Avaluació de les titulacions

Esteu aquí

El cicle de vida d'una titulació en l'espai europeu EEES, el configuren una sèrie de processos d'avaluació: la verificació inicial, el seguiment de la implantació, la introducció de possibles modificacions i l’acreditació.

Es pot consultar el marc de supervisió de titulacions (Marc VSMA de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), i com la UPC ho ha implantat als seus centres i titulacions

Aquests processos, en el cas de la FIB, s'han realitzat de forma completa a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica (GEI), i a tres titulacions de Màster (MEI, MIRI, MAI). Aquests tres màsters i el GEI són l'inici de titulacions FIB verificades en l'espai europeu EEES (a partir dels informes de verificació inicials i els primers informes de seguiment).

A partir de 2016 la FIB coordina també una altra titulació de màster (MSEC) que va iniciar el seu cicle amb l'informe de verificació i un primer informe d'acreditació fora de la FIB, però el procés de seguiment de 2017 i el de re-acreditació durant 2018-2019 ja es realitza sota el SGIQ de la FIB.

El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED) ha començat el seu cicle amb l'informe de verificació inicial i implantació durant el curs 2017-2018.

L'estat actual de totes les titulacions de la FIB es pot consultar a partir de l'estat al Registre d'Universitats, Centres y Títols (RUCT) de cada titulació, els resultats i segells d'AQU a partir del portal EUC, i l'històric dels resultats dels informes de totes les titulacions a partir d'EUC-informes.

Registre d'Universitats, Centres i Títols de les titulacions:

 

Verificació de les titulacions

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

 

Seguiment de les titulacions

El seguiment de les titulacions és un procés d’avaluació que fan els responsables de la titulació en relació al seu desplegament. 

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

 

Acreditació de les titulacions

L'acreditació és la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

 

Processos d'acreditació

Procés d'acreditació de titulacions durant el 2020-2021

En el marc VSMA per la qualitat de les titulacions universitàries, les titulacions GEI, MEI, MIRI i MAI es troben en procés de renovació de la seva acreditació, i dels segells de qualitat europeu Euro-Inf.

Un element bàsic d’aquest procediment és l’elaboració de l’Informe d’Acreditació per part del centre. Aquest informe és el resultat de la tasca feta pel Comitè d'Acreditació Intern, i en especial dels membres de l’equip deganal i el PAS responsable de sistema intern de garantia de la qualitat.

L’informe ha de ser públic a tota la comunitat, que pot fer arribar els seus comentaris i propostes abans de l’aprovació final als òrgans de govern de la Facultat.

Informe d'Acreditació de les Titulacions GEI, MEI, MIRI i MAI.

El període d'exposició pública en el qual rebrem els vostres comentaris, està obert fins el 22 de febrer a les 12.00 hores, mitjançant el següent formulari:

Formulari (és necessari accedir amb el vostre compte GSuite UPC)

En cas que sigui necessari us podeu adreçar a 

Calendari

  • Del 16 al 22 de febrer. Exposició pública de l’informe d’acreditació
  • 24 de febrer. Aprovació de l’informe per la Comissió Permanent de la FIB
  • 25 de febrer. Entrega de l’informe al GPAQ i AQU Catalunya

Procés d'acreditació de titulacions durant 2018-2019

El 2018 s'ha iniciat un nou procés d'acreditació a la FIB, corresponent a la re-acreditació obligatòria del màster MSEC. L'informe de re-acreditació es va fer públic, i es va aprovar en Comissió Permanent del 24 d'octubre de 2018.

El 2019 hi ha la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE): el divendres 26 d'abril amb aquesta composició i programa

Procés d'acreditació de titulacions durant 2015-2016-2017

El 2015, el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i tres màsters (MAI, MEI i MIRI) van iniciar el procés d'acreditació amb l'elaboració d'un autoinforme (SAR, Self Assessment Report) aprovat en Junta de Facultat de 2 de desembre de 2015). L'autoinforme corresponia a l'acreditació per AQU i també a l'acreditació internacional de l'Euro-Inf label amb l'agència ASIIN per a les titulacions GEI, MEI i MIRI. En el cas del MAI es va optar per acreditar una dimensió addicional d'internacionalització d'AQU.
 
El 2016 (maig) es va produir la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE). L'anàlisis d'aquest comitè (amb representants tant de l'agència de qualitat catalana AQU com de l'alemanya ASIIN) va donar lloc a la versió definitiva de l'autoinforme. Entre els mesos d'octubre i novembre es van rebre els informes d'acreditació favorables, tant d'AQU (amb menció d'excel·lència pel GEI, MAI i MIRI) com d'ASIIN (fitxa i informe d'acreditació del segell Euro-Inf label a GEI, MEI i MIRI).
 
El 2017 (maig) es va produir la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) per a l'avaluació de la dimensió addicional d'internacionalització del MAI i en data 2 d'agost de 2017 té acreditada aquesta dimensió.
També el 2017 es va realitzar el procés de seguiment obligatori del màster MSEC.

Segells

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Master en Ciència de Dades

Grau en Intel·ligència Artificial

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Intel·ligència Artificial

Grau en Enginyeria Informàtica

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Euro-Inf MEI MIRI

Euro-inf GEI

Euro-inf grau en Enginyeria Informàtica