Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Esteu aquí

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat defineix els objectius, i els processos per tal d’assolir-los, del funcionament d’un centre i les seves titulacions. El SGIQ de la FIB té una utilitat doble:

  • Internament, fer el seguiment dels estudis garantint el manteniment del nivell de qualitat que fins ara ha caracteritzat la FIB
  • Externament, facilitar la verificació prèvia i la posterior acreditació de les titulacions

Aquest sistema de garantia de la qualitat s'ha definit en el marc del programa AUDIT, seguint les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i AGSUG, i respecta els principis de legalitat i publicitat, transparència i participació.

El disseny i implantació del SGIQ permet al centre plantejar-se els següents objectius:

  • Establir els criteris de qualitat, fer el seguiment dels processos definits per assolir-los i establir estratègies de millora contínua
  • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i resposta a les expectatives dels diferents grups d’interès
  • Facilitar el seguiment de les titulacions implantades amb l'objectiu de la seva posterior acreditació

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la FIB (aprovat per la CP del 5 de maig de 2021)

Tota l’estructura i el govern de la FIB conforma el SGIQ en un cicle de planificació-execució-avaluació-actuació.