A la tornada

Esteu aquí

Què he de fer a la tornada?

1. Lliura la documentació requerida

Has d'entregar els documents següents a l'Àrea de Relacions Internacionals de la FIB:

  • el certificat d’estada
  • l’original del certificat de notes, en el cas que l'hagis recollit/rebut tu mateix. Sinó, informa a la universitat on has fet l'intercanvi l'adreça de Relacions Internacionals de la FIB per tal que ens l'enviïn per correu postal. També acceptem el certificat en format digital, però només si és la mateixa universitat d'acollida la que ens el fa arribar per correu electrònic.
  • l'acord acadèmic signat i segellat per la universitat de destí.
  • canvis de l'acord acadèmic signat i segellat per la universitat de destí (si és el cas).

A més, has de fer el qüestionari UE en línia i el test final de coneixement de llengües. Uns dies abans de finalitzar l'estada rebràs un correu amb un enllaç personalitzat.

Un cop hagis entregat el certificat d'estada i hagis fet el qüestionari UE, es posarà en marxa el segon pagament de la beca.

2. Lliura la memòria TFG/TFM, si escau

Si has realitzat el TFG/TFM a l'estranger, has de pujar al teu Racó la memòria realitzada.

3. Espera al reconeixement de crèdits

El reconeixement dels crèdits es farà un cop lliurats tots els documents abans esmentats.

A més, els estudiants que fan una mobilitat poden reconeìxer fins a 3 crèdits per quadrimestre, amb un màxim de 6 ECTS, que corresponen a la bossa de crèdits d'activitats d'extensió univesitària. L'assignació d'aquests crèdits es farà en funció del rendiment acadèmic i estarà condicionada a l'aportació de l'experiència de l'estudiant al grup regional corresponent en el Grup de Facebook de FIB Mobility Experiences.

Els crèdits que corresponguin es podran reconèixer a través de l'e-secretaria > tràmits > reconeixement de crèdits, només caldrà seleccionar-los i fer el pagament per tal que aquests quedin incorporats a l'expedient.

Contactes


Relacions Internacionals FIB

Telèfon
(34) 93 401 07 37
E-mail 

Vicedeganat d'Estudiantat

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail 

Oficina de Mobilitat Internacional del Campus Nord

Telèfon
(34) 93 401 69 37
E-mail 
Web