Competències

Esteu aquí

Una de les novetats en el marc EEES consisteix a requerir que les titulades i els titulats tinguin una sèrie de competències tècniques estretament vinculades amb la professió, a més a més d’un conjunt de competències genèriques, que no són pròpies de la titulació, però que es considera que tota persona titulada ha de posseir, sigui quina sigui la seva especialitat.

Les competències són una combinació de coneixements, habilitats (intel·lectuals, manuals, socials, etc.), actituds i valors que capaciten una persona per afrontar amb garanties la resolució de problemes o la intervenció en un context acadèmic, professional o social determinat.

A continuació es detallen per una banda les competències genèriques definides per la UPC, i per altra banda, les competències específiques que la FIB ha definit.

Per a un anàlisi més detallat de les competències Transversals veure Mapes competencials de les competències genèriques.

Competències Transversals

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

 • Responsable
  JOAN CARLES GIL MARTIN
 • G1
  Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.1
   Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts, i generar oportunitats.
  • G1.2
   Tenir iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci participar als altres en projectes que s'han de desenvolupar (capacitat d'actuar de manera autònoma).
  • G1.3
   Ser resolutiu. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i la gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos, i dissenyar i gestionar la innovació en la organització. Demostrar flexibilitat i professionalitat en el desenvolupament de la seva feina.

SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL

 • Responsable
  JOAN CLIMENT VILARÓ, JOSE M. CABRÉ GARCIA
 • G2
  Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.1
   Analitzar sistèmicament i crítica la situació global. Ser capaç de reconèixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional de l'àmbit de l'enginyeria. Entendre el paper de l'enginyeria com a professió, el seu paper en la societat i la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica. Valorar el compromís amb els principis d'igualtat d'oportunitats, la cultura de la pau i els valors democràtics.
  • G2.2
   Aplicar els criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques. Identificar la necessitat d'aplicar la legislació, les regulacions i les normatives, en particular les que afecten l'exercici de la professió d'enginyer tècnic en informàtica. Analitzar i valorar l'impacte mediambiental de les solucions tècniques en l'àmbit TIC.
  • G2.3
   Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

TERCERA LLENGUA

 • Responsable
  ANTONIA SOLER CERVERA
 • G3
  Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
  • G3.1
   Comprendre i utilitzar eficaçment manuals, especificacions de productes i altra informació de caràcter tècnic escrita en anglès.
  • G3.2
   Estudiar amb materials escrits en anglès. Redactar un informe o un treball de tipus tècnic en anglès. Participar en una reunió tècnica en anglès.
  • G3.3
   Dur a terme una presentació oral en anglès i respondre a les preguntes de l'auditori. Treballar eficaçment en un context internacional, comunicar-se oralment en anglès amb persones de diferents nacionalitats.

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA

 • Responsable
  SILVIA LLORENTE VIEJO
 • G4
  Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.1
   Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les preguntes formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. Estructurar correctament el contingut d'un informe tècnic. Seleccionar materials rellevants per a preparar un tema i sintetitzar-ne el contingut. Respondre adequadament quan li formulin preguntes.
  • G4.2
   Utilitzar estratègies per a preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Fer una presentació oral davant d'un auditori restringit. Triar adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Ser capaç de comunicar-se d'una manera efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic, i de comprendre les seves necessitats.
  • G4.3
   Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

TREBALL EN EQUIP

 • Responsable
  ALICIA AGENO PULIDO
 • G5
  Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
  • G5.1
   Capacitat de col·laborar en un entorn unidisciplinar. Identificar els objectius del grup i col·laborar en el disseny de l'estratègia a seguir i del pla de treball per a aconseguir-los. Identificar les responsabilitats de cada component del grup i assumir el compromís personal de la tasca assignada. Avaluar i presentar els resultats propis. Identificar el valor de la cooperació i intercanviar informació amb els altres components del grup. Intercanviar informació sobre el progrés del grup i proposar estratègies per millorar-ne el funcionament.
  • G5.2
   Planificar i acordar els objectius, les regles de funcionament, les responsabilitats, l'agenda i el procediment de revisió de la feina. Identificar conflictes, negociar-los i resoldre-los de forma efectiva. Adaptar-se a diferents tipus de grups (gran/petit, tècnic/mixt, presencial /a distància). Interactuar amb eficàcia i promoure la participació de tots els membres del grup.
  • G5.3
   Identificar els rols, les habilitats i les carències dels diferents membres del grup. Proposar millores en l'estructura del grup. Interactuar amb eficàcia i professionalitat. Negociar i gestionar conflictes en el grup. Reconèixer i donar suport o assumir el paper de líder en el grup de treball. Avaluar i presentar els resultats del treball de grup. Representar el grup en negociacions amb terceres persones. Capacitat de col·laborar en un entorn multidisciplinar. Conèixer i saber aplicar les tècniques per a promoure la creativitat.

ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ

 • Responsable
  GLADYS MIRIAM UTRERA IGLESIAS
 • G6
  Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
  • G6.1
   Identificar les necessitats pròpies d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per a dissenyar i executar cerques simples adequades en l'àmbit temàtic. Classificar la informació recollida i sintetitzar-la. Valorar la propietat intel·lectual i citar adequadament les fonts.
  • G6.2
   Després d'identificar les parts d'un document acadèmic i d'organitzar les referències bibliogràfiques, dissenyar i executar una bona estratègia de cerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.
  • G6.3
   Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de final de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats. Gestionar la informació de manera competent, independent i autònoma. Avaluar la informació trobada i identificar-ne les llacunes.

APRENENTATGE AUTÒNOM

 • Responsable
  JOAN ARANDA LÓPEZ
 • G7
  Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
  • G7.1
   Aprenentatge dirigit: dur a terme les tasques assignades en el temps previst, treballant amb les fonts d'informació indicades d'acord amb les pautes marcades pel professor o pel tutor. Identificar el progrés i el grau d'acompliment dels objectius d'aprenentatge. Identificar els punts forts i els punts febles.
  • G7.2
   Aprenentatge guiat: dur a terme les tasques assignades a partir de les orientacions bàsiques que doni el professorat; decidir el temps necessari per a cada tasca, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades. Ús apropiat de guies d'estudi. Capacitat de prendre decisions basades en criteris objectius (dades experimentals, científiques o de simulació disponibles). Capacitat d'avaluar las pròpies fortaleses i debilitats, i actuar en conseqüència.
  • G7.3
   Aprenentatge autònom: capacitat de planificació i organització del treball personal. Aplicar els coneixements adquirits a la realització d'una tasca en funció de la pertinença i de la importància, decidir la manera de dur-la a terme i el temps que se li ha de dedicar, i seleccionar les fonts d'informació més adients. Identificar la importància d'establir i mantenir contactes amb els companys d'estudis, amb el professorat i amb els professionals (networking). Identificar fòrums d'informació sobre enginyeria TIC, els seus avenços i el seu impacte en la societat (IEEE, associacions, etc.).

ACTITUD ADEQUADA DAVANT EL TREBALL

 • Responsable
  CARME MARTIN ESCOFET
 • G8
  Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.
  • G8.1
   Tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Tenir una actitud positiva i receptiva respecte de la qualitat en el desenvolupament de la professió.
  • G8.2
   Actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Estar motivat i tenir una actitud proactiva per la qualitat en el treball. Disposar de capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Tenir capacitat de treballar en situació de restriccions temporals i/o de recursos.
  • G8.3
   Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

RAONAMENT

 • Responsable
  KARINA GIBERT OLIVERAS
 • G9
  Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
  • G9.1
   Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat per comprendre l'abstracció i utilitzar-la adequadament.
  • G9.2
   Capacitat d'anàlisi i de síntesi, capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi, i d'interpretar-ne els resultats de manera crítica. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i d'utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats de manera crítica.
  • G9.3
   Capacitat crítica, capacitat d'avaluació.

Competències Tècniques

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES COMUNES

 • CT1
  Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives a la informàtica i a les seves disciplines de referència.
  • CT1.1A
   Demostrar coneixement i comprensió dels conceptes fonamentals de la programació i de l'estructura bàsica d'un computador. CEFB4. Coneixement dels fonaments de l'ús i de la programació dels computadors, dels sistemes operatius, de les bases de dades i, en general, dels programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.
  • CT1.1B
   Demostrar coneixement i comprensió dels conceptes fonamentals de la programació i de l'estructura bàsica d'un computador. CEFB5. Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, i dels fonaments de la seva programació.
  • CT1.2A
   Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB1: capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es plantegin en la enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics; estadística i optimització.
  • CT1.2B
   Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB2. Capacitat per a comprendre i dominar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  • CT1.2C
   Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB3. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CT2
  Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.1
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida d'enginyeria del software.
  • CT2.2
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin fer-ne un ús adequat així com el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions basades en elles.
  • CT2.3
   Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.
  • CT2.4
   Demostrar coneixement i capacitat per a aplicar les eines necessàries a l'emmagatzematge, el processament i l'accés als sistemes d'informació, fins i tot els que es basen en la web.
  • CT2.5
   Dissenyar i avaluar interfícies persona-computador que garanteixin l'accessibilitat i la usabilitat als sistemes, als serveis i a les aplicacions informàtiques.
 • CT3
  Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.1
   Comprendre i explicar de manera raonada els conceptes econòmics bàsics, els objectius i els instruments de política econòmica i la seva influència en l'activitat econòmica.
  • CT3.2
   Conèixer i descriure els principals processos de les àrees funcionals de l'empresa i els vincles existents entre ells, que fan possibles la coordinació i la integració en un conjunt.
  • CT3.3
   Saber trobar i interpretar la informació bàsica que permet avaluar l'entorn econòmic de l'organització.
  • CT3.4
   Conèixer els conceptes financers bàsics que permeten valorar els costos i els beneficis d'un projecte o de diferents alternatives, fer el seguiment d'un pressupost, controlar els costos, etc.
  • CT3.5
   Identificar les possibilitats d'ús i els beneficis que pot aportar l'aplicació en les diferents tipologies de software empresarial i serveis TIC existents.
  • CT3.6
   Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
  • CT3.7
   Demostrar coneixement de la normativa i de la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • CT4
  Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i la complexitat dels algorismes
  • CT4.1
   Identificar les solucions algorísmiques més adequades per a resoldre problemes de dificultat mitjana.
  • CT4.2
   Raonar sobre la correcció i l'eficiència d'una solució algorísmica.
  • CT4.3
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels principis fonamentals i de les tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i de la seva aplicació pràctica.
 • CT5
  Analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
  • CT5.1
   Triar, combinar i explotar diferents paradigmes de programació, en el moment de construir software, tenint en compte criteris com la facilitat de desenvolupament, l'eficiència, la portabilitat i la mantenibilitat.
  • CT5.2
   Conèixer, dissenyar i utilitzar de forma eficient els tipus i les estructures de dades més adients per a la resolució d'un problema.
  • CT5.3
   Dissenyar, escriure, provar, depurar, documentar i mantenir codi en un llenguatge d'alt nivell per a resoldre problemes de programació aplicant esquemes algorísmics i utilitzant estructures de dades.
  • CT5.4
   Dissenyar l'arquitectura dels programes utilitzant tècniques d'orientació a objectes, de modularització i d'especificació i implementació de tipus abstractes de dades.
  • CT5.5
   Usar les eines d'un entorn de desenvolupament de software per a crear i desenvolupar aplicacions.
  • CT5.6
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels principis fonamentals i de les tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i en temps real.
 • CT6
  Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  • CT6.1
   Demostrar coneixement i tenir capacitat per a administrar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • CT6.2
   Demostrar coneixement, comprensió i capacitat d'avaluar l'estructura i l'arquitectura dels computadors, i els components bàsics que els componen.
  • CT6.3
   Demostrar coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius que en permeti un ús adequat, administració i disseny, així com la implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
  • CT6.4
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, de les funcionalitats i de l'estructura dels Sistemes Distribuïts i de les Xarxes de Computadors i d'Internet que en garanteixi l'ús i l'administració, així com el disseny i la implementació d'aplicacions basades en elles.
 • CT7
  Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.1
   Demostrar coneixement de les mètriques de qualitat i saber-les utilitzar.
  • CT7.2
   Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.
  • CT7.3
   Determinar els factors que incideixen negativament en la seguretat i la fiabilitat d'un sistema hardware/software, i minimitzar-ne els efectes.
 • CT8
  Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1
   Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.
  • CT8.2
   Assumir els rols i les funcions del cap del projecte i aplicar, en l'àmbit de les organitzacions, les tècniques de gestió i programació del temps, dels costos i dels aspectes financers, dels recursos humans i del risc.
  • CT8.3
   Demostrar coneixement i saber aplicar les tècniques apropiades per a modelar i analitzar els diferents tipus de decisions.
  • CT8.4
   Elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i la normativa vigent.
  • CT8.5
   Gestionar i resoldre els problemes i conflictes gràcies a la capacitat de generar alternatives o escenaris de futur convenientment analitzats, integrant els aspectes d'incertesa i els múltiples objectius a considerar.
  • CT8.6
   Demostrar comprensió de la importància de la negociació, dels hàbits de treball efectius, del lideratge i de les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
  • CT8.7
   Controlar versions i configuracions del projecte.

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT ENGINYERIA DE COMPUTADORS

 • CEC1
  Dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessadors i sistemes de comunicacions.
  • CEC1.1
   Dissenyar un sistema basat en microprocessador/microcontrolador.
  • CEC1.2
   Dissenyar/configurar un circuit integrat utilitzant les eines de software adients.
 • CEC2
  Analitzar i avaluar arquitectures de computadors incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, i desenvolupar i optimitzar software per a aquestes plataformes.
  • CEC2.1
   Analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i l'execució d'aplicacions i serveis informàtics.
  • CEC2.2
   Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en assemblador com en alt nivell.
  • CEC2.3
   Desenvolupar i analitzar software per a sistemes basats en microprocessadors i les seves interfícies amb usuaris i altres dispositius.
  • CEC2.4
   Dissenyar i implementar software de sistema i de comunicacions.
  • CEC2.5
   Dissenyar i implementar sistemes operatius.
 • CEC3
  Desenvolupar i analitzar hardware i software per a sistemes encastats i/o de molt baix consum.
  • CEC3.1
   Analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adients per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
  • CEC3.2
   Desenvolupar processadors específics i sistemes encastats; desenvolupar i optimitzar el software d'aquests sistemes. 
 • CEC4
  Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors, i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.
  • CEC4.1
   Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.
  • CEC4.2
   Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.

ESPECIALITAT COMPUTACIÓ

 • CCO1
  Tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i dels models de la computació i saber-los aplicar per a interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics, relacionats amb la informàtica.
  • CCO1.1
   Avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar, desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.
  • CCO1.2
   Demostrar coneixement dels fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, el disseny i el processament de llenguatges.
  • CCO1.3
   Definir, avaluar i seleccionar plataformes de desenvolupament i producció hardware i software per al desenvolupament d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.
 • CCO2
  Desenvolupar de forma efectiva i eficient els algorismes i el software apropiats per a resoldre problemes complexos de computació.
  • CCO2.1
   Demostrar coneixement dels fonaments, dels paradigmes i de les tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents, i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzin aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
  • CCO2.2
   Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment en els que estan relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
  • CCO2.3
   Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa, i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona computador.
  • CCO2.4
   Demostrar coneixement i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional; dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloent les que es dediquen a l'extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans volums de dades.
  • CCO2.5
   Implementar software de cerca d'informació (information retrieval).
  • CCO2.6
   Dissenyar i implementar aplicacions gràfiques, de realitat virtual, de realitat augmentada i videojocs.
 • CCO3
  Desenvolupar les solucions informàtiques que, considerant l'entorn d'execució i l'arquitectura del computador sobre el qual s'executen, aconsegueixin el millor rendiment.
  • CCO3.1
   Implementar codi crític seguint criteris de temps d'execució, eficiència i seguretat.
  • CCO3.2
   Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en asemblador com en alt nivell.

ESPECIALITAT SISTEMES D'INFORMACIÓ

 • CSI2
  Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1
   Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.2
   Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social.
  • CSI2.3
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'extracció i de gestió del coneixement.
  • CSI2.4
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes basats en Internet (e-commerce, e-learning, etc.).
  • CSI2.5
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6
   Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
  • CSI2.7
   Gestionar la presència de l'organització a Internet.
 • CSI3
  Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.1
   Demostrar comprensió dels principis de l'avaluació de riscs i aplicar-los correctament en l'elaboració i l'execució de plans d'actuació.
  • CSI3.2
   Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
  • CSI3.3
   Avaluar ofertes tecnològiques per al desenvolupament de sistemes d'informació i gestió.
  • CSI3.4
   Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la integració de hardware i software.
  • CSI3.5
   Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i de les aplicacions.
 • CSI4
  Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.1
   Participar activament en l'especificació dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.3
   Administrar bases de dades (CES1.6).
  • CSI4.2
   Participar activament en el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
 • CSI1
  Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

ESPECIALITAT ENGINYERIA DEL SOFTWARE

 • CES1
  Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari, que es comportin de forma fiable i eficient, que tinguin un desenvolupament i un manteniment assequible i que compleixin normes de qualitat aplicant les teories, els principis, els mètodes i les pràctiques d'Enginyeria del Software.
  • CES1.1
   Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.
  • CES1.2
   Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels estàndards i de les tecnologies disponibles.
  • CES1.3
   Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de software que es poguessin presentar.
  • CES1.4
   Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport de xarxa.
  • CES1.5
   Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades.
  • CES1.6
   Administrar bases de dades (CIS4.3)
  • CES1.7
   Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software.
  • CES1.8
   Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes de control i de temps real.
  • CES1.9
   Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software.
 • CES2
  Valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dintre de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les organitzacions.
  • CES2.1
   Definir i gestionar els requisits d'un sistema software.
  • CES2.2
   Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
 • CES3
  Identificar i analitzar problemes; dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adient de les teories, dels models i de les tècniques actuals.
  • CES3.1
   Desenvolupar serveis i aplicacions multimèdia.
  • CES3.2
   Dissenyar i gestionar un magatzem de dades (data warehouse).

ESPECIALITAT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 • CTI1
  Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1
   Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • CTI1.2
   Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
  • CTI1.3
   Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat identificats.
  • CTI1.4
   Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2
  Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.1
   Dirigir, planificar i coordinar la gestió de la infraestructura informàtica: hardware, software, xarxes i comunicacions.
  • CTI2.2
   Administrar i mantenir aplicacions, sistemes informàtics i xarxes de computadors (els nivells de coneixement i de comprensió són a les competències tècniques comunes).
  • CTI2.3
   Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics (CEIC6).
 • CTI3
  Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1
   Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
  • CTI3.2
   Implementar i gestionar sistemes ubics (mobile computing systems).
  • CTI3.3
   Dissenyar, implantar i configurar xarxes i serveis.
  • CTI3.4
   Dissenyar software de comunicacions.
 • CTI4
  Emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, l'avaluació i la gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.