Normativa acadèmica

Esteu aquí

Normatives específiques FIB-MIRI

 

Ordre de matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s’haurà de matricular quan tots els estudiants amb ordre de matrícula ho hagin fet, l'últim dia. Per a qualsevol excepció, caldrà anar a parlar amb el Vicedegà d'Estudis de Postgrau.

 

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits. 

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres en la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

 

Criteris per a establir l'ordre de matrícula

Els criteris per a establir l'ordre de matrícula són:

  1. Paràmetre de rendiment anual (CA / CM) amb dos decimals.
  2. En el cas d'empat segons el criteri (a), es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
  3. En cas d'empat segons els criteris (a) i (b), es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d’NM. 

 

Bonificacions per a l'Estudiantat membre de comissions 

Si ets membre d'una comissió, consulta la normativa associada on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.