A la tornada

Esteu aquí

Què he de fer a la tornada?

1. Lliura la documentació requerida

Has d'entregar els documents següents a l'Àrea de Relacions Internacionals de la FIB:

  • el certificat d’estada
  • l’original del certificat de notes, en el cas que l'hagis recollit/rebut tu mateix. Sinó, informa a la universitat on has fet l'intercanvi l'adreça de Relacions Internacionals de la FIB per tal que ens l'enviïn per correu postal.
  • l'acord acadèmic signat i segellat per la universitat de destí.
  • canvis de l'acord acadèmic signat i segellat per la universitat de destí (si és el cas).

A més, has de fer el qüestionari UE en línia i el test final de coneixement de llengües. Uns dies abans de finalitzar l'estada rebràs un correu amb un enllaç personalitzat.

Un cop hagis entregat el certificat d'estada i hagis fet el qüestionari UE, es posarà en marxa el segon pagament de la beca.

2. Lliura la memòria TFG/TFM, si escau

Si has realitzat el TFG/TFM a l'estranger, has de pujar al teu Racó la memòria realitzada.

3. Espera al reconeixement de crèdits

El reconeixement dels crèdits es farà un cop lliurats tots els documents abans esmentats.

A més, els estudiants que fan una mobilitat poden reconeìxer fins a 3 crèdits per quadrimestre, amb un màxim de 6 ECTS, que corresponen a la bossa de crèdits d'activitats d'extensió univesitària. L'assignació d'aquests crèdits es farà en funció del rendiment acadèmic i estarà condicionada a l'aportació de l'experiència de l'estudiant al grup regional corresponent en el Grup de Facebook de FIB Mobility Experiences.

Els crèdits que corresponguin es podran reconèixer a través de l'e-secretaria > tràmits > reconeixement de crèdits, només caldrà seleccionar-los i fer el pagament per tal que aquests quedin incorporats a l'expedient.

Contactes


Relacions Internacionals FIB

Telèfon
(34) 93 401 07 37
E-mail 

Vicedeganat d'Estudiantat

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail 

Oficina de Mobilitat Internacional del Campus Nord

Telèfon
(34) 93 401 69 37
E-mail 
Web