Màrqueting a Internet

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: EEE
Departament
OE
Internet s'ha convertit no solament en un mitjà de comunicació emergent sinó predominant, especialment per les generacions més joves, superant fins i tot la televisió. Un 30% de la població mundial, més de 2.000 milions de persones, son usuaris d'Internet (març 2011). En els últims anys s'ha accentuat un canvi de paradigma anomenat web 2.0 en el que els usuaris no són merament receptors d'informació sinó partícips, creant, compartint i reutilitzant els continguts de la web. Paral·lelament els serveis s'han enriquit i diversificat, al correu electrònic i les pàgines web estàtiques s'han afegit nous serveis en constant evolució: multitud d'aplicacions web dinàmiques i interactives, xats, fòrums, missatgeria instantània, videoconferència, xarxes socials, videostreaming, y un llarg etc. Sense oblidar l'arribada de les plataformes mòbils com telèfons intel·ligents, tabletes, etc.

Aquest fet ha estat decisiu pel màrqueting: empreses, institucions, polítics i, fins i tot, particulars aprofiten tot el potencial que Internet els proporciona per desenvolupar les seves estratègies de màrqueting.

L'assignatura serveix per a conèixer las diferents eines que Internet ofereix i com integrar-les en el pla de màrqueting alineat amb els objectius de l'organització. Es revisa el concepte de màrqueting tradicional (segmentació, posicionament, màrqueting-mix, ...) a la llum de les noves tecnologies i serveis i la noció de la web com a unitat de negoci.

Els alumnes aprendran de forma pràctica i participativa les possibilitats de diferents eines i tècniques (usabilitat i analítica web, publicitat i màrqueting en cercadors -SEO i SEM-, màrqueting de permís i e-mail, xarxes socials i viralitat, i altres canals com el vídeo o les plataformes mòbils) i les integraran en un pla de màrqueting digital d'acord amb uns objectius triats per ells mateixos. Addicionalment, els alumnes que ho desitgin podran participar en el concurs "Google Online Marketing Challenge" http://www.google.com/onlinechallenge

Professors

Responsable

 • Antonio Cañabate Carmona ( )

Altres

 • Ferran Sabate Garriga ( )
 • Jorge Enrique Esteban Perez ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes basats en Internet (e-commerce, e-learning, etc.).
  • CSI2.7 - Gestionar la presència de l'organització a Internet.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Competències Transversals

Raonament

 • G9 [Avaluable] - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
  • G9.3 - Capacitat crítica, capacitat d'avaluació.

Objectius

 1. Explicar els conceptes bàsics de màrqueting i com es veuen afectats per Internet, així com identificar els principals aspectes a considerar per utilitzar la web com una unitat de negoci.
  Competències relacionades: CSI1, CSI2.7,
 2. Elaborar un pla de màrqueting a Internet per aconseguir objectius seleccionats per a públics específics, integrant les tàctiques i eines que siguin més adients.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.7,
 3. Dissenyar pàgines d'aterratge optimitzades per la consecució dels objectius específics, es a dir, usables i d'alta conversió del tràfic.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 4. Utilitzar eines de monitorització de la navegació dels usuaris d'un lloc web per analitzar i entendre el seu comportament i prendre decisions de millora per atraure, convertir i fidelitzar els usuaris.
  Competències relacionades: G9.3, CSI2.4, CSI2.7,
 5. Conèixer i aplicar les principals tècniques i eines per atraure tràfic qualificat procedents dels cercadors de Internet cap a les pàgines web, millorant la seva posició en els resultats i optimitzant la inclusió de enllaços patrocinats.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 6. Aplicar les eines de màrqueting de permís per fidelitzar usuaris mitjançant el correu electrònic i butlletins electrònics.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 7. Conèixer la utilitat de les xarxes socials per promocionar-se fent ús de les funcionalitats que proporcionen.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 8. Monitoritzar la reputació online de l'empresa, la marca i els seus serveis o productes.
  Competències relacionades: G9.3, CSI2.7,

Continguts

 1. Introducció al màrqueting a Internet i a la utilització de la web com unitat de negoci.
  Es revisa el concepte de màrqueting tradicional (segmentació, posicionament, màrqueting-mix, ...) i com es veu afectats per Internet. S'identifiquen les claus y aspectes a considerar per a convertir la web en una unitat de negoci. El pla de màrqueting digital.
 2. Disseny de pàgines d'aterratge usables i optimitzades per a conversió de visites.
  Exposició del concepte de pàgina d'aterratge i de conversió de les visites de usuaris. Tipologies de pàgines de conversió i la seva integració en l'arquitectura d'informació d'un lloc web. Criteris per la redacció de continguts. Criteris d'usabilitat i accessibilitat web i eines per a la seva avaluació. Tests i eines per a millorar la conversió.
 3. Analítica web.
  Concepte d'analítica del tràfic web. Objectius, indicadors clau de rendiment i mètriques. Utilització de Google Analytics.
 4. Màrqueting en cercadors.
  Funcionament dels buscadors i factors de rellevància d'una pàgina web. Posicionament orgànic versus posicionament de pagament. Investigació i selecció de paraules clau. Criteris d'optimització de la indexació (SEO). Utilització de anuncis patrocinats i contextuals amb Google Adwords. Disseny i gestió de campanyes i mesurament de resultats.
 5. Fidelització i màrqueting de permís.
  Concepte i importància de la fidelització. El e-mail màrqueting, tipus de campanyes i aspectes ètics. La bases de dades de contactes. El disseny de continguts i la personalització. Enviament i gestió de campanyes.
 6. Màrqueting en xarxes socials.
  Característiques de la web 2.0 i com utilitzar les xarxes socials per promocionar-se. Diferents tipus de xarxes socials. La funció de community management. La gestió de la reputació corporativa online.
 7. Altres formats, eines i canals.
  El màrqueting a Internet es un camp amb multitud serveis, eines i tècniques en constant evolució. Aquest darrer bloc es destina a cobrir menys profundament algunes de elles com les publicitat amb banners, campanyes virals, blog màrqueting, sindicació de continguts, vídeo màrqueting, màrqueting mòbil, etc.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació de l'assignatura i formació de grups

Prendre nota de la dinàmica de funcionament i plantejar dubtes si cal. Constitució de grups.
Objectius: 2
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Introducció al màrqueting a Internet i a la utilització de la web com unitat de negoci

Llegir i esquematitzar el material corresponent. Treballar en grup l'aplicació dels continguts al pla de màrqueting.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

El pla de màrqueting a Internet

Desenvolupar en grup el seu pla de màrqueting en diverses sessions de laboratori i d'aprenentatge autònom fora d'hores de classe, repartides al llarg del curs per anar aplicant els continguts al ritme que es van introduint.
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
14h
Aprenentatge dirigit
6h
Aprenentatge autònom
22h

Disseny de pàgines d'aterratge usables i optimitzades per a conversió de visites

Llegir el material corresponent. Resoldre els exercicis proposats.
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Analítica web

Llegir el material corresponent. Resoldre els exercicis proposats.
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Màrqueting en cercadors

Llegir el material corresponent. Resoldre els exercicis proposats.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Fidelització i màrqueting de permís

Llegir el material corresponent. Resoldre els exercicis proposats.
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Màrqueting en xarxes socials

Llegir el material corresponent. Resoldre els exercicis proposats.
Objectius: 7 8
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Altres formats, eines i canals

Treball en grup de cerca d'informació a Internet sobre el tema assignat i elaboració d'un resum (3 pàg. màxim). Preparar una breu presentació (10 min.) del tema. Lectura del resum d'un altre grup i preparació avaluació crítica de la seva qualitat seguint criteris proporcionats.

Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Presentació del pla de màrqueting a Internet (1ª sessió)

Cada grup fa una presentació en públic del seu pla de màrqueting a Internet
Objectius: 2
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Presentació del pla de màrqueting a Internet (2ª sessió)

Cada grup fa una presentació en públic del seu pla de màrqueting a Internet
Objectius: 2
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

L'assignatura combina les classes magistrals d'exposició dels continguts amb la seva aplicació pràctica en exemples o exercicis proposats tant en classes de problemes com fora de classe en hores d'aprenentatge autònom. Paral·lelament els alumnes hauran d'aplicar els coneixents al desenvolupament en grup d'un pla de màrqueting a Internet per a aconseguir els objectius que ells mateixos hauran escollit. El pla de màrqueting es treballarà en grup al llarg del curs en classes de laboratori i els grups hauran de completar la feina fora de classe en hores d'autoaprenentatge.

Gairebé cada setmana es destinarà un temps a fer el seguiment i control de les activitats d'autoaprenentatge i/o l'avanç del pla de màrqueting. D'aquest seguiment es recull una nota d'estudi continuat.

En la darrera setmana els grups entregaran un document amb el seu pla de màrqueting i faran una presentació en públic els dels mateixos. D'aquesta activitat es derivarà la nota del pla de màrqueting.

Mètode d'avaluació

Elements d'avaluació són:
- NSeg: Nota per la realització de les activitats d'autoaprenentatge i per la participació a classe, a nivell individual.
- NPMkg: Nota per la realització i presentació del pla de màrketing, fet amb grup però amb nota a nivell individual.

La Nota Final es calcula així:
NF = 40%*NSeg + 60%*NPMkg

Pel que fa a l'avaluació de la competència genèrica de l'assignatura (G9.3) es farà en base a les activitats de seguiment i control proposades per les activitats Analítica web i Màrqueting en xarxes socials (la part de monitorització online).

Les notes prendran els valors: A, B, C, D, segons:
> A si la nota està entre 8.5 i 10
> B si la nota està entre 6.5 i 8.4
> C si la nota està entre 5 i 6.4
> D si la nota està entre 0 i 4.9

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Si bé no és imprescindible, es molt recomanable tenir unes nocions, al menys bàsiques, de:
- Edició de pàgines web amb HTML i CSS.
- Gestió de continguts amb algun CMS com ara wordpress, joomla, etc. Així com les tasques de instal•lació de plugins i de modificació de plantilles.
- Comprensió lectora en anglès.

Addenda

Continguts

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Metodologia docent

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Mètode d'avaluació

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Pla de contingència

No s'escau