Funcions dels coordinadors

Esteu aquí

Coordinadors horitzontals

La funció dels coordinadors horitzontals és coordinar la càrrega setmanal de feina de l’estudiant en les assignatures d’un determinat quadrimestre, de forma que la càrrega setmanal del conjunt estigui distribuïda de la manera més uniforme possible.

Coordinadors verticals de matèria

Les funcions dels coordinadors verticals de matèria són les següents:

 • Garantir que les assignatures coordinades es dissenyin i s’imparteixin de forma que els estudiants adquireixin les competències assignades a cada assignatura amb el nivell de competència indicat a la guia docent.
 • Coordinar els objectius, continguts i activitats de les assignatures coordinades de forma que no es produeixin gaires solapaments d’objectius/continguts i no hi hagi llacunes de coneixement.
 • Indicar al centre si consideren necessari realitzar alguna modificació de les competències assignades a las assignatures coordinades.
 • Reunir-se al menys un cop al semestre amb els coordinadors de les assignatures per realitzar-ne el seguiment.
 • Garantir que l’avaluació de les assignatures permeti avaluar l’adquisició de les competències assignades.
 • Emetre un informe a l’inici de cada semestre sobre les assignatures coordinades, indicant els canvis realitzats en cada assignatura respecte al semestre anterior i de quina manera influeixen aquests canvis en l’adquisició i l’avaluació de competències. Entregar l’informe al cap d’estudis.

Coordinadors verticals d'especialitat

Les funcions dels coordinadors verticals d’especialitat són, a més de les anteriors:

 • Coordinar la realització de les diferents proves d’avaluació que es realitzen a les assignatures assignades a un determinat semestre (Q5 o Q6) perquè estiguin distribuïdes de la manera més uniforme possible al llarg de tot el curs.
 • Intentar aconseguir que no es realitzi més d’una prova cada setmana en el conjunt de les assignatures de l’especialitat en un determinat quadrimestre. En el cas de les assignatures complementàries no cal gestionar aquesta coordinació, atès que no es possible saber amb antelació les que matricularà un estudiant.
 • Coordinar la càrrega setmanal de feina per a l’estudiant de les assignatures d’un determinat quadrimestre, perquè la càrrega setmanal final del conjunt estigui distribuïda de la manera més uniforme possible.
 • Coordinar la càrrega setmanal de feina per a l’estudiant de les assignatures complementàries, perquè la càrrega setmanal final de cada una estigui distribuïda de la manera més uniforme possible.

Coordinadors transversals

Les funcions dels coordinadors transversals són les següents:

 • Definir clarament la competència en el context del Grau en Enginyeria Informàtica, establint tres nivells de competència i definint indicadors per a cada nivell.
 • Col·laborar amb els coordinadors de les assignatures que tenen assignada la competència transversal en el disseny d’un conjunt adequat d’activitats per treballar i avaluar la competència.
 • Definir el mecanisme d’avaluació que permetrà decidir la nota final de l’estudiant en la competència, un cop acabats els estudis.