Treball de Fi de Màster

Objectiu

L’objectiu del TFM és elaborar un treball o projecte d’innovació i/o recerca, realitzat individualment, amb el qual l’estudiant o estudianta ha d’aplicar les competències que ha adquirit durant el màster.

Amb l’elaboració del TFM l’estudiantat ha de donar resposta a una necessitat o situació plantejada, el disseny d’una metodologia, un estudi comparatiu entre diverses situacions educatives, el disseny de noves activitats, l’elaboració de recursos o materials docents nous..., en definitiva, aprofundir en aspectes lligats al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Per la realització del TFM, cada estudiant/a comptarà amb la direcció de professorat de la UPC.

Defensa i avaluació

El TFM serà defensat per l’estudiantat (a finals de juny) davant d’un tribunal constituït per professorat de la UPC. L’avaluació del TFM s’obté amb la ponderació de la qualificació emesa pel director o directora del TFM, i per la qualificació del projecte i defensa acordada pel tribunal.

L’estudiantat tindrà a la seva disposició la normativa del TFM a on es donen a conèixer el procediment d’elaboració i disseny, seguiment, i avaluació del Treball de Fi de Màster. 

Et pot ser útil per realitzar el teu TFM consultar l'enllaç 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.