Direcció i professorat

 

Direcció

La Direcció acadèmica: Cristina Simarro Rodriguez ( )

L’Òrgan responsable del Màster està format per quatre membres del professorat de la UPC, que són els responsables de cada bloc de matèries: bloc genèric, blocs específics de tecnologia i formació professional i bloc de pràcticum.

La Unitat encarregada de l’organització del Màster és la Facultat d'Informàtica de Barcelona. En aquest sentit exerceix la gestió acadèmica-administrativa dels estudis: preinscripció, matrícula, expedients i títols.

El professorat que participa en la impartició d’aquests estudis està format per personal docent i investigador de la UPC que pertany als diferents centres i departaments d’aquesta Universitat i professorat associat adscrit a l’ICE, amb àmplia experiència professional en l’àmbit de l’ensenyament secundari i l’organització de centres docents. 

Els centres de pràctiques: escollits per l’ICE entre els centres d’ensenyament secundària que són centres formadors del Departament d’Educació de la Generalitat. 

 

Rols i assignacions del professorat

Aquest Òrgan, que és el responsable de la direcció i coordinació dels estudis i de retre comptes als Òrgans de Govern de la Universitat, està format pel Degà de la FIB i els professors i professores responsables de cada bloc (tecnologia, formació professional, bloc genèric i pràcticum). 

A les reunions de la CAMSEC hi participa també personal de la FIB com a suport tècnic per a qüestions organitzatives i de gestió acadèmica.

Consulta la composició actual de la Comissió Acadèmica del Màster.

Vetlla per la bona coordinació entre els continguts de les assignatures que formen part del bloc. En aquest sentit també és responsable de la validació definitiva de les guies docents d’aquestes assignatures.

Vetlla perquè la impartició de la docència i l’avaluació de l’assignatura als diferents grups sigui homogènia i respecti els criteris comuns establerts a la guia docent de l’assignatura i les normatives acadèmiques de la Universitat i les especifiques d’aquest Màster establertes per la CAMSEC. 
Per aquest motiu ha d’elaborar la guia docent, assegurar la homogeneïtat del sistema d’avaluació de l’assignatura en el diferents grups, revisar i trametre a la secretaria els fitxers de notes que genera a Atenea i signar les actes corresponents.
Ha d’atendre queixes o reclamacions de l’estudiantat respecte a l’assignatura.

Bloc genèric

 • Aprenentatge, conducte i desenvolupament de la personalitat: Cristina Tudela
 • Organització escolar: contextos educatius i participació: Pere Ribas
 • Societat, família i educació: Patricia Pueyo

Bloc específic de tecnologia

 • Complements per a la formació disciplinar en Tecnologia: Antonio Hernández
 • Aprenentatge i ensenyament de la Tecnologia a Secundària I: Antonio Romero
 • Aprenentatge i ensenyament de la Tecnologia a Secundària II: Herminio Manzano
 • Innovació docent i iniciació a la recerca educativa en la Tecnologia: Montse Pérez Moya
 • Pràcticum I i II: Maica Sanz

Bloc específic de formació professional

 • Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional: Beatriz Amante
 • Didàctica de la Formació Professional: Herminio Martínez
 • Ensenyament de la Formació Professional: Raúl Sánchez
 • Innovació docent i iniciació a la recerca educativa a la Formació Professional: Antonio Hernández
 • Pràcticum I i II: Maica Sanz

Imparteix la docència d’acord amb el que especifica la guia docent, la normativa pròpia del Màster i la general de la Universitat, respectant les pautes establertes pel/per la responsable de l’assignatura i el coordinador/a del bloc.

L'alumnat compta amb l’assignació d’un/a professor/a de la Universitat pot ser o no professor/a del Màster (TUTOR/A UPC) que actua com a:

 • Director/a del TFM, guiant el treball que fa l’estudiantat i avaluant aquest treball.
 • Tutor/a de pràcticum, fent un seguiment de l’estudiantat durant la realització de les pràctiques.

Revisen les propostes de TFM presentades per l’estudiantat i autoritzades pels respectius directors/es, per tal d’assegurar que es compleixen els requisits mínims marcats a la normativa relacionats amb la temàtica, estructura, àmbit de realització...

 • Antonio Hernández
 • Maica Sanz

Rols professorat Pràcticum i TFM

FUNCIONS PROFESSORAT PRÀCTICUM TFM
PROFESSORAT
SECUNDÀRIA
Mentor/a
 • Planifica les tasques de l’estudiant/a al centre
 • Supervisa i facilita les actuacions de l’estudiantat al centre
 • Intervé en l’avaluació del pràcticum
De manera voluntària qualsevol dels dos pot:
 • Proposar a l’estudiant/a temes per al TFM
 • Orientar sobre recursos, informació, etc. per dur a terme el TFM
Coordinador/a
 • És l’interlocutor/a amb la Universitat
 • Organitza les activitats de caire transversal al centre
PROFESSORAT UPC Tutor/a i/o director/a
 • Fa el seguiment de la tasca de l’estudiant/a al centre de pràctiques
 • Contacte amb el tutor/a i coordinador/a del centre
 • Valida la proposta de TFM
 • Supervisa el treball de l’estudiantat
 • Valida la memòria definitiva per poder ser defensada
 • Intervé en l’avaluació del TFM
Coordinador/a pràcticum i TFM
 • Assignació de l’estudiantat als centres de secundària
 • Seguiment general de les pràctiques
 • Avaluació pràcticum
 • Assignació de directors
 • Seguiment general dels TFM
 • Composició tribunals TFM

 

Professorat

Persona Departament Correu electrònic
Amante Garcia, Beatriz EPC
Barreiro Taboada, Lidia ICE
Garcia Rodriguez, Antonio ICE
Gomez Jorge, Paz ICE
Hernandez Fernandez, Antoni ICE
Jove Casals, Jose Maria ICE
López Sánchez, Raúl ICE
Manzano Bojados, Herminio ICE
Marti Maranillo, Ramón ICE
Martinez Garcia, Herminio EEL
Perez Moya, Montserrat EQ
Pueyo Perez, Patricia ICE
Ribas Garriga, Pere ICE
Sanz Gomez, Maica ICE
Simarro Rodriguez, Cristina ICE
Tello Artigas, Judith ICE
Tudela Fabregat, Cristina ICE
Zurita Mon, Silvia ICE