CAMIRI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del màster en Innovació i Recerca Informàtica (MIRI).

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del màster en Innovació i Recerca en Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.

Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic de l’estudiantat del màster.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau.
 3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, o la persona que n’exerceix  les funcions, o per delegació el tècnic o la tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que n’exerceix  les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant com a secretari o secretària
 4. Un representant de cadascuna de les especialitats del MIRI nomenat pel degà o degana a proposta dels directors o directores dels departaments amb docència en l’especialitat.
 5. Un representant del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat, nomenat pel degà o degana, un cop escoltats els departaments amb docència significativa a la FIB.

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Cap de la Unitat de Gestió d'estudis de Grau i Màster de la FIB o tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster: José Manuel Diéguez Pérez o Ivette Garcia Manuel

PDI REPRESENTANT D'ESPECIALITATS (març 2020)

 • Computació Avançada: Jordi Petit
 • Gràfics i Realitat Virtual: Nuria Pelechano
 • Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts: José Mª Barceló
 • Computació d'Altes Prestacions: Josep Llosa
 • Enginyeria de Serveis: Maria Ribera Sancho
 • Ciències de les Dades: Oscar Romero

PDI DESIGNAT PEL DEGÀ

 • Ferran Sabaté Garriga