CAMEI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del màster en Enginyeria Informàtica (MEI).

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del màster en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.

Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic de l’estudiantat del màster.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau, o el vicedegà o vicedegana responsable dels estudis de màster
 3. El vicedegà o vicedegana de Relacions amb les Empreses, o el vicedegà o vicedegana responsable de la relació amb les empreses.
 4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, o la persona que n’exerceix  les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que n’exerceix  les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant com a secretari o secretària.
 5. Un representant de cadascun dels departaments amb docència significativa a la FIB, nomenat pel degà o degana a proposta del director o directora del departament corresponent.
 6. Un representant de cadascun dels dos departaments amb més punts d’encàrrec docent en els estudis del MEI en el període transcorregut des de l’últim nomenament, nomenats pel degà o degana a proposta del director o directora del departament corresponent. 

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició (gener 2024)

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià 
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster: José Manuel Diéguez Pérez o Ivette Garcia Manuel

PDI REPRESENTANT DELS DEPARTAMENTS

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Ramon Ferrer Cancho
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Marc Alier Forment
 • FIS: Joaquim Casulleras Ambros
 • MAT: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Jose Cabré García 

PDI SEGONS MÉS ENCÀRREC

 • AC: Jaime Delgado Mercé
 • CS: Marta Fairén González