CAGCED

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, l’avaluació i la promoció del Grau en Ciències i Enginyeria de Dades (GCED), estudis que s’ofereixen conjuntament per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME).

La unitat acadèmica gestora del grau és la FIB.

La CAGCED està formada per:

Membres nats

 • El coordinador o coordinadora del Grau (designat/da pels degans/deganes i director/directora dels tres centres) que presidirà la Comissió.
 • El o la cap d’estudis del Grau (designat/da pels degans/deganes i director/directora dels tres centres).
 • El coordinador o coordinadora de promoció del Grau (designat/da pels degans/deganes i director/directora dels tres centres).
 • El degà o degana de la FIB o la persona en qui delegui.
 • El director o directora de l’ETSETB o la persona en qui delegui.
 • El degà o degana de l’FME o la persona en qui delegui.

Membres electius

 • Cinc representants del PDI, elegits per i entre el PDI que hagi impartit docència en el Grau en els darrers dos anys.
 • Un representant del PAS, elegit per i entre el personal que dóna suport al Grau.
 • Un representant de l’estudiantat triat per i entre els estudiants del Grau.

El mandat de aquests membres és de tres anys, excepte el de l’estudiantat que es renovarà cada any.

Competències

 • Elaborar propostes de modificació del pla d’estudis.
 • Desenvolupar un protocol de promoció del Grau.
 • Responsabilitzar-se del funcionament general del Grau i analitzar els resultats que garanteixin la seva qualitat.
 • Plantejar-se mecanismes de millora i establir mecanismes per a la seva implantació.
 • Elaborar la proposta del professorat responsable de les assignatures i el professorat que les ha d’impartir, en coordinació amb els departaments.
 • Aprovar les guies docents, que inclouen les fitxes i els programes de les assignatures, els horaris, el calendari acadèmic i d’exàmens, etc.
 • Elaborar la memòria anual del Grau.
 • Aprovar els criteris i les normatives acadèmiques pròpies del Grau.
 • Crear les comissions específiques del Grau que consideri oportunes i definir les seves finalitats i atribucions.

Acord de funcionament del Grau en Ciències i Enginyeria de Dades

Composició (desembre 2023)

Membres nats

 • Coordinador del Grau: Ferran Marqués Acosta
 • Cap d’estudis del Grau: Guillem Perarnau Llobet
 • Coordinador/a de promoció del Grau: Jordi Cortadella Fortuny
 • Degà de la FIB: Josep Fernandez Ruzafa
 • Directora de l’ETSETB: Alba Pagès-Zamora      
 • Degà de l’FME: Jordi Guàrdia Rúbies

Membres electius PDI

 • Silverio Juan Martínez Fernández
 • Marta Pérez Casany
 • Jordi Petit Silvestre
 • José Adrián Rodríguez Fonollosa
 • Pere Pau Vázquez Alcocer

Membre electiu PAS       

 • Carme Alcalà Val

Membre electiu Estudiantat

 • Sílvia Fàbregas Salazar