Sistema de Qualitat

Esteu aquí

La Facultat d'Informàtica de Barcelona ha tingut sempre entre els seus objectius garantir la qualitat dels seus programes formatius. En aquest sentit, va participar com a centre docent de referència per l'obtenció per part de la UPC del segell de qualitat europea EFQM en el seu nivell màxim d'excel·lència. Aquesta acreditació va ser concedida a la UPC el març de 2002.

Posteriorment, la FIB va participar a la segona etapa de la primera convocatòria del programa AUDIT, que es va dur a terme durant el curs 2008-2009, i va rebre la valoració positiva el mes de juny de 2009.

L'adaptació dels seus estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior va ser considerada per la Facultat una oportunitat per a la reflexió i reorganització del seu funcionament, establint els processos i mecanismes que conformen l’anomenat Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). Aquest sistema guia una periodicitat d’anàlisi interna i determina un procés cíclic d'avaluació externa de la qualitat amb una fita bàsica que són els processos d'acreditacions. L'avaluació externa la realitzen agències de qualitat com AQU, i permet supervisar l'execució dels ensenyaments i informa la societat sobre la seva qualitat.

 

Rendició de comptes

 

Les memòries acadèmiques i els informes de gestió, mostren tota l'activitat de la Facultat. 

Memòries acadèmiques i informes de gestió

Els segells i labels de les agències de qualitat nacionals i internacionals són els elements identificadors del resultat de l'avaluació de qualitat, que en el cas de la FIB els podem veure al peu d'aquesta pàgina.

 

AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) és membre de ple dret d'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) i va ser una de les tres primeres agències inscrites a l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

AQU té definit un marc de supervisió de titulacions (Marc VSMA de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de títols oficials), La UPC l'ha implantat pels seus centres i titulacions.(Implantació VSMA UPC)

Segells

Internacionalització MAI
Grau en Enginyeria Informàtica (GEI)
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED)
Segell de qualitat excel·lent
Grau en Intel·ligència Artificial (GIA)
Màster en Enginyeria Informàtica (MEI)
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)
Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària (MFPS)
Master en Ciència de Dades (MDS)
Euro-inf GEI
Euro-inf grau en Enginyeria Informàtica
Euro-Inf MEI MIRI