Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Esteu aquí

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat defineix els objectius, i els processos per tal d’assolir-los, del funcionament d’un centre i les seves titulacions. El SGIQ de la FIB té una utilitat doble:

  • Internament, fer el seguiment dels estudis garantint el manteniment del nivell de qualitat que fins ara ha caracteritzat a la Facultat
  • Externament, facilitar la verificació prèvia i la posterior acreditació de les titulacions

Aquest sistema de garantia de la qualitat s'ha definit en el marc del programa AUDIT, seguint les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i AGSUG, i respecta els principis de legalitat i publicitat, transparència i participació.

En el disseny del SGIQ es posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l’equip directiu i de tot el personal de la FIB en relació amb la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix. En aquest sentit, la implantació del SGIQ al centre li permet plantejar-se els següents objectius:

  • Establir els criteris de qualitat, fer el seguiment dels processos definits per assolir-los i establir estratègies de millora contínua
  • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i resposta a les expectatives dels diferents grups d’interès
  • Facilitar el seguiment de les titulacions implantades amb l'objectiu de la seva posterior acreditació

Tota l’estructura i el govern de la FIB conforma el SGIQ en un cicle de planificació-execució-avaluació-actuació. D’aquest cicle de funcionament describim a continuación els indicadors, i els processos que els tenen en compte (tant els lligats al desenvolupament de les titulacions com els lligats a la gestió del centre) amb els òrgans de govern i l’estructura que impliquen.

Indicadors

La UPC centralitza els principals indicadors a nivell de centre : indicadors FIB i de cadascuna de les titulacions: 

Processos

Els processos lligats al desenvolupament de les titulacions impliquen:

  • procés de disseny de titulacions (aprovacions executades per la Junta de Facultat)
  • procés d'anàlisis de resultats de les titulacions (execució periòdica en Comissió Permanent i Junta de Facultat)
  • procés de millora contínua (executat per les comissions específiques de cada titulació i per la Comissió de Qualitat)

Dins l'estructura de la FIB aquests processos estan a càrrec principalment de l'equip deganal, la Secretaria de deganat, i l'Àrea de Suport a la Presa de Decisions.

Els processos lligats al funcionament del centre i gestió administrativa impliquen els processos de matrícula, mobilitat i pràctiques externes de l'estudiantat. Dins l'estructura de la FIB aquests processos estan a càrrec principalment de la Cap dels Serveis de Gestió i Suport, l'Àrea de Gestió Acedèmica, l'Àrea de Projectes i Relacions Externes, l'Àrea de Recursos i l'inLab FIB.

Mapa de processos