Coordinació del Grau

Esteu aquí

Per realitzar una adequada gestió del pla d’estudis de Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB, s’han definit diversos models de coordinació establerts a diferents nivells: 

Coordinació d'assignatura

Existeix un coordinador per a cada assignatura, el nom del qual es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

Funcions del responsable d'assignatura (69.1 KB)

Coordinació horitzontal

Per gestionar que la càrrega de les distintes assignatures que pot matricular un estudiant estigui repartida d’una manera uniforme all llarg del curs, s’ha definit la coordinació horitzontal. Les assignatures considerades en cada curs i el nom del seu coordinador horitzontal són:

 • Primer curs
  • Assignatures: F, IC, PRO1, FM, EC, PRO2, M1, M2
  • Coordinadora: Gemma Sesé (Cap d’Estudis de la Fase Inicial)
 • Segon curs
  • Assignatures: PE, BD, SO, EDA, CI, EEE, IES, XC, PROP, AC
  • Coordinadora: Lídia Montero Mercadé (Cap d’Estudis)
 • La coordinació horitzontal de cada especialitat la realitza el coordinador vertical d'especialitat

Funcions del coordinador horitzontal

Coordinació vertical

Convé que les assignatures de la mateixa matèria que treballen el mateix conjunt de competències es coordinin entre si, per a la qual cosa existeix la figura del coordinador de matèria. En el cas de les assignatures obligatòries, aquesta coordinació es denomina coordinació vertical de matèria; en el cas dels crèdits de tecnologia específica, es denomina coordinació vertical d'especialitat.

Els coordinadors de matèria i d’especialitat es reuneixen periòdicament (presencialment o virtual) amb els professors de la matèria/especialitat per garantir que les competències assignades a la matèria/especialitat estiguin ben repartides i es treballin de forma apropiada entre les assignatures. També elaboren un informe anual per al cap d’estudis de la FIB, coordinador responsable de tot el pla d’estudis.

S’han definit 5 matèries distintes en el conjunt d’assignatures obligatòries del pla d’estudis. Les assignatures de cada matèria i el nom del seu coordinador es detallen a continuació:

 • Matèria: Estructura i Tecnologia dels Computadors
  • Assignatures: F, IC, EC, CI, AC
  • Coordinador: José Mª Llaberia
 • Matèria: Algorísmia, Programació i Estructures de Dades
  • Assignatures: PRO1, PRO2, EDA, PROP
  • Coordinadora: Àngela Nebot
 • Matèria: Matemàtiques i Estadística
  • Assignatures: FM, M1, M2, PE
  • Coordinador: Fernando Martínez
 • Matèria: Sistemes Operatius i Xarxes de Computadors
  • Assignatures: SO, XC
  • Coordinador: Jaime Delgado
 • Matèria: Enginyeria del Software i Bases de Dades
  • Assignatures: BD, IES
  • Coordinador: Ernest Teniente

Funcions del coordinador vertical de matèria

Pel que fa als crèdits de tecnologia específica, s’han agrupat en cinc especialitats, cada una amb un coordinador responsable de distribuir-ne les competències de forma adequada entre les seves assignatures:

 • Especialitat: Computació
  • Assignatures obligatòries: A, IA, LI, TC, G, LP
  • Assignatures complementàries: CN, IO, CAIM, APA, AA, SID, CL
  • Coordinadora: Mª José Blesa
 • ​Especialitat: Enginyeria de Computadors
  • Assignatures obligatòries: DSBM, SO2, XC2, AC2, PEC, MP
  • Assignatures complementàries: CASO, PDS, STR, CPD, PCA, VLSI, PAP
  • Coordinador: Juan José Costa
 • Especialitat: Enginyeria del Software
  • Assignatures obligatòries: DBD, GPS, ER, AS, PES, ASW
  • Assignatures complementàries: SIM, SOAD, CSI, CBDE, CAP, ECSDI
  • Coordinador: Xavier Franch
 • Especialitat: Sistemes d’Informació
  • Assignatures obligatòries: ADEI, SIO, ER, DSI, NE, PSI
  • Assignatures complementàries: MD, IO, CAIM, MI, ABD, EDO
  • Coordinador: Carme Martín Escofet
 • Especialitat: Tecnologies de la Informació
  • Assignatures obligatòries: TXC, PI, SI, ASO, SOA, PTI
  • Assignatures complementàries: TCI, IM , AD, CPD, SDX, CASO
  • Coordinador: José Mª Barceló

Funcions del coordinador vertical d'especialitat

Coordinació transversal

Finalment, les competències transversals mereixen una coordinació a part, que es denomina coordinació transversal. La FIB ha definit 9 competències transversals: les 7 competències comunes de la UPC més dues competències pròpies. Citem a continuació el nom del coordinador de cada una de les competències transversals:

 • Aprenentatge autònom: Joan Aranda
 • Treball en equip: Alicia Ageno
 • Actitud adequada davant el treball: Carme Martin
 • Ús solvent dels recursos d’informació: Gladys Utrera
 • Sostenibilitat i compromís social: Joan Climent i Jose M. Cabré
 • Tercera llengua: Antonia Soler
 • Comunicació eficaç oral i escrita: Silvia Llorente
 • Empreneduria i innovació: Joan Carles Gil Martin
 • Raonament: Karina Gibert

Funcions del coordinador transversal

Els coordinadors transversals es reuneixen periòdicament per elaborar estratègies conjuntes per treballar les competències transversals en les diferents assignatures del pla d’estudis. Fermín Sánchez, adjunt al degà en Innovació supervisa les reunions que tenen lloc un cop al mes. 

Els coordinadors de matèria, d’especialitat i transversals es reuneixen un cop l’any amb els dos caps d’estudis i el adjunt al degà en Innovació. El responsable final de la coordinació és el cap d’estudis de la FIB.

Els diferents coordinadors del pla d’estudis són responsables de proporcionar a la Comissió de Qualitat de la FIB tota la informació que necessita per realitzar la seva feina.