Reconeixement d'assignatures

Esteu aquí

El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Com realitzar la sol·licitud?

 1. Abans d'iniciar el tràmit s’ha de tenir la documentació necessària digitalitzada en format PDF. Consulta l’apartat ‘Documentació necessària’ d’aquest tràmit.
 2. L’estudiant haurà de registrar una Sol·licitud de reconeixement/convalidació d'assignatures per altres estudis universitaris a la seu electrònica de la UPC
 3. Fer clic en el botó “Tramita (Comunitat UPC)” o "Tramita (externs UPC)", segons sigui el cas.
 4. Omplir el formulari i adjuntar la documentació en format PDF que es demana a l’apartat ‘Documentació necessària’ d'aquest tràmit.
 5. Marcar la casella “Declaro”.
 6. Clicar en el botó “Signa i registra”. És el moment de la signatura. Es mostrarà una pantalla on es podrà escollir el mètode de signatura. Seleccionar el que es vulgui utilitzar i continuar el procés segons les indicacions.

Una vegada completat el procés de signatura, l’aplicació informarà que s'està processant el tràmit. Quan l’aplicació informi que el tràmit s'ha completat correctament, es podrà descarregar el rebut de registre del tràmit. La no recepció del rebut acreditatiu significa que la Universitat Politècnica de Catalunya no ha rebut la sol·licitud. Per tant, el document es tindrà per no presentat a tots els efectes.

Passats uns minuts es rebrà un correu electrònic amb remitent UPC que conté:

 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de la sol·licitud presentada
 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de cada document adjuntat

Amb aquest codi, si es necessita, a l'apartat d’autoservei de documents de la Seu Electrònica UPC, es podrà obtenir una còpia autèntica de la documentació presentada.

 

Tràmit en línia

Seu electrònica UPC
Període Q1: 
dijous, 1 juny, 2023 a divendres, 1 setembre, 2023
Període Q2: 
divendres, 1 desembre, 2023 a dimecres, 31 gener, 2024

Estudiants de:

 • Grau en Enginyeria Informàtica (vies d'accés 7 i 8)
 • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (vies d'accés 7 i 8)
 • Màster en Enginyeria Informàtica (MEI)
 • Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)
 • Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)
 • Màster en Ciència de Dades (MDS)

que han estat admesos a la FIB, i provenen d'altres centres de la UPC, o bé d'altres universitats espanyoles o estrangeres.

Caldrà adjuntar en la seu electrònica:

 • La sol·licitud de reconeixement d'assignatures (document adjuntat a continuació) degudament emplenada.
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia validada) que acrediti els estudis que es volen reconèixer (només per a estudis no cursats a la UPC).
 • Pla d'estudis i programa de les assignatures, publicat pel centre corresponent (només per a estudis no cursats a la UPC).

En el cas dels estudiants que vulguin reconèixer estudis universitaris fets a l'estranger, els documents acadèmics han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Consulta el decret de preus

 • Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, l'adaptació, la transferència i el reconeixement de plans d'estudis 54,54 euros.

Via e-Secretaria.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

 • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

Agost tancat.