Màrqueting a Internet

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: EEE
Departament
OE
Internet s'ha convertit no solament en un mitjà de comunicació emergent sinó predominant, especialment per les generacions més joves, superant fins i tot la televisió. Un 30% de la població mundial, més de 2.000 milions de persones, son usuaris d'Internet (març 2011). En els últims anys s'ha accentuat un canvi de paradigma anomenat web 2.0 en el que les persones no són merament receptores d'informació sinó partícips, creant, compartint i reutilitzant els continguts de la web. Paral·lelament els serveis s'han enriquit i diversificat, al correu electrònic i les pàgines web estàtiques s'han afegit nous serveis en constant evolució: multitud d'aplicacions web dinàmiques i interactives, xats, fòrums, missatgeria instantània, videoconferència, xarxes socials, videostreaming, y un llarg etc. Sense oblidar l'arribada de les plataformes mòbils com telèfons intel·ligents, tabletes, etc.

Aquest fet ha estat decisiu pel màrqueting: empreses, institucions, polítics i polítiques i, fins i tot, particulars aprofiten tot el potencial que Internet els proporciona per desenvolupar les seves estratègies de màrqueting.

L'assignatura serveix per a conèixer las diferents eines que Internet ofereix i com integrar-les en el pla de màrqueting alineat amb els objectius de l'organització. Es revisa el concepte de màrqueting tradicional (segmentació, posicionament, màrqueting-mix, ...) a la llum de les noves tecnologies i serveis i la noció de la web com a unitat de negoci.

L'alumnat aprendrà de forma pràctica i participativa les possibilitats de diferents eines i tècniques (usabilitat i analítica web, publicitat i màrqueting en cercadors -SEO i SEM-, màrqueting de permís i e-mail, xarxes socials i viralitat, i altres canals com el vídeo o les plataformes mòbils) i les integrarà en un pla de màrqueting digital d'acord amb uns objectius triats per elles i ells.

Professorat

Responsable

 • Antonio Cañabate Carmona ( )

Altres

 • Ferran Sabate Garriga ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes basats en Internet (e-commerce, e-learning, etc.).
  • CSI2.7 - Gestionar la presència de l'organització a Internet.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Competències Transversals

Raonament

 • G9 [Avaluable] - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
  • G9.3 - Capacitat crítica, capacitat d'avaluació.

Objectius

 1. Explicar els conceptes bàsics de màrqueting i com es veuen afectats per Internet, així com identificar els principals aspectes a considerar per utilitzar la web com una unitat de negoci.
  Competències relacionades: CSI1, CSI2.7,
 2. Elaborar un pla de màrqueting a Internet per aconseguir objectius seleccionats per a públics específics, integrant les tàctiques i eines que siguin més adients.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.7,
 3. Dissenyar pàgines d'aterratge optimitzades per la consecució dels objectius específics, es a dir, usables i d'alta conversió del tràfic.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 4. Utilitzar eines de monitorització de la navegació de les persones usuaries d'un lloc web per analitzar i entendre el seu comportament i prendre decisions de millora per atraure, convertir i fidelitzar a aquestes persones.
  Competències relacionades: G9.3, CSI2.4, CSI2.7,
 5. Conèixer i aplicar les principals tècniques i eines per atraure tràfic qualificat procedents dels cercadors de Internet cap a les pàgines web, millorant la seva posició en els resultats i optimitzant la inclusió de enllaços patrocinats.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 6. Aplicar les eines de màrqueting de permís per fidelitzar usuaris mitjançant el correu electrònic i butlletins electrònics.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 7. Conèixer la utilitat de les xarxes socials per promocionar-se fent ús de les funcionalitats que proporcionen.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.7,
 8. Monitoritzar la reputació online de l'empresa, la marca i els seus serveis o productes.
  Competències relacionades: G9.3, CSI2.7,

Continguts

 1. Introducció al màrqueting a Internet i a la utilització de la web com unitat de negoci.
  Es revisa el concepte de màrqueting tradicional (segmentació, posicionament, màrqueting-mix, ...) i com es veu afectats per Internet. S'identifiquen les claus y aspectes a considerar per a convertir la web en una unitat de negoci. El pla de màrqueting digital.
 2. Disseny de pàgines d'aterratge usables i optimitzades per a conversió de visites.
  Exposició del concepte de pàgina d'aterratge i de conversió de les visites de usuaris. Tipologies de pàgines de conversió i la seva integració en l'arquitectura d'informació d'un lloc web. Criteris per la redacció de continguts. Criteris d'usabilitat i accessibilitat web i eines per a la seva avaluació. Tests i eines per a millorar la conversió.
 3. Analítica web.
  Concepte d'analítica del tràfic web. Objectius, indicadors clau de rendiment i mètriques. Utilització de Google Analytics.
 4. Màrqueting en cercadors.
  Funcionament dels buscadors i factors de rellevància d'una pàgina web. Posicionament orgànic versus posicionament de pagament. Investigació i selecció de paraules clau. Criteris d'optimització de la indexació (SEO). Utilització de anuncis patrocinats i contextuals amb Google Adwords. Disseny i gestió de campanyes i mesurament de resultats.
 5. Fidelització i màrqueting de permís.
  Concepte i importància de la fidelització. El e-mail màrqueting, tipus de campanyes i aspectes ètics. La bases de dades de contactes. El disseny de continguts i la personalització. Enviament i gestió de campanyes.
 6. Màrqueting en xarxes socials.
  Característiques de la web 2.0 i com utilitzar les xarxes socials per promocionar-se. Diferents tipus de xarxes socials. La funció de community management. La gestió de la reputació corporativa online.
 7. Altres formats, eines i canals.
  El màrqueting a Internet es un camp amb multitud serveis, eines i tècniques en constant evolució. Aquest darrer bloc es destina a cobrir menys profundament algunes de elles com les publicitat amb banners, campanyes virals, blog màrqueting, sindicació de continguts, vídeo màrqueting, màrqueting mòbil, etc.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


B1: Introducció al màrqueting digital i a la utilització de la web com unitat de negoci

En la primera classe s'explica el funcionament i estructura de l'assignatura i es formen els grups de treball. S'explica en què consisteix el màrqueting digital, el pla de màrqueting digital i els conceptes de conversió, trànsit web i les seves tipologies, fonts de trànsit, etc. S'ha de llegir/visionar la documentació que se subministra, incloent-hi el document d'explicació de les tasques a realitzar en grup per a aquest bloc. Els grups d'alumnes formats triaran una empresa fictícia i treballaran definint els apartats de Anàlisi Prèvia i Estratègia del PMD.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

B1: Entrega Anàlisi Prèvia i Estratègia del PMD

Consisteix en el lliurament al campus virtual (racó) del document elaborat amb els apartats d'Anàlisi Prèvia i Estratègia del PMD.
Objectius: 1 2
Setmana: 3
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

B1: Feedback Anàlisi Prèvia i Estratègia del PMD

Una sessió per videoconferència (Meet) per a cada grup de laboratori en la qual el professorat donarà feedback dels treballs realitzats en aquest bloc i indicacions de millora de cara blocs següent i al treball final del PMD.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
0h

B2: Disseny de llocs web usables i persuasius que converteixen

En aquest bloc es treballen les tàctiques de conversió per a llocs web. S'aplicarà el procés de disseny d'un lloc web usable i persuasiu, així com els criteris i tècniques de disseny que permeten optimitzar la seva capacitat de convertir visitants en usuaris que realitzen les accions que l'empresa desitja. S'ha de llegir/visionar la documentació que se subministra, incloent-hi el document d'explicació de les tasques a realitzar en grup per a aquest bloc. Els grups d'alumnes treballaran en les tasques aprofitant el suport del professorat per a dubtes i consultes.
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

B2: Presentacions treballs en grup

Els grups de treball lliuraran a través del campus virtual (racó) una presentació exposant el resultat de les tasques del bloc. Els grups requerits presentaran en classe de laboratori el seu treball.
Objectius: 3
Setmana: 6
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

B2: Feedback treballs en grupo

Una sessió per videoconferència (Meet) per a cada grup de laboratori en la qual el professorat donarà feedback dels treballs realitzats en aquest bloc i indicacions de millora de cara blocs següent i al treball final del PMD.
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
0h

B3: Analitica digital

En aquest bloc es treballen les tècniques d'analítica digital que permeten obtenir les mètriques per a realitzar el control i seguiment dels objectius que es fixin per a cada aspecte del PMD. Principalment, encara que no sols, es veurà el funcionament de Google Analytics i com usar-lo per a obtenir aquestes mètriques per a analitzar la conversió i el trànsit. S'ha de llegir/visionar la documentació que se subministra. Es resoldrà en classe un exercici escrit de cursos anteriors. La resta de blocs inclouen una tasca consistent a definir les mètriques (kpi) per a mesurar i controlar els objectius definits en aquests.
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

B3: Exercici escrit d'analítica digital

Realització d¿un exercici individual amb preguntes relacionades amb la temàtica d¿analítica digital al voltant d¿un cas pràctic.
Objectius: 4
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

B3: Feedback excercici escrit d'analitica digital

Una sessió per videoconferència (Meet) per a cada grup de laboratori en la qual el professorat donarà feedback general de l'exercici d'analítica digital així com pautes per a la versió final d'un dashboard de mètriques per al control i seguiment dels objectius de les diferents accions del PMD.
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
0h

B4: Màrqueting en cercadors

Aquest bloc és el primer dels tres destinats a tractar l'adquisició de trànsit. Es torna sobre el concepte trànsit i les seves tipologies i es presenten les diferents fonts de trànsit i les seves característiques. Es treballa l'adquisició de trànsit procedent de cercadors, tant gratuït (SEO) com de pagament (SEM). Es veuran i aplicaran els factors que influeixen en el posicionament en cercadors i les tècniques per a crear campanyes d'anuncis mitjançant Google Ads.. S'ha de llegir/visionar la documentació que se subministra, incloent-hi el document d'explicació de les tasques a realitzar en grup per a aquest bloc. Els grups d'alumnes treballaran en les tasques aprofitant el suport del professorat per a dubtes i consultes.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

B4: Presentacions treballs en grup

Els grups de treball lliuraran a través del campus virtual (racó) una presentació exposant el resultat de les tasques del bloc. Els grups requerits presentaran en classe de laboratori el seu treball.
Objectius: 5
Setmana: 8
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

B4: Feedback treballs en grupo

Una sessió per videoconferència (Meet) per a cada grup de laboratori en la qual el professorat donarà feedback dels treballs realitzats en aquest bloc i indicacions de millora de cara blocs següent i al treball final del PMD.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
0h

B5: e-mail màrqueting

En aquest bloc es treballen les tàctiques adquisició de trànsit que empren com a font de trànsit i canal de comunicació el correu electrònic. S'ha de llegir/visionar la documentació que se subministra, incloent-hi el document d'explicació de les tasques a realitzar en grup per a aquest bloc. Els grups d'alumnes treballaran en les tasques aprofitant el suport del professorat per a dubtes i consultes.
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

B5: Presentacions treballs en grup

Els grups de treball lliuraran a través del campus virtual (racó) una presentació exposant el resultat de les tasques del bloc. Els grups requerits presentaran en classe de laboratori el seu treball.
Objectius: 6
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

B5: Feedback treballs en grupo

Una sessió per videoconferència (Meet) per a cada grup de laboratori en la qual el professorat donarà feedback dels treballs realitzats en aquest bloc i indicacions de millora de cara blocs següent i al treball final del PMD.
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
0h

B6: Màrqueting en xarxes socials

En aquest bloc es treballarà l'ús de les xarxes socials que són un instrument molt versàtil. Es poden utilitzar per a aconseguir trànsit de qualsevol tipologia. També són un bon instrument per a difondre el coneixement de la marca i associar-la amb uns certs valors, per a mantenir el contacte i fidelitzar als clients. S'ha de llegir/visionar la documentació que se subministra, incloent-hi el document d'explicació de les tasques a realitzar en grup per a aquest bloc. Els grups d'alumnes treballaran en les tasques aprofitant el suport del professorat per a dubtes i consultes.
Objectius: 7 8
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

B6: Presentacions treballs en grup

Els grups de treball lliuraran a través del campus virtual (racó) una presentació exposant el resultat de les tasques del bloc. Els grups requerits presentaran en classe de laboratori el seu treball.
Objectius: 7 8
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

B6: Feedback treballs en grupo

Una sessió per videoconferència (Meet) per a cada grup de laboratori en la qual el professorat donarà feedback dels treballs realitzats en aquest bloc i indicacions de millora de cara blocs següent i al treball final del PMD.
Objectius: 7 8
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
0h

Pla de màrquetin digital (PMD)

Després del treball realitzat en els blocs B1 a B6, en els quals s'han anat construint l'estratègia i la tàctica (conversió i trànsit) de màrqueting digital per a l'empresa triada a principi del curs, s'elaborarà el document final de síntesi que reflecteix el Pla de Màrqueting Digital construït, donant coherència i integrant les diferents parts realitzades en blocs anteriors i integrant les modificacions i millores identificades prèviament.
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Entrega PMD

Consisteix en el lliurament al campus virtual (racó) del document elaborat amb el PMD.
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

*Márquetin en Internet persegueix que siguis capaç de realitzar un Pla de Màrqueting Digital (PMD) amb les eines pròpies del màrqueting digital i que tinguis una mínima capacitat d'ús de les eines més habituals. És a dir, d'una banda, pensar un pla, però per una altra aprendre a usar una mica els serveis i eines més habituals. Evidentment, hi ha coneixements 'teòrics' que és necessari adquirir per a poder fer. Aquests coneixements s'aporten amb lectures del llibre proposat, articles de blogs, vídeos, etc. que s'indicaran per a cada bloc. En algunes classes el professorat farà èmfasi en els aspectes més rellevants o més difícils d'aquestes lectures, o es comentaran dubtes, etc.

Els alumnes s'organitzen en grups de treball que han de fer un Pla de Màrqueting Digital per a una empresa fictícia que imaginin. Aquest PMD es va construint al llarg del quadrimestre. Hi ha diversos blocs temàtics de 2-4 setmanes i, per a cadascun d'ells, es proporciona un document amb la descripció de les tasques a realitzar en grup de treball i explicacions de com realitzar-les (excepte el B3 d'Analítica Digital les tasques de la qual estan incloses en els altres blocs). Les tasques realitzades en cada bloc s'han de lliurar i alguns grups d'alumnes seran requerits perquè presentin el seu treball per a la seva avaluació en una classe final de cada bloc.

És molt important que els alumnes aprofitin les classes, especialment les de laboratori per a:
- treballar i coordinar-se amb el seu grup, repartir tasques, contrastar informació, posar-se d'acord, prendre decisions, etc.
- rebre informació del professor, realitzar preguntes o consultes sobre les tasques o la documentació a llegir, etc.

Mètode d'avaluació

Elements d'avaluació són:
- NSeg: Nota de la realització de les activitats d'autoaprenentatge (lliuraments i presentacions de les tasques de blocs i exercici d'analítica).
- NPMD: Nota del pla de màrketing digital.

La Nota Final es calcula així:
NF = 70%*NSeg + 30%*NPMD

Pel que fa a l'avaluació de la competència genèrica de l'assignatura (G9.3) es farà en base a l'exercici escrit d'analitica digital. Les notes prendran els valors: A, B, C, D, segons:
> A si la nota està entre 8.5 i 10
> B si la nota està entre 6.5 i 8.4
> C si la nota està entre 5 i 6.4
> D si la nota està entre 0 i 4.9

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Cap