats per OpenSatx sota llicència gratuïta. Gairebé 3000 pàgines amb una gran quantitat d'exemples, figures i problemes resolts. https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3
 • Material seleccionat i elaborat pel professor Rafael Ramírez amb multitud de vídeos de contingut matemàtic adaptat directament al temari de l'assignatura. https://web.mat.upc.edu/rafael.ramirez/ACcY/index.html

Capacitats prèvies

Coneixement de la teoria de càlcul a nivell de segon de batxillerat.