Sistemes d’Informació

Esteu aquí

Els sistemes d’Informació donen suport a les operacions empresarials, la gestió i la presa de decisions, proporcionant a les persones la informació que necessiten mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació. Les empreses, i en general qualsevol organització, els utilitzen com un element estratègic amb el que innovar, competir i assolir els seus objectius en un entorn globalitzat. Els sistemes d’informació integren persones, processos, dades i tecnologia, anant més enllà dels llindars de l’organització, per col·laborar de formes més eficients amb proveïdors, distribuïdors i clients.
L’especialitat de Sistemes d’Informació del Grau en Enginyeria Informàtica capacita a l’estudiant a comprendre els processos operatius i la gestió que porten a terme les persones a les organitzacions. Així mateix, el familiaritza amb els diferents tipus d’eines tecnològiques que s’han anat estandarditzant recentment per construir un sistema d’informació, des de la gestió de relacions amb els clients o la cadena de subministrament fins el comerç electrònic passant per la gestió de processos interns, la intel·ligència de negoci i gestió del coneixement o la ajuda a la presa de decisions.
Per tant, serà capaç d’actuar de pont entre les necessitats de gestió i les possibilitats que la tecnologia ofereix; es a dir, d’analitzar els requisits de la organització i dissenyar solucions triant, adaptant i integrant les eines disponibles més adequades. Igualment serà capaç d’identificar les oportunitats de millora de processos i d’introduir innovacions, facilitant que l’organització utilitzi els seus sistemes d’informació per competir estratègicament.

 

Orientació professional

Els llocs de treball més habituals d’una Enginyera Informàtica o Enginyer Informàtic especialista en Sistemes d’Informació, al marge de dedicar-se a l’educació i a la recerca, són molt diversos, per exemple, poder trobar:

Càrrecs directius

 • Direcció de Sistemes d’Informació: participa en les decisions estratègiques que afectes als sistemes d’informació i assegura la comunicació entre l’àrea de tecnologia i les àrees de negoci i suport. Es responsabilitza dels projectes d’implantació d’aplicacions, de la posada en marxa d’infraestructura tecnològica, del pressupost i dels recursos humans de la seva àrea.
 • Responsable d’Informàtica: elabora el pla de sistemes de l’empresa, organitza el departament d’informàtica (maquinari, programari i recursos humans), es coordina amb la resta de departaments de l’empresa i manté les relacions amb els proveïdors externs. Aquest càrrec, normalment depèn de Direcció de SI.
 • Direcció de Comerç Electrònic (e-Business Manager): es responsabilitza de l’estratègia, la planificació, l’execució i el control de negocis que es troben a Internet.

Càrrecs de comandament mig o tècnic

 • Analista de negoci (Business Analyst): identifica i analitza les necessitats i nous requisit de la organització i proposa solucions de millora (BPI) o re-enginyeria de processos (BPR) que sovint comprenen canvis en els sistemes d’informació. Actuen d’enllaç entre els interessats en les solucions i els equips tècnics que les construeixen.
 • Consultoria de Sistemes d’Informació: s’encarrega de l’estudi de les necessitats funcionals i/o tècniques de l’organització, de la parametrització i posada en marxa de sistemes d’informació i de la formació a usuaris. Entre els sistemes d’informació, hi podem trobar: Sistemes d’Informació Empresarial (ERP, CRM, SCM,…), Sistemes d’Ajuda a la Presa de Decisions (DSS) i de Business Intelligence, Sistemes de Gestió de Contiguts (CMS), entre d’altres.
 • Auditoria de Sistemes d’Informació: avalua el compliment de normes, controls i procediments establerts per als sistemes d’informació. Assegura que es segueixen les normatives i els estàndards de qualitat de gestió (COBIT, ITIL) i el compliment de la legislació dins del marc de les TIC. Dóna recomanacions a la direcció per millorar o aconseguir un adequat control intern en els sistemes d’informació.
 • Responsable de Serveis d’Atenció a Usuaris: responsable dels serveis prestats en els centre d’Atenció a Usuaris (CAU) i de la gestió i supervisió dels contractes amb els proveïdors amb serveis externalitzats. És el responsable dels pressupost, control del cost i de la qualitat d’aquests serveis.
 • Administració de Base de dades: responsable del disseny lògic i físic de les bases de dades d’una organització i de garantir la recuperabilitat, la integritat, la seguretat, la disponibilitat i bon rendiment de les mateixes.

Coordinador d'especialitat

Persona Departamento Correo electrónico
Martin Escofet, Carme ESSI

Professors d'especialitat

Persona Departamento Correo electrónico
Alier Forment, Marc ESSI
Angerri Torredeflot, Xavier EIO
Arias Vicente, Marta CS
Balcázar Navarro, Jose Luis CS
Barrabes Naval, Fernando OE
Béjar Alonso, Javier CS
Beltran Andreu, Jose Luis ESSI
Calvo Ibañez, Albert CS
Cañabate Carmona, Antonio OE
Codina Sancho, Esteve EIO
Deulofeu Aymar, Joaquim OE
Eguiguren Huerta, Marcos OE
Ferrer Cancho, Ramon CS
Franquet Fàbregas, Josep EIO
Garcia Subirana, Joan EIO
Gómez Sebastià, Ignasi CS
Mallol Rúbies, Jordi ESSI
Martin Escofet, Carme ESSI
Mayol Sarroca, Enric ESSI
Montero Mercadé, Lidia EIO
Morales Garcia, Sergio ESSI
Patel, Bhumika Ashvinbhai EIO
Ramirez Perez, Inmaculada ESSI
Rello Saltor, Manuel ESSI
Sabate Garriga, Ferran OE
Sancho Samso, Maria Ribera ESSI
Teniente Lopez, Ernest ESSI

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT SISTEMES D'INFORMACIÓ

 • CSI2
  Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1
   Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.2
   Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social.
  • CSI2.3
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'extracció i de gestió del coneixement.
  • CSI2.4
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes basats en Internet (e-commerce, e-learning, etc.).
  • CSI2.5
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
  • CSI2.7
   Gestionar la presència de l'organització a Internet.
 • CSI3
  Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.1
   Demostrar comprensió dels principis de l'avaluació de riscs i aplicar-los correctament en l'elaboració i l'execució de plans d'actuació.
  • CSI3.2
   Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
  • CSI3.3
   Avaluar ofertes tecnològiques per al desenvolupament de sistemes d'informació i gestió.
  • CSI3.4
   Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la integració de hardware i software.
  • CSI3.5
   Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i de les aplicacions.
 • CSI4
  Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.1
   Participar activament en l'especificació dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.3
   Administrar bases de dades (CES1.6).
  • CSI4.2
   Participar activament en el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
 • CSI1
  Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

Especialitat en Sistemes d'Informació

Requisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.