Reconeixement d'assignatures

Esteu aquí

El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

 

Tràmit presencial

Període Q1: 
dissabte, 1 juny, 2019 a divendres, 6 setembre, 2019
Període Q2: 
dilluns, 2 desembre, 2019 a dimecres, 15 gener, 2020

Estudiants de:

  • Grau en Enginyeria Informàtica (vies d'accés 7 i 8)
  • Màster en Enginyeria Informàtica (MEI)
  • Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)
  • Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

que han estat admesos a la FIB, i provenen d'altres centres de la UPC, o bé d'altres universitats espanyoles o estrangeres.

Caldrà presentar la sol·licitud de reconeixement d'assignatures (formulari model) degudament omplerta, i adjuntant la documentació següent:

  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia validada) que acrediti els estudis que es volen reconèixer (només per a estudis no cursats a la UPC).
  • Pla d'estudis i programa de les assignatures, publicat pel centre corresponent (només per a estudis no cursats a la UPC).
  • Resguard de pagament de les taxes de reconeixement (a Secretaria).

En el cas dels estudiants que vulguin reconèixer estudis universitaris fets a l'estranger, els documents acadèmics han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

54,54€ (27,27€ si l'estudiant pertany a família nombrosa. Aquesta circumstància s'ha de justificar mitjançant el títol corresponent.)

Aquest pagament es pot fer:

  • Mitjançant targeta de crèdit, a Secretaria