Aula Lliure

Esteu aquí

El projecte 'Aula Lliure' està dissenyat perquè els estudiants de fase inicial del GEI puguin aprofitar l'experiència acadèmica dels estudiants més veterans i així millorar el seu rendiment acadèmic.

Els veterans assumeixen el rol de formadors voluntaris donant classes de repàs i reforç als estudiants de fase inicial del GEI però només de les assignatures que s'imparteixen en el seu quadrimestre natural, és a dir, en el Q1 - F, IC, FM, PRO1 - i en el Q2 - M1, M2, EC, PRO2- . Les classes són de 2 hores per assignatura i es programen un mínim de 10 sessions.

L'Aula Lliure a la FIB té els seus orígens en la iniciativa de dos estudiants del GEI, Daniel Armengod i Eduard Seoane.

El seu propòsit era traslladar a la FIB el programa que portava uns quants anys funcionant amb molt d'èxit a l’ETSEIB. El projecte ha comptat des dels seus inicis amb el suport de la Delegació d’estudiants de la FIB (DEFIB) i ha estat impulsat des del deganat de la FIB. Finalment, el programa es va posar en marxa per primer cop el curs 2017/2018.

Els formadors voluntaris, que cursin una titulació de grau i que participin en aquesta activitat durant un quadrimestre, reben les següents recompenses:

 • 2 ECTS per activitats extrauniversitàries i
 • Una bonificació del 20% en l’ordre de matrícula del següent quadrimestre.

L'organització de l'Aula Lliure en un quadrimestre comença amb la publicació d’una convocatòria per captar formadors.

En la convocatòria per al Q1 es demanen formadors per a F, IC, FM i PRO1 mentre que per al Q2 es busquen formadors per a M1, M2, EC i PRO2. Se'ls assigna assignatura i s'espera que es matriculin per decidir el nombre de grups per assignatura, els horaris, les aules, etc. Als voltants de la tercera setmana del quadrimestre es publica al Racó un formulari d’inscripció a l’Aula Lliure perquè els estudiants de Fase Inicial puguin apuntar-se sense cap cost econòmic.

Un estudiant pot posar, com a molt, 4 preferències (diferents assignatures, mateixes assignatures però diferents horaris, ...). I al final de la mateixa setmana es processen totes les sol·licituds, es fa la matrícula dels inscrits (assignatura, grup) i es notifica l’assignació per correu electrònic.

 

Recull d'edicions


En aquesta edició hem comptat amb 6 professors becats i 7 professors voluntaris. L’oferta ha constat d’un total de 22 grups de les assignatures EC, M1, M2, PRO2 i PRO1. Vuit professors d’Aula Lliure van participar en el curs ‘Taller de formació per l’Aula Lliure’ impartit pel professor David López.  

Xifres de l’edició:

 • L’oferta docent ha constat de 7 grups d’ EC, 4 grups de M1, 4 grups de M2, 5 grups de PRO2 i 2 grups de PRO1.
 • S’han inscrit 95 alumnes, amb un total de 222 matrícules.
 • Sobre les enquestes als estudiants:
  • Hi ha hagut 32 respostes d’estudiants, un 33% sobre el total de matriculats.
  • Pel que fa al seu formador d’Aula Lliure, el 84,4% el considera ‘molt bon docent’ o ‘excel·lent’ i el 81,4% diu que l’ajuda a comprendre (molt, excel·lent) l’assignatura.
  • Un 59,4% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 31,3% ha assistit bastant (entre un 25 i un 50% de les sessions).
  • El 100% dels enquestats considera que el programa és útil per ENTENDRE l’assignatura i el 100% per APROVAR-LA. Finalment, el 100% recomanen l’Aula Lliure.

Tota la docència ha estat majoritàriament impartida de forma presencial. A més a més, en l’enquesta realitzada al professorat d’Aula Lliure, aquests han indicat quines competències transversals pensen que l’activitat fomenta. Concretament, pensen que han millorat en major mesura en Comunicació oral i escrita, Aprenentatge autònom, Actitud adequada davant el treball i Raonament. És a dir, podem afirmar que, no tan sols aprenen el alumnes, sinó també ho fan els professors.

En aquesta edició hem comptat amb 6 professors becaris i 6 professors voluntaris. S’ha pogut generar una oferta de 20 grups de PRO1, PRO2, IC,  FM i F. Tots els professors que van tenir disponibilitat van participar en el curs “Taller de formació per l’Aula Lliure” que imparteix el professor David López.

A continuació mostrem xifres i resultats d’aquesta edició.

 • L’oferta docent ha constat de 6 grups de PRO1, 2 grups de PRO2, 4 grups de FM, 4 grups de F i 4 grups d’IC.
 • S’ha inscrit un total de 149 alumnes amb un total de 236 matrícules.
 • Pel que fa a les enquestes de satisfacció dels estudiants:
  • Hi ha hagut 64 respostes, corresponent al 43% del total d’estudiants inscrits.
  • Pel que fa al seu formador de l’Aula Lliure, el 81,3% afirma que el seu professor domina la matèria totalment, i l’altre 18,7% opina que la domina prou bé.
  • En el 87,5% dels casos, els alumnes comenten que els professors es mostren accessibles.
  • Pel que fa a l’assistència, un 51,6% ha anat entre un 75% i 100% de les classes, i un 28,1% ha anat entre un 50% i 75% de les classes. L’altre 20,3% hi ha assistit esporàdicament.
  • Un 92,2% afirma que l’Aula Lliure és de gran utilitat per aprovar l’assignatura i un 98,4% recomana assistir a l’Aula Lliure.

La docència ha estat impartida de forma completament presencial. A més a més, en l’enquesta realitzada al professorat de l’Aula Lliure ha quedat reflectida que la seva experiència participant dins del projecte els ha ajudat a millorar la seva competència en Comunicació oral i escrita i en Ús solvent dels recursos i de la informació.

En aquesta edició hem fet el rècord de nombre d’alumnes inscrits.

En aquesta edició hem comptat amb 6 professors becats i 9 professors voluntaris. S’ha pogut ofertar un total de 19 grups de EC, M1, M2, PRO2 i PRO1. Tots els professors que van tenir disponibilitat van participar en el curs ‘Taller de formació per l’Aula Lliure’ impartit pel professor David López. 

Xifres de l’edició:

 • L’oferta docent ha constat de 4 grups d’ EC, 4 grups de M1, 3 grups de M2, 5 grups de PRO2 i 3 grups de PRO1.
 • S’han inscrit 92 alumnes, amb un total de 216 matrícules.
 • Sobre les enquestes als estudiants:
  • Hi ha hagut 86 respostes d’estudiants, un 40% sobre el total d’inscripcions(216).
  • Pel que fa al seu formador d’Aula Lliure, el 98,8% el considera ‘molt bon docent’ o ‘excel·lent’ i el 98,8% diu que l’ajuda a comprendre (molt, excel·lent)  l’assignatura. Un 64% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 24,4% ha assistit bastant (entre un 25 i un 50% de les sessions). El 100% dels enquestats considera que el programa és útil per ENTENDRE l’assignatura i el 91,9% per APROVAR-LA. Finalment, el 100% recomanen l’Aula Lliure.

Tota la docència ha estat majoritàriament impartida de forma presencial, tot i que alguns professors han impartit algunes classes de forma online (sobretot les classes de repàs de cara als exàmens) per fomentar l’assistència. A més a més, en l’enquesta realitzada al professorat d’Aula Lliure, aquests han indicat quines competències transversals pensen que l’activitat fomenta. Concretament, pensen que han millorat en major mesura en Comunicació oral i escrita, Aprenentatge autònom, Actitud adequada davant el treball i Raonament. És a dir, podem afirmar que, no tan sols aprenen el alumnes, sinó també ho fan els professors.

En aquesta edició hem fet el rècord de nombre de professorat voluntari d’Aula Lliure.

En aquesta edició hem comptat amb 6 professors becats i 7 professors voluntaris. S’ha pogut ofertar un total de 17 grups de PRO1, IC, FM, F i PRO2. Tots els professors que van tenir disponibilitat van participar en el curs ‘Taller de formació per l’Aula Lliure’ impartit pel professor David López.

Xifres de l’edició:

 • L’oferta docent ha constat de 2 grups de F, 3 grups de FM, 5 grups d’ IC, 5 grups de PRO1 i 2 grups de PRO2.
 • S’han inscrit 125 alumnes, amb un total de 221 matrícules.
 • Sobre les enquestes als estudiants:
  • Hi ha hagut 70 respostes d’estudiants, que és un 32% del total d’inscripcions(221).
  • Pel que fa al seu formador d’Aula Lliure, el 98,6% el considera ‘molt bon docent’ o‘excel·lent’ i el 98,6% diu que l’ajuda a comprendre (molt, excel·lent)  l’assignatura. Un 67,2% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 28,6% ha assistit bastant (entre un 25 i un 50% de les sessions). El 100% considera que el programa és útil per ENTENDRE l’assignatura i un 95,7% per APROVAR-LA. Finalment, el 100% recomana l’Aula Lliure.

Tota la docència ha estat impartida de forma presencial, tot i que algunes classes s’han realitzat de forma híbrida (presencial y retransmesa per meet) per maximitzar l’assistència. A més, en aquesta edició hem fet el rècord d’alumnes inscrits i d’inscripcions totals, així com de nombre de grups ofertat.

En aquest curs hem comptat amb 6 professors becats i 2 professors voluntaris, que rebran una compensació de 2 ECTS. S’ha pogut ofertar un total de 12 grups de les assignatures PRO2, EC, M1, M2 i PRO1. Tot i que PRO1 no pertany al quadrimestre natural, ens va semblar interessant obrir-ne 2 grups per ajudar als alumnes repetidors a superar-la. Tots els professors van participar en una nova edició del curs impartit pel professor David López ‘Taller de formació per l’Aula Lliure’.

Xifres de l’edició:

 • L’oferta docent ha constat de 2 grups d’EC, 2 grups de M1, 2 grups de M2, 4 grups de PRO2 i 2 grups de PRO1.
 • S’han inscrit 63 alumnes, amb un total de 143 matrícules.
 • Sobre les enquestes als estudiants:
  • Hi ha hagut 50 respostes d’estudiants (79%).
  • Del seu formador de l’Aula Lliure, el 98% el considera ‘molt bon docent’ o ‘excel·lent’ i el 98% diu que l’ajuda a comprendre (molt, excel·lent) l’assignatura. Un 78% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 12% ha assistit bastant (entre un 25 i un 50% de les sessions). El 100 % consideren que és útil per ENTENDRE l’assignatura i un 96% per APROVAR-LA. Finalment, el 100% recomana l’Aula Lliure.

En aquesta edició hem comptat amb 6 professors becats i 3 professors voluntaris, que rebran una compensació de 2 ECTS. S’ha pogut ofertar un total de 13 grups de les assignatures PRO1, IC, FM i F. Tots el professorat ha participat en el curs ‘Taller de formació per l’Aula Lliure’ impartit pel professor David López, que va començar a impartir-se el curs passat.

El programa en xifres:

 • L’oferta docent ha constat de 2 grups de F, 2 grups de FM, 4 grups d’ IC i 5 grups de PRO1.
 • S’han inscrit 96 alumnes, amb un total de 203 matrícules.
 • Sobre les enquestes als estudiants:
  • Hi ha hagut 64 respostes d’estudiants (67%).
  • Pel que fa al seu formador d’Aula Lliure, el 84% el considera ‘molt bon docent’ o ‘excel·lent’ i el 87,5% diu que l’ajuda a comprendre (molt, excel·lent)  l’assignatura. Un 71,9% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 15,6% ha assistit bastant (entre un 25 i un 50% de les sessions). El 92,2% consideren que el programa és útil per ENTENDRE l’assignatura i un 95,3% per APROVAR-LA. Finalment, el 92,2% recomanen l’Aula Lliure.

Tot i que aquest quadrimestre les classes van haver d’anar canviant de presencial a online i a mètode híbrid (presencials y retransmeses per meet), d’acord amb l’opinió dels alumnes podem concloure que el desenvolupament de l’activitat ha estat satisfactori.

Com a novetat d’aquest curs, els 8 professors d’Aula Lliure (PAL) del Q1 han assistit al curs ‘Taller de formació per l’Aula Lliure’ de 10 hores impartit pel professor David López en la primera setmana del setembre, amb l’objectiu fonamental de conèixer tècniques per millorar l’atenció dels estudiants. Pel que fa a les recompenses, els PAL han rebut 2 ECTS per activitats extrauniversitàries i una bonificació del 20% en l’ordre de matrícula del següent quadrimestre, així com la certificació de la participació a l’activitat formativa. Els professors i professores coordinadors de les assignatures del grau han rebut un informe de la seva assignatura elaborat per l’estudiantat formador d’Aula Lliure.

Pel que fa al Q2, 5 PAL van participar al “Taller de formació per l’Aula Lliure” que va tornar a impartir el professor David López al mes de febrer. Durant el Q2 l’activitat d’aula lliure s’ha vist molt afectada per la situació de confinament. Tot i així, alguns dels 7 PAL han continuat fent suport acadèmic on-line.

S’ha comptat amb 3 formadors que han impartit les assignatures EC, M1 i PRO2.

Algunes xifres d’aquesta edició:

 • S’ha obert 1 grup de cada asignatura impartida.
 • S’han inscrit 44 estudiants, amb un total de 70 matrícules
 • De les enquestes als estudiants:
  • Hi ha hagut 16 respostes d’estudiants (36 %).
  • Del seu formador de l’Aula Lliure, el 81% el considera ‘molt bon docent’ i el 88% diu que l’ajuda a comprendre (molt, bastant)  l’assignatura. Un 56% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 6% ha assistit bastant (entre un 25 i un 50% de les sessions). El 100% consideren que és útil per ENTENDRE l’assignatura i també per APROVAR-LA. I el 100% recomanen l’Aula Lliure.

En la reunió de valoració final es decideix fer accions més decidides per disposar de més formadors voluntaris, de manera que sigui possible oferir més horaris i arribar a més estudiants.

S’ha comptat amb 4 formadors voluntaris que han fet classes de reforç/repàs de 3 assignatures del Q1 de Fase inicial (PRO1, FM i IC).

Algunes xifres d’aquesta edició:

 • S’han obert 1 grup de FM, 2 d’IC i 1 de PRO1.
 • S’han inscrit oficialment 73 estudiants i hi ha hagut un nombre total de 109 matrícules. 
 • Pel que fa a les enquestes als estudiants. 
  • Han contestat 36 estudiants (50 %).
  • De les respostes dels estudiants: Del seu formador de l’Aula Lliure, el 86% el considera ‘molt bon docent’ i el 92% diu que l’ajuda a comprendre (molt, bastant) l’assignatura. Un 55% diu que ha anat a moltes classes (entre un 50 i un 100%) i un 14% ha anat a bastants classes (entre un 25 i un 50%). El 89% consideren que és útil per ENTENDRE l’assignatura i el 83 que és útil per APROVAR-LA. I el 92% recomanen l’Aula Lliure.

Els professors coordinadors de les assignatures del grau han rebut un informe de la seva assignatura elaborat per l’estudiantat formador de l’Aula Lliure. Per primera vegada s’ha mesurat l’impacte de l’Aula Lliure sobre el rendiment acadèmic dels estudiants, que es pot consultar a “Una propuesta de mentoría académica entre iguales para el grado en ingeniería informática” Maria Teresa Abad,  Gemma Sesé i Josep Fernàndez (Actas de las Jenui, Vol 4 (2019), 343-348).

S’ha comptat amb 3 formadors (2 formadors del quadrimestre anterior repeteixen) que han donat M1 (1 grup), PRO2 (1 grup) i EC (2 grups). Malauradament no s'ha pogut oferir M2. Les classes han començat la setmana del 12 de març i han acabat la primera setmana de juny.

Algunes xifres d’aquesta edició:

 • S’han obert 2 grups d'EC, 1 de PRO2 i 1 de M1.
 • La distribució per assignatures ha estat:
  • 20 matriculats AL-PRO2
  • 69 matriculats AL-EC (g10 (44), g20 (25))
  • 53 matriculats AL-M1
 • Un cop tancat el quadrimestre, s’han passat enquestes als formadors i als estudiants.
  • Han contestat 47 estudiants (34,3 % dels matriculats):
   • PRO2: 8 respostes.
   • EC: 23 respostes
   • M1: 16 respostes.
  • Dels que han contestat l’enquesta: Del seu formador de l’Aula Lliure, el 76,6% el considera ‘molt bon docent’ i el 89,3% diu que l’ajuda a comprendre (molt, bastant)  l’assignatura. Un 48,9% diu que ha anat a moltes classes (entre un 75 i un 100%) i un 25,5% ha anat a bastants classes (entre un 50 i un 75%). El 93,6% consideren que és útil per ENTENDRE l’assignatura i també per APROVAR-LA. I el 95,7% recomanen l’Aula Lliure.

S'ha aconseguit identificar a tots els assistents. S'han incorporat els resultats al 'Quadre de Comandament' per fer-ne un estudi de l'impacte sobre els resultats acadèmics. S'aniran acumulant les dades de cada edició.

S’ha comptat amb 7 formadors voluntaris que han fet classes de reforç/repàs de les 4 assignatures del Q1 de Fase inicial (PRO1, F, FM i IC). Les sessions han començat la setmana del 2 d’octubre i han acabat la del 18 de desembre.

Algunes xifres d’aquesta primera edició:

 • S’han obert 6 grups de PRO1, 4 d’IC, 2 de F i 1 de FM.
 • S’han inscrit oficialment 131 estudiants:
  • 1 assignatura: 31 persones,
  • 2 assignatures: 51 persones,
  • 3 assignatures: 42 persones,
  • 4 assignatures: 7 persones.
 • La distribució per assignatures ha estat:
  • 94 matriculats AL-PRO1 (6 grups: g10 (25 estudiants), g20 (19), g30 (14), g50 (14), g60 (16), g70 (6))
  • 84 matriculats AL-IC (4 grups: g10 (16), g20 (26), g30 (23), g40 (19))
  • 39 matriculats AL-F (2 grups: g10 (26), g20 (13))
  • 26 matriculats AL-FM (1 grup: g10 (26))
 • Un cop tancat el quadrimestre, s’han passat enquestes als formadors i als estudiants.
  • Han contestat 64 estudiants (89,1 % inscrits oficialment):
   • F: 15 respostes.
   • FM: 12 respostes.
   • IC: 16 respostes.
   • PRO1: 21 respostes.
  • Dels que han contestat l’enquesta: Del seu formador de l’Aula Lliure, el 73,4% el considera ‘molt bon docent’ i el 92,2% diu que l’ajuda a comprendre (molt, bastant)  l’assignatura. Un 51,6% diu que ha anat a moltes classes (entre un 75 i un 100%) i un 29,7% ha anat a bastants classes (entre un 50 i un 75%). El 100% consideren que és útil per ENTENDRE l’assignatura i el 92,2 que és útil per APROVAR-LA. I el 100% recomanen l’Aula Lliure.
 • El coordinador de cada assignatura del GEI (PRO1, F, FM, IC) ha tingut una reunió inicial amb un formador de l’Aula per planificar el contingut de les sessions i passar-li el material necessari per fer les classes. També, un cop acabada l’activitat, ha rebut un únic informe elaborat pels formadors de l’Aula Lliure de la seva assignatura.
 • En alguns grups tenim identificats els assistents i la seva freqüència. Intentarem ‘mesurar’ l’impacte acadèmic de l’Aula Lliure.