CACOGCED

Esteu aquí

Comissió d'Avaluació Curricular d'Assignatures Obligatòries de 2n i 3r del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la fase corresponent de l’estudiantat del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED).

Composició d’aquesta comissió:

 1. El coordinador o coordinadora del grau, que la presideix
 2. El cap o la cap d'estudis del grau.
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària.
 4. El professorat responsable de les assignatures del bloc.
 5. El representant de l'estudiantat a la comissió acadèmica si ha superat el bloc corresponent. Si el representant no ha superat el bloc corresponent, el coordinador o coordinadora del grau nomenarà un altre membre de l'estudiantat del GCED que hagi superat el bloc. El mandat d'aquest representant serà d'un any.

Composició 

 • Coordinador: Ferran Marqués Acosta 
 • Cap d'estudis: Guillem Perarnau Llobet
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB: José Manuel Diéguez Pérez

PDI vinculat a la docència

Responsables de les assignatures que hi ha a continuació o en la persona en qui delegui.

 • Teoria de la Informació (TEOI)
 • Probabilitat i Estadística II (PIE2)
 • Senyals i Sistemes (SIS)
 • Bases de Dades (BD)
 • Algorísmia i Programació III (AP3)
 • Optimització Matemàtica (OM)
 • Anàlisi de Dades (AD)
 • Introducció al Processat Audiovisual (IPA)
 • Aprenentatge Automàtic I (AA1)
 • Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts (PSD)
 • Visualització de la Informació (VI)
 • Cerca i Anàlisi de la Informació (CAI)
 • Bases de Dades Avançades (BDA)
 • Aprenentatge Automàtic II (AA2)
 • Emprenedoria i Innovació (EI)
 • Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I (TAED1)
 • Processament del Llenguatge Oral i Escrit (POE)
 • Processament d'Imatge i Visió Artificial (PIVA)
 • Projectes d'Enginyeria (PE)

Membre estudiantat 

 • Laura Sáez Parés