Normativa acadèmica

Esteu aquí

Ordre de Matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants i les estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'haurà de matricular quan tots aquests ho hagin fet, l'últim dia. Per qualsevol excepció s'haurà d'anar a parlar amb el cap o la cap d'estudis (graus), o al vicedegà o vicedegana d'Estudis de Postgrau (màsters)

Pels estudiants de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no tindrà en compte el resultat de les reavaluacions del quadrimestre en curs.

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Nombre de crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Nombre de crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits.

Pel càlcul de CM, CA i NM es tenen en compte les assignatures del pla d’estudis, les pràctiques curriculars i el treball de fi d'estudis.

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

Criteris per establir l'ordre de matrícula

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són:

  1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals.
  2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
  3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d'NM.

Criteris per establir l'ordre de matricula

Si ets membre d'una comissió, consulta l'apartat de més a dalt, normativa específica dels estudis on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.