CAMEI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster en Enginyeria Informàtica (MEI).

Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana d’Estudis de Postgrau
 3. El Vicedegà o Vicedegana de Relacions Institucionals i Internacionals
 4. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions o, per delegació, el Tècnic o Tècnica de Gestió Responsable dels Màsters, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant de secretari o secretària
 5. Un representant de cadascun dels departaments amb docència significativa a la FIB, nomenat pel Degà o Degana a proposta del Director o Directora del corresponent Departament
 6. Un representant de cadascun dels dos departaments amb més punts d’encàrrec docent en els estudis del MEI en el període transcorregut des de l’últim nomenament, nomenats pel Degà o Degana a proposta del Director o Directora del corresponent Departament

Addenda CAMEI

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions o Tècnica de Gestió Responsable dels Màsters: José Manuel Diéguez Pérez o Maribel Gutiérrez Delgado

PDI REPRESENTANT DELS DEPARTAMENTS

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Ramon Ferrer Cancho
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Carme Quer Bosor
 • FIS: Joaquim Casulleras Ambros
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Ferran Sabaté Garriga

PDI SEGONS MÉS ENCÀRREC

 • AC: Jaime Delgado Mercé
 • CS: Marta Fairén González