CAMIRI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster en Innovació i Recerca Informàtica (MIRI).

Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures..
Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana d’Estudis de Postgrau
 3. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions o, per delegació, el Tècnic o Tècnica de Gestió Responsable dels Màsters, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant de secretari o secretària
 4. Un representant de cadascuna de les especialitats del MIRI nomenat pel Degà o Degana a proposta dels Directors o Directores dels departaments amb docència en l’especialitat
 5. Un representant del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat, nomenat pel Degà o Degana, un cop escoltats els departaments amb docència significativa a la FIB


Addenda CAMIRI

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions o Tècnica de Gestió Responsable dels Màsters: José Manuel Diéguez Pérez o Maribel Gutiérrez Delgado

PDI REPRESENTANT D'ESPECIALITATS

 • Computació Avançada: Jordi Petit
 • Gràfics i Realitat Virtual: Isabel Navazo
 • Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts: José Mª Barceló
 • Computació d'Altes Prestacions: Josep Llosa
 • Enginyeria de Serveis: Maria Ribera Sancho
 • Mineria de Dades i Intel·ligència Empresarial: Tomàs Aluja

PDI DESIGNAT PEL DEGÀ

 • Ferran Sabaté Garriga