Sistema de Qualitat

Esteu aquí

La Facultat d'Informàtica de Barcelona ha tingut sempre entre els seus objectius garantir la qualitat dels seus programes formatius. En aquest sentit, va participar com a centre docent de referència per l'obtenció per part de la UPC del segell de qualitat europea EFQM en el seu nivell màxim d'excel·lència. Aquesta acreditació va ser concedida a la UPC el març de 2002.

Posteriorment, la FIB va participar a la segona etapa de la primera convocatòria del programa AUDIT, que es va dur a terme durant el curs 2008-2009, i va rebre la valoració positiva el mes de juny de 2009.

L'adaptació dels seus estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior va ser considerada per la Facultat una oportunitat per a la reflexió i reorganització del seu funcionament, establint els processos i mecanismes que conformen l’anomenat Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). Aquest sistema guia una periodicitat d’anàlisi interna i determina un procés cíclic d'avaluació externa de la qualitat amb una fita bàsica que són els processos d'acreditacions. L'avaluació externa la realitzen agències de qualitat com AQU, i permet supervisar l'execució dels ensenyaments i informa la societat sobre la seva qualitat.

 

Rendició de comptes

 

Les memòries acadèmiques mostren tota l'activitat de la Facultat. 

Memòries acadèmiques

Els segells i labels de les agències de qualitat nacionals i internacionals són els elements identificadors del resultat de l'avaluació de qualitat, que en el cas de la FIB els podem veure al peu d'aquesta pàgina.

 

AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) és membre de ple dret d'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) i va ser una de les tres primeres agències inscrites a l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

AQU té definit un marc de supervisió de titulacions (Marc VSMA de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de títols oficials), La UPC l'ha implantat pels seus centres i titulacions.(Implantació VSMA UPC)

Segells

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Master en Ciència de Dades

Grau en Intel·ligència Artificial

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Intel·ligència Artificial

Grau en Enginyeria Informàtica

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Euro-Inf MEI MIRI

Euro-inf GEI

Euro-inf grau en Enginyeria Informàtica