Accés als estudis

Esteu aquí

La UPC és una universitat pública i per tant l'accés es fa a través de l'Oficina de preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Trobaràs tota la informació (vies d'accés, preinscripció, calendari, etc) al Canal Universitat de la GenCat.

Et deixem els codis de preinscripció dels nostres graus:

Ponderacions d'assignatures de la fase específica de PAU 2024

Les ponderacions actualitzades es poden consultar al Canal d'Universitats de la GenCat.

Grau en Enginyeria Informàtica (GEI)

Biologia: 0,20
Ciències generals: 0,10
Dibuix Tècnic: 0,20
Economia de l'Empresa: 0,10
Física: 0,20
Matemàtiques: 0,20
Química: 0,10
Tecnologia Industrial: 0,20

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED)

Biologia: 0,20
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia: 0,10
Dibuix Tècnic: 0,10
Disseny: 0,10
Economia de l'Empresa: 0,10
Electrotècnia: 0,10
Física: 0,20
Matemàtiques: 0,20
Química: 0,20
Tecnologia Industrial: 0,10

Grau en Intel·ligència Artificial (GIA)

Biologia: 0,20
Dibuix Tècnic: 0,10
Economia de l'Empresa: 0,10
Electrotècnia: 0,10
Física: 0,20
Matemàtiques: 0,20
Química: 0,10
Tecnologia Industrial: 0,20

Grau en Bioinformàtica (BBI)

Biologia: 0,20
Física: 0,20
Geologia i Ciencies ambientals: 0,20
Matemàtiques: 0,20
Química: 0,20

Les ponderacions del programa successiu (PARS: Enginyer/a informàtic/a - Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica) són les mateixes del Grau en Enginyeria Informàtica.

Accés als estudis

Es pot accedir als estudis de la FIB després d'haver cursat:

 

Canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols

L’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen. En conseqüència, no poden accedir en cap cas per aquesta via els estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.

Qui pot demanar l’accés directe a estudis de la UPC?

Els estudiants que volen canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió directament a un centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça mitjançant el procés de preinscripció, si se’n reconeix un mínim de 30 ECTS, d’acord amb el que estableix l’apartat 4.1 de la normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA), i si compleixen els criteris que s’especifiquen a continuació.

Requisits per a l’admissió als estudis

 • Reconeixement d’un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau.
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s’han cursat a la UPC. Un estudiant declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC (NAGRAMA) es considera que està afectat durant els dos anys següents a la seva desvinculació. Si ha estat desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8, es considera que està afectat durant el temps de desvinculació que ha resolt el rector o rectora.

Si no es reuneixen aquests requisits, s’ha d’obtenir la plaça pel procés de preinscripció.

Criteris de selecció 

Les sol·licituds d'admissió presentades es prioritzaran d'acord amb la nota d'accés a la universitat. En cas d'empat, tindrà prioritat l'estudiantat amb major nombre de crèdits d'assignatures obligatòries convalidats.

Oferta de places curs 2024-2025 (quadrimestre de tardor)

 • Grau en Enginyeria Informàtica: 5
 • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades: 3
 • Grau en Intel·ligència Artificial: 3
 • Grau en Bioinformàtica: 3

Període de presentació de sol·licituds

Com presentar la sol·licitud 

Documentació necessària 

Tramitar la sol·licitud

La sol·licitud d'admissió es presentarà de forma electrònica amb el tràmit Sol·licitud d’accés per canvi d’estudis, centre o universitat, amb reconeixement

Si sou admesos/admeses per aquesta via haureu d'abonar les taxes de trasllat d'expedient d’acord amb la informació del tràmit.

 

Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers

Els estudiants que hagin cursat els estudis universitaris a l'estranger hauran de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar en una universitat espanyola.

El procediment d'accés a la Universitat variarà en funció del nombre de crèdits convalidats:

 1. Els estudiants que puguin convalidar un mínim de 30 ECTS sol·licitaran l'admissió directament al centre on vulguin continuar els estudis. Aquests estudiants no podran fer la preinscripció.
 2. Es convalidaran un mínim de 30 ECTS dels estudis als quals es vulgui accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es convalidarà el treball de finalització de grau. L'assignació de places por aquesta via —que és competència del centre docent— es realitzarà d'acord amb l'oferta de places per a l'admissió a través del canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols.
 3. Els estudiants que convaliden menys de 30 ECTS realitzaran la preinscripció demanant només l'estudi del centre que hagi fet aquesta convalidació i presentaran el certificat de l'estudi de convalidació emès pel centre. La qualificació que constarà a l'efecte de preinscripció serà un 5.

Com presentar la sol·licitud

Documentació necessària

 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, si escau.
 • Certificació acadèmica personal.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
 • DNI en el cas de ciutadans espanyols.
 • Document que acrediti la seva identitat en el cas de ciutadans estrangers.

Els documents acadèmics hauran de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i legalitzats per via diplomàtica.

Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de la persona que realitza la sol·licitud, no serà necessari acompanyar-les dels documents originals. Així mateix, tots hauran d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Legalització dels documents expedits a l'estranger

Tramitar la sol·licitud

La sol·licitud d'admissió es presentarà de forma electrònica amb el tràmit Sol·licitud d’accés per canvi d’estudis, centre o universitat, amb reconeixement

Si sou admesos/admeses per aquesta via haureu d'abonar les taxes de trasllat d'expedient d’acord amb la informació del tràmit.